Ogłoszenie o przetargu "Odbieranie,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2014 roku"

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   1.499 MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   419.902 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty   36.500 KB
Załączniki nr 2,3,4 - Oświadczenia   38.000 KB
Uchwała Nr XLVIII/352/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2014 roku.   20.545 KB
6. Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.   57.087 KB
7. Rb -N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku.   81.754 KB
8. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku.   111.521 KB
9. Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku.   82.136 KB
10. Rb -N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku.   79.812 KB
11. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku.   94.120 KB
12. Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.   271.828 KB
13. Rb -N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku.   354.996 KB
14. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku.   94.548 KB
15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przez Gminę Żelechów kredytu w wysokości 500 000 zł.   89.936 KB
16. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2013 rok.   139.795 KB
17. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2014 rok.   79.096 KB
18. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu WPF na lata 2014-2026.   74.822 KB
19. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości kwoty długu.   68.744 KB
Informacja o otwarciu ofert i wyborze oferty   438.609 KB
Informacja o zawarciu umowy   594.412 KB

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja boiska sportowego przy KS SĘP wraz z budową infrastruktury"

Ogłoszenie o przetargu "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku"

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   223.881 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   439.462 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty   46.500 KB
Załączniki nr 2,3,4 - Oświadczenia   37.500 KB
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych   32.000 KB
Załącznik nr 6 - Wzór umowy   282.684 KB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Projekt budowlano - wykonawczy sieci   362.703 KB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Sieć - schemat   935.838 KB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Sieć - rysunki (spakowany zip)   1.523 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Sieć - pompownie (spakowany zip)   259.366 KB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Sieć - profile (spakowany zip)   1.047 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Sieć - Projekt zagospodarowania rys. 1   3.312 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Sieć - Projekt zagospodarowania rys. 2   2.136 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Sieć - Projekt zagospodarowania rys. 3   2.071 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Sieć - Projekt zagospodarowania rys. 4   5.402 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Sieć - Projekt zagospodarowania rys. 5   1.469 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Przyłącza - Projekt budowlano - wykonawczy przyłączy   1,015.687 KB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Przyłącza - schemat   935.838 KB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Przyłącza - rysunki (spakowany zip)   899.388 KB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Przyłącza - Projekt zagospodarowania rys. 1   3.312 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Przyłącza - Projekt zagospodarowania rys. 2   2.136 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Przyłącza - Projekt zagospodarowania rys. 3   2.071 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Przyłącza - Projekt zagospodarowania rys. 4   5.402 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Przyłącza - Projekt zagospodarowania rys. 5   1.469 MB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Przedmiary (spakowane zip)   199.585 KB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Specyfikacje Techniczne   547.589 KB
Wyjaśnienia SIWZ   33.908 KB
Załącznik nr 1 do wyjaśnień SIWZ - dokumentacja geologiczna   182.267 KB
Załącznik nr 7 - Dokumentacja - Warunki techniczne   90.201 KB
Wyjaśnienia SIWZ   38.670 KB
Informacja o otwarciu ofert i wyborze oferty   78.572 KB
Informacja o zawarciu umowy   244.496 KB

Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie"

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa kruszywa drogowego"

 Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Dostawa kruszywa drogowego"