Opinie RIO - 2018

Opinie RIO - 2017

Załączniki
Uchwała Nr Si.397.2016 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opini o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.   718.537 KB
Uchwała Nr Si.398.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem, oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2017 rok.   884.476 KB
Uchwała Nr Si.3.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie opinii o przawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żelechów na lata 2017-2028.   512.136 KB
Uchwała Nr Si.4.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Żelechów na 2017 rok.   467.276 KB
Uchwała Nr Si. 179.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2016rok.   1.111 MB
Uchwała Nr Si.302.2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żelechowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku   647.142 KB
Uchwała Nr Si.369.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.   375.800 KB
Uchwała Nr Si.370.2017 Skłdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.   371.998 KB

Opinie RIO - 2016

Opinie RIO - 2015

Opinie RIO - 2014

Załączniki
Uchwała Nr Si.442.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem   79.096 KB
Uchwała Nr Si.443.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026   75.330 KB
Uchwała Nr Si.106.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żelechów na lata 2014-2026   67.912 KB
Uchwała Nr Si.188.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok   140.885 KB
Uchwała Nr Si.202.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii wydanej na wniosek Burmistrza Żelechowa dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Żelechów pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 260.000 zł   104.670 KB
Uchwała Nr Si.287.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Żelechowa za 2013 rok   478.460 KB
Uchwała Nr Si.302.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie opinii wydanej na wniosek Burmistrza Żelechowa dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Żelechów pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego do łącznej kwoty 1.142.630 zł   107.752 KB
Uchwała Nr Si.301.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie opinii wydanej na wniosek Burmistrza Żelechowa dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Żelechów planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 500.000 zł   96.240 KB
Uchwała Nr Si.350.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 4 września 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żelechowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku   114.697 KB
Uchwała Nr Si.234.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie od uchwały Nr Si.287.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Żelechowa za 2013 rok   85.580 KB

Opinie RIO - 2013

Opinie RIO - 2012

Załączniki
Uchwała Nr Si.482.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok   120.493 KB
Uchwała Nr Si.483.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 - 2018   88.529 KB
Uchwała Nr Si.66.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Żelechów na lata 2012 - 2018   67.033 KB
Uchwała Nr Si.200.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok   152.427 KB
Uchwała Nr Si.348.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 10 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żelechowa informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.   121.795 KB
Uchwała Nr Si.193.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Żelechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok   144.274 KB

Opinie RIO - 2011

Opinie RIO - 2010

Opinie RIO - 2009

opinie RIO - 2007