Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2015 rok.

Załączniki
treść ogłoszenia   322.229 KB
projekt uchwały   245.195 KB

Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji spółkom wodnym

Załączniki
Ogłoszenie o naborze wniosków   296.303 KB
Wniosek   223.879 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów.

Obwieszczenie

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów.  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa...

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/170/12 z dnia 29 lutego 2012 r. Rady Miejskiej w Żelechowie, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 22 lipca 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, w pokoju nr 8, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo – 16oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, w pokoju nr 13 (sala konferencyjna).

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żelechowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2014 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: zelechow@interia.pl

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dane o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt studium, o którym mowa, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym wcześniej mowa.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko – stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy – należy składać na piśmie
do Burmistrza Żelechowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2014 r. Ponadto uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:
zelechow@interia.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Żelechowa.

Burmistrz Żelechowa

Mirosława Miszkurka

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 16 §1 i §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/225/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obwodów do głosowania- podaje się do publicznej wiadomości numery, granice obwodów głosowania oraz siedzibę obwodowych komisji wyborczych Gminy Żelechów, w których przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE