główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Załączniki:
Wzór sprawozdania 43 KB
Wzór oferty 48 KB
Ogłoszenie 218 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie i informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodno prawnych na piętrzenie wód rzeki Żelechówki na zastawce w km 3+109 jej biegu oraz pobór tych wód na potrzeby kompleksu zbiorników wodnych zlokalizowanych na działkach o nr ew.3009 i 167/2 obręb 0001 Żelechów, gmina Żelechów.

artykuł nr 3

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

artykuł nr 4

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa wydaniu decyzji Nr WP.OŚr.6220.7.2018.15, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce - Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew

artykuł nr 5

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa zawiadamiające Strony,że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym - wszczętym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Zalewskiego dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce - Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew”- został zebrany pełny materiał dowodowy oraz wyznaczony nowy termin rozpatrzenia sprawy do 31 lipca 2019r.

Załączniki:
Obwieszczenie WP.OŚr.6220.7.2018.10 1,021 KB