główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania sekretarza gminy

 

 1. Sekretarz Gminy zapewnia warunki do sprawnego funkcjonowania Urzędu i wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu.
 2. Do zadań Sekretarza należy kierowanie Wydziałem Organizacyjnym i Obsługi Mieszkańców
 3. Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:
 • zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 • opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu cz. „P” i cz. „W” oraz jego zmian,
 • kontrola spełnienia celów efektywności pracy Urzędu,
 • koordynowanie przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań ogólnych zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
 • pełnienie funkcji Kierownika Stałego Dyżuru,
 • posługiwanie się obowiązująca tabelą sygnałową przeznaczoną do uruchomienia Akcji Kurierskiej,
 • uczestniczenia w szkoleniu obronnym organizowanym przez Burmistrza,
 • wykonywanie obowiązków w ramach obsady Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Stanowiska Kierowania Burmistrza,
 • wskazywanie priorytetów zadań obronnych w działalności podstawowej Urzędu, podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych z zakresu nadzoru służbowego,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
 • zapewnienie publikacji aktów prawa miejscowego oraz informacji urzędowych,
 • przygotowania projektów aktów prawa miejscowego
 • zapewnienie organizacyjnego przeprowadzania wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego jak również referendum,
 • koordynacja prac gminnych budżetowych jednostek organizacyjnych: Zespołów Szkół w Żelechowie, Stefanowie, Starym Kębłowie, Starym Goniwilku, Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej, Przedszkola w Żelechowie,
 • zapewnienie możliwości obradowania sesji Rady Miejskiej,
 • prowadzenie zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i innych dzienników urzędowych,
 • ewidencjonowanie posiadanych pieczęci w Urzędzie,
 • przygotowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza,
 • prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza,
 • prowadzenie rejestru wyjść pracowników.

 

 

Dostępne podkategorie:
Oświadczenie majątkowe