Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa z dnia 31.12.2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki
Obwieszczenie z dnia 21.11.2018 r.   400.050 KB

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 807"

Obwieszczenie dotyczące przedłużenia do 31 grudnia 2018 r. terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 807

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki
OBWIESZCZENIE   227.088 KB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 807 w miejscowościach Wola Żelechowska i Stefanów

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja dotycząca wydanych decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy

Załączniki
Informacja   120.446 KB

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Załączniki
Ogłoszenie   256.307 KB
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy   1.269 MB