główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa zawiadamiające Strony,że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym - wszczętym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Zalewskiego dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce - Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew”- został zebrany pełny materiał dowodowy oraz wyznaczony nowy termin rozpatrzenia sprawy do 31 lipca 2019r.

Załączniki:
Obwieszczenie WP.OŚr.6220.7.2018.10 1,021 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa zawiadamiające Strony postępowania o wydaniu w dniu 29 marca 2019 r. postanowienia nr WP.OŚr.6220.7.2018.7, stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na -Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce - Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew.

artykuł nr 3

Informacja i Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Żelechówki.

Załączniki:
Informacja 310 KB
artykuł nr 4

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (dot.dz. o nr ewid. 197 w Janówku gm. Żelechów).

Załączniki:
Informacja 139 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego tj.zestawu czterech studni chłonnych na działkach o nr ewid. 1636 i 1638 poł. w Żelechowie (obręb 0001).

Załączniki:
Obwieszczenie 226 KB