główna zawartość
artykuł nr 1

Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców (OR) -wykaz kart usług

 
OR 1 - Zameldowanie na pobyt stały

OR 2 - Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

OR 3 - Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

OR 4 - Wymeldowanie z pobytu stałego

OR 5 - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

OR 6 - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

OR 7 - Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 4 miesiące i zgłoszenie powrotu

OR 8 - Wybory Rejestr Wyborców

OR 9 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

OR 10 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

OR 11 - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

OR 12 - Realizacja wniosków składanych do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

OR 13 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

obrazek