Rok 2007

.......
Załączniki
UCHWAŁA Nr V/22/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2006 rok   21.500 KB
UCHWAŁA Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   24.500 KB
UCHWAŁA Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku dla gminy Żelechów   30.000 KB
UCHWAŁA Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych   24.500 KB
UCHWAŁA Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii dotyczącej połączenia Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku i Gimnazjum w Starym Goniwilku w Zespół Szkół w Starym Goniwilku   22.000 KB
UCHWAŁA Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelechowie   22.000 KB
UCHWAŁA Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów   121.000 KB
UCHWAŁA Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żelechów   23.500 KB
Uchwała Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żelechów na lata 2007-2015   21.500 KB
Uchwała Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Żelechów na lata 2007 - 2015   22.000 KB
Uchwała Nr VII/46/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia potyczki długoterminowej   23.000 KB
Uchwała Nr VII/47/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   23.000 KB
Uchwała Nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   23.500 KB
Uchwała Nr VII/49/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   24.000 KB
Uchwała Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Żelechów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu   45.000 KB
Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Żelechów   218.000 KB
Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników   22.000 KB
Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Garwolinie   23.000 KB
Uchwała Nr VIII/57/ 07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańców miasta i gminy Żelechów   22.000 KB
Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi sołtysa wsi Stary Kębłów Jerzego Pieńkosa   22.000 KB
Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi sołtysa wsi Wola Żelechowska i byłych sołtysów ze wsi Łomnica i Stary Goniwilk   22.000 KB
Uchwała Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2008 r.   32.000 KB
Uchwała Nr IX/61/O7 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008r.   34.500 KB
Uchwała Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok   31.000 KB
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku   341.500 KB
Uchwała Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych   50.500 KB
Uchwała Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na 2008 rok   54.000 KB
Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe   30.500 KB
Uchwała Nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   38.500 KB
Uchwała Nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.   725.000 KB
Uchwała Nr IX/69/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   33.000 KB
Uchwała Nr IX/70/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Żelechów   36.000 KB
Uchwała Nr IX/71/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów   80.500 KB
Uchwała Nr IX/72/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wydzierżawienia części gruntu   29.000 KB
Uchwała Nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizacją zadania - dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie   37.500 KB
Uchwała Nr IX/74/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Staszica 4   32.000 KB
Uchwała Nr IX/75/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 39, oraz udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości   39.500 KB
Uchwała Nr IX/76/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w Woli Żelechowskiej   31.500 KB
Uchwała Nr IX/77/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2007r.   48.000 KB
Uchwała Nr X/78/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.   823.000 KB
Uchwała Nr X/79/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/47/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   32.500 KB
Uchwała Nr X/80/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/49/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   32.000 KB
Uchwała Nr X/81/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/69/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   32.000 KB
Uchwała Nr X/82/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007   168.500 KB
Uchwała Nr X/83/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechów na rok 2008   58.500 KB
Uchwała Nr X/84/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zasad korzystania ze stołówki w Zespole Szkół w Żelechowie   40.500 KB
Uchwała nr X/85/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego   94.500 KB