Ogłoszenie o przetargu "Odbieranie,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów dla mieszkańców w ramach projektu: "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów""

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów - etap I"

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie przebudowy ulicy Kochanowskiego w Żelechowie, odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej oraz drogi gminnej Nr 131410W w Woli Żelechowskiej

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Zespołu Szkół w Żelechowie"

Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m. 1 w Żelechowie"

Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m. 1 w Żelechowie"

Ogłoszenie o przetargu "Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie"

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza, Staszica i dr Antoniego Michałowskiego w Żelechowie"

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   2.809 MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   385.462 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty   46.500 KB
Załączniki nr 2,3,4 - Oświadczenia   37.500 KB
Załącznik nr 5 - ul. Sienkiewicza - przedmiar robót   2.192 MB
Załącznik nr 5 - ul. Sienkiewicza - przekrój normalny cz. 1   435.773 KB
Załącznik nr 5 - ul. Sienkiewicza - przekrój normalny cz. 2   345.039 KB
Załącznik nr 5 - ul. Sienkiewicza - kosztorys ofertowy   1.660 MB
Załącznik nr 5 - ul. Staszica - przedmiar robót   1.911 MB
Załącznik nr 5 - ul. Staszica - przekrój normalny   459.569 KB
Załącznik nr 5 - ul. Staszica - kosztorys ofertowy   1.268 MB
Załącznik nr 5 - Plan Zagospodarowania ul. Sienkiewicza i Staszica   1.943 MB
Załącznik nr 5 - Projekt stałej organizacji ruchu ul. Sienkiewicza i Staszica cz. 1   732.155 KB
Załącznik nr 5 - Projekt stałej organizacji ruchu ul. Sienkiewicza i Staszica cz. 2   825.681 KB
Załącznik nr 5 - ul. Michałowskiego - przedmiar robót   1,016.856 KB
Załącznik nr 5 - ul. Michałowskiego - przekrój normalny   650.922 KB
Załącznik nr 5 - ul. Michałowskiego - kosztorys ofertowy   928.484 KB
Załącznik nr 5 - Plan Zagospodarowania ul. Michałowskiego   441.448 KB
Załącznik nr 6 - Wzór umowy   332.149 KB
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót budowlanych   38.000 KB
Wyjaśnienia SIWZ   419.306 KB
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej   1.399 MB
Informacja o zawarciu umowy   1.020 MB