Stawki podatku od nieruchomości w 2019 r.

Lp

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku od 1 m2

powierzchni gruntu

Stawka podatku od 1m2 powierzchni użytkowej

budynku

1.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,60 zł

-

2.

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

4,49 zł

3.

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,16 zł

-

4.

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015., poz. 1777),

2,00 zł

3.

Od budynków lub ich części : mieszkalnych

-

0,45 zł

4.

Od budynków : związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

-

16,06 zł

5.

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

-

8,91 zł

6.

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

-

4,61 zł

7

Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

-

4,49 zł

8

Od budowli - 2 %

-

-

Stawki podatku od nieruchomości w 2017r.

Lp

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku od 1 m2

powierzchni gruntu

Stawka podatku od 1m2 powierzchni użytkowej

budynku

1.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,60 zł

-

2.

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

4,49 zł

3.

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,16 zł

-

4.

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015., poz. 1777),

2,00 zł

3.

Od budynków lub ich części : mieszkalnych

-

0,45 zł

4.

Od budynków : związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

-

16,06 zł

5.

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

-

8,91 zł

6.

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

-

4,61 zł

7

Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

-

4,49 zł

8

Od budowli - 2 %

-

-

Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r.

Lp
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku od 1 m2
powierzchni gruntu
Stawka podatku od 1m2 powierzchni użytkowej
budynku
1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,60 zł
-
2. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,16 zł
-
3. Od budynków lub ich części : mieszkalnych -
0,45 zł
4. Od budynków : związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
-
16,00 zł
5. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
-
8,91 zł
6. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
-
4,37 zł
7 Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
-
4,49 zł
8 Od budowli - 2 % - -

Stawki podatku od nieruchomości w 2015 r.

Lp
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku od 1 m2
powierzchni gruntu
Stawka podatku od 1m2 powierzchni użytkowej
budynku
1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,60 zł
-
2. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,16 zł
-
3. Od budynków lub ich części : mieszkalnych -
0,45 zł
4. Od budynków : związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
-
16,00 zł
5. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
-
8,91 zł
6. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
-
4,37 zł
7 Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
-
4,49 zł
8 Od budowli - 2 % - -

Stawki podatku od nieruchomości w 2014 r.

Lp
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku od 1 m2
powierzchni gruntu
Stawka podatku od 1m2 powierzchni użytkowej
budynku
1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,60 zł
-
2. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,16 zł
-
3. Od budynków lub ich części : mieszkalnych -
0,45 zł
4. Od budynków : związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
-
16,00 zł
5. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
-
8,91 zł
6. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
-
4,37 zł
7 Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
-
4,49 zł
8 Od budowli - 2 % - -

Stawki podatku od nieruchomości w 2013 r.

Lp
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku od 1 m2
powierzchni gruntu
Stawka podatku od 1m2 powierzchni użytkowej
budynku
1.
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,60 zł
-
2.
Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,16 zł
-
3.
Od budynków lub ich części : mieszkalnych
-
0,45 zł
4.
Od budynków : związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
-
16,00 zł
5.
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
-
8,91 zł
6.
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
-
4,37 zł
7
Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
-
4,49 zł
8
Od budowli - 2 %
-
-

Stawki podatku od nieruchomości w 2012 r.

Lp
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku od 1 m2
powierzchni gruntu
Stawka podatku od 1m2 powierzchni użytkowej
budynku
1.
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,58 zł
-
2.
Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,15 zł
-
3.
Od budynków lub ich części : mieszkalnych
-
0,43 zł
4.
Od budynków : związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
-
15,45 zł
5.
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
-
8,87 zł
6.
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
-
4,20 zł
7
Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
-
4,32 zł
8
Od budowli - 2 %
-
-

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 14 w godzinach: 8:00-16:00 lub w pokoju Nr 4 w godzinach: 8:00-16:00

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz punkt VIII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM w Żelechowie w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są w § 1 Uchwały Nr XXIV/174/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansowy UM Żelechów - pok. Nr 4 - inspektor, ds. wymiaru podatków

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami )
- Uchwała Nr XXIIII/162/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.z 2005r Nr 8, poz.60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM.
¨ Odroczenie i rozłożenie na raty jest zwolnione z opłaty skarbowej..
C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.8 pkt3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r Nr 121, poz.844 z późn. zmianami )
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Żelechowie :
Nr konta - Bank Spółdzielczy w Garwolinie - Oddział w Żelechowie – 32-9210-0008-0019-2239-2000-0040

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wykaz nieruchomości według druku informacji do ustalenia podatku od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 14 w godzinach: 800-1600 oraz w pokoju Nr 4 w godzinach: 800-1600

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM Żelechów w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansowy UM Żelechów - pok. Nr 4 - inspektor, ds. wymiaru podatków

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r Nr 121, poz.844 z późn. zmianami )
- Uchwała Nr XXIII/162/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM
¨ Odroczenie i rozłożenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.
B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U.z 2005r Nr 8, poz.60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku I rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Miejskiego w Żelechowie ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr konta - Bank Spółdzielczy w Garwolinie - Oddział w Żelechowie – 32-9210-0008-0019-2239-2000-0040