Ogłoszenie o przetargu "Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 50...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 500 000 zł"

Ogłoszenie o przetargu "Budowa elektroenergetycznej kablowej linii n...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Budowa elektoenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia - oświetlenia ulicznego w miejscowości Piastów"

Ogłoszenie o przetargu "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechow...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie na podstawie ulgowych miesięcznych biletów"

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśni...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody 2500 dm3 z napędem 4x4"

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych - Cyfr...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę i mintaż pomocy dydaktycznych - Cyfrowa Szkoła"

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych - Cyfr...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę i mintaż pomocy dydaktycznych - Cyfrowa Szkoła"

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gmini...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych - Cyfr...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż pomocy dydatktycznych - Cyfrowa Szkoła"

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa kruszywa drogowego".

Ogłoszenie o przetargu "Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kie...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów”  

Ogłoszenie o przetargu - "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości ...

Urząd Miejski w Żelechowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomnica”

Ogłoszenie o przetargu "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczn...

Urząd Miejski w Żelechowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych w 4 szkołach z terenu gminy Żelechów w ramach projektu ,,Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych gm. Żelechów” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jak...

Ogłoszenie o przetargu na Dostawa materiałów dydaktycznych i pomocy eduka...

Urząd Miejski w Żelechowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych przeznaczonych do poszczególnych zadań określonych w projekcie „Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych gm. Żelechów” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduk...

Ogłoszenie o przetargu Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg  nieograniczony na: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla 5 szkół podstawowych w Gminie Żelechów w ramach projektu pn. „Indywidualizacja szansą na rozwój”  

Ogłoszenie o przetargu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno -...

Gmina Żelechów – ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg  nieograniczony na: „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych w 4 szkołach z terenu gminy Żelechów w ramach projektu ,,Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych gminy Żelechów” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do...