główna zawartość
artykuł nr 1

Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców (OR) -wykaz kart usług

 
OR 1 - Zameldowanie na pobyt stały

OR 2 - Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

OR 3 - Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

OR 3a - Nowe zameldowanie na pobyt czasowy-formularz

OR 4 - Wymeldowanie z pobytu stałego

OR 5 - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

OR 6 - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

OR 7 - Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 4 miesiące i zgłoszenie powrotu

OR 8 - Realizacja wniosków składanych do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

OR 9 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

OR 10 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego

OR 11 - Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

OR 12 - Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

OR 13 - Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

OR 14 - Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

OR 15 - Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

OR 16 - Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

obrazek