Odbudowa drogi gminnej nr 131412W w miejscowości Sokolniki na odcinku od km 0+485 do km 1+435 o długości 0,95 km wraz z przepustami w km 0+790 i 1+017.

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Zespołu Szkół w Żelechowie

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń zlokalizowanych w budynku ratusza w Żelechowie - II postępowanie

Modernizacja dróg gminnych w gminie Żelechów

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń zlokalizowanych w budynku ratusza w Żelechowie.

obrazek

Ogłoszenie o przetargu "Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego o 8 lokali"

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   3.892 MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia   13.618 MB
Załącznik nr 1 - wzór umowy   7.420 MB
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy   700.224 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   410.706 KB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia   657.554 KB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności tej samej grupy kapitałowej   241.080 KB
Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych   266.220 KB
Załącznik nr 7 - wykaz pracowników   298.337 KB
Załącznik nr 8 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku powoływania się Wykonawcy na zasoby innego podmiotu)   361.132 KB
Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa - część 1 (spakowane .zip)   16.888 MB
Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa - część 2 (spakowane .zip)   18.405 MB
Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa - część 3 (spakowane .zip)   18.943 MB
Załącznik nr 10 - Przedmiary (branża budowlana, elektryczna, sanitarna)   6.457 MB
Załącznik nr 11 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część 1 (spakowane zip)   17.182 MB
Załącznik nr 11 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część 2 (spakowane zip)   18.993 MB
Załącznik nr 11 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część 3 (spakowane zip)   16.851 MB
Załącznik nr 11 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część 4 (spakowane zip)   13.107 MB
Załącznik nr 10 - Przedmiary (zamurowanie okien)   139.636 KB
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 04.05.2017 r.   305.662 KB
Załącznik nr 2 - Formularz oferty (zmieniony)   19.600 KB
Załącznik nr 10 - Przedmiary (zmienione)   6.786 MB
Informacja po otwarciu ofert   847.111 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   1,003.673 KB
Informacja o zawarciu umowy   1.017 MB