Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy)

Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)


Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego,
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale kwatery stałe) ujawniający osobę uprawnioną do potwierdzenia zgody na zameldowanie (właściciel, najemca, wynajmujący).

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Żelechowie – Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców - pok. Nr 12, tel. 75-41-138

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- w wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.

Uwagi:
- W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
- Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993).