Uchwały Nr XXXV/232/2017 - XXXV/237/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała XXXIV/228/2017 - XXXIV/231/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 lipca 2017 r.

Uchwały XXXIII/219/17 - XXXIII/227/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Załączniki
Uchwała XXXIII/219/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów".   1.414 MB
Załącznik nr 1 do uchwały XXXIII/219/2017   3.326 MB
Załącznik nr 2 do uchwały XXXIII/219/2017   6.868 MB
Załącznik nr 3 do uchwały XXXIII/219/2017   8.150 MB
Uchwała XXXIII/220/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów   1.317 MB
Załączniki do Uchwały XXXIII/220/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów   7.667 MB
Uchwała XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów   1.216 MB
Załączniki Nr 1-2 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   698.646 KB
Załączniki Nr 3-5 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.991 MB
Załącznik Nr 6 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   317.767 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   727.277 KB
Załączniki Nr 8-9 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   791.425 KB
Załącznik Nr 10 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   2.792 MB
Załącznik Nr 11 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.637 MB
Załączniki Nr 12-13 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   673.566 KB
Załącznik Nr 14 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   705.780 KB
Załączniki Nr 15-18 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.349 MB
Załączniki Nr 19-20 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.318 MB
Załączniki Nr 21-22 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.260 MB
Załączniki Nr 23-26 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.443 MB
Załącznik Nr 27 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   882.466 KB
Załącznik Nr 28 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   375.699 KB
Załączniki Nr 29-30 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.412 MB
Załączniki Nr 31-32 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   675.642 KB
Załączniki Nr 33-35 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   2.348 MB
Załączniki Nr 36 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r   322.532 KB
Załączniki Nr 37-41 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   3.454 MB
Załącznik Nr 42 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   298.248 KB
Załącznik Nr 43 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   545.288 KB
Załącznik Nr 44 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   282.163 KB
Załącznik Nr 45 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   513.744 KB
Załącznik Nr 46 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   183.395 KB
Uchwała XXXIII/222/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017-2028   6.001 MB
Uchwała XXXIII/223/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017   4.307 MB
Uchwała XXXIII/224/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorstwa ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żelechów   1.012 MB
Uchwała XXXIII/225/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Żelechów.   1.037 MB
Uchwała XXXIII/226/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym   276.296 KB
Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów   227.948 KB

Uchwały XXXII/214/17 - XXXII/218/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uchwały XXXI/204/17 - XXXI/213/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/204/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017 - 2028   5.503 MB
Uchwała Nr XXXI/205/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2017   3.624 MB
Uchwała Nr XXXI/206/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych   1.123 MB
Uchwała Nr XXXI/207/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   236.815 KB
Uchwała Nr XXXI/208/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów   406.101 KB
Uchwała Nr XXXI/209/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli   370.865 KB
Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Żelechowie   183.775 KB
Uchwała Nr XXXI/211/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Żelechów   2.107 MB
Uchwała Nr XXXI/212/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej   256.533 KB
Uchwała Nr XXXI/213/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym   240.139 KB

Uchwały XXX/195/17- XXX/203/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r.

Załączniki
Uchwała XXX/195/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.   1.882 MB
Uchwała XXX/196/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2017 roku.   1.165 MB
Uchwała XXX/197/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2017.   3.393 MB
Uchwała XXX/198/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na rok 2017.   1.470 MB
Uchwała XXX/199/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.   319.544 KB
Uchwała XXX/200/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021   466.891 KB
Uchwała XXX/201/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017-2028.   5.409 MB
Uchwała XXX/202/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017   3.739 MB
Uchwała XXX/203/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.   554.155 KB

Uchwała XXIX/194/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 lutego 2017 r.

Uchwały XXVIII/185/17 - XXVIII/193/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lutego 2017 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/185/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów   385.359 KB
Uchwała Nr XXIII/186/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów   5.573 MB
Uchwała Nr XXIII/186/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów (z załącznikami)   5.064 MB
Uchwała Nr XXIII/187/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017 - 2028   5.482 MB
Uchwała Nr XXVIII/188/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017   4.279 MB
Uchwała Nr XXVIII/189/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych   230.150 KB
Uchwała Nr XXVIII/190/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego   3.261 MB
Uchwała Nr XXVIII/191/2017 z dnia 9 lutego 2017 ro. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budwoą sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żelechów", przyjęcia do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w Studium Wykonalności praz akceptacji założonych w nim planów taryfowych.   311.394 KB
Uchwała Nr XXVIII/192/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017 - 2021.   1.412 MB
Uchwała Nr XXVIII/193/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli   723.898 KB

Uchwały Nr XXVII/183/2017-XXVII/184/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 2 stycznia 2017r.