Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   194.051 KB
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego- Projekt Uchwały   270.092 KB
Uzasadnienie do projektu uchwały dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego   77.867 KB
Załącznik nr 1 do projektu uchwały.   1.769 MB
Załącznik nr 2 do projektu uchwały.   1.179 MB
Załącznik nr 3 do projektu uchwały.   388.188 KB
Załącznik nr 4 do projektu uchwały.   342.544 KB
Załącznik nr 5 do projektu uchwały.   884.481 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   891.464 KB
Załącznik nr 1 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   1.711 MB
Załącznik nr 2 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   1.734 MB
Załącznik nr 3 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   1.153 MB
Załącznik nr 4 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   1.167 MB
Załącznik nr 5 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   344.863 KB
Załącznik nr 6 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   395.228 KB
Załącznik nr 7 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   333.545 KB
Załącznik nr 8 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   360.521 KB
Załącznik nr 9 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   870.285 KB
Załącznik nr 10 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   901.935 KB

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów

Załączniki
Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa   141.896 KB

Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żelechów

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa

Obwieszczenia

Ogłoszenie

Obwieszczenie

Raport z działalności lobbingowej w 2015 roku

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej planowanej do realizacji w Żelechowie (wzdłuż części ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i Pałacowej, wzdłuż drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewid. 78 i części części działki o nr ewid. 48/1, oraz wzdłuż części działek o nr ewid. 1455/14, 1455/4, 1455/2, 1455/7 i działek o nr ewid. 1455/3 i 14...

Ogłoszenie o naborze wniosków na modernizację kotłowni - wymiana pieca

Załączniki
Ogłoszenie   1.225 MB
Ankieta dotycząca uczestnictwa w programie   1.355 MB

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żelechów na lata 2016 - 2025

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów