Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej


Wymagane dokumenty
1. Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Burmistrza Żelechowa
2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu).

Opłaty
Opłata wynosi – 10 zł

Miejsce złożenia dokumentów:
- bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, pok. Nr 14,
- w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednio prowadzącemu postępowanie - Inspektor d/s ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Żelechowie- pok. Nr 12.

Termin i sposób załatwiania sprawy
- postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071),
- termin obligatoryjny do załatwienia sprawy - ok. 2 miesięcy,
- w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :
- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,
- decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,
- decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydania w sytuacji , gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ.

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Burmistrza Żelechowa) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Mazowiecki) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie,
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Garwolinie - Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),
Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Podstawa prawna:
Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993).

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego


Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego,

Opłaty
Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Żelechowie Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców - pok. Nr 12, tel. 75-41-138

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje wydruk komputerowy w postaci poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993).