OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2009 ROKU ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZEC...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej

Wykaz podatników którym umorzono zaległości podatkowe w 2007 r. w kwocie wyższej niż 500 zł

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie budynku naprawy sprzętu rolniczego

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - samodzielne stanowisko ds. drogownictwa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na...

Zgodnie z art. 32 ust .2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r, Nr.129,poz.902 z późn.zm)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na...

Zgodnie z art. 32 ust .2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r, Nr.129,poz.902 z późn.zm)

Postanowienie o odstapieniu od obowiązku sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Żelechów, dnia 2008.02.05

OŚ.7625-9/07

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm)

p o d a j ę d o w i a d o m o ś c i ,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostało zamieszczone :

Postanowienie nr OŚ.7625-9/07 z dnia 05.02.2008r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie budynku naprawy sprzętu rolniczego planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 426 i 427 położonych w Piastowie gm.Żelechów

Inwestor: Państwo Halina i Marek Prządka

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47,08-430 Żelechów(pok. nr 8) zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, składać uwagi i wnioski.

Burmistrz Miasta i Gminy

Leonard Gula