Wydział Finansów (WF) - wykaz kart usług

WF 1 - Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku od nieruchomości przez osoby prawne

WF 2 - Złożenie informacji w celu ustalenia podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne

WF 3 - Złożenie informacji w celu ustalenia podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego przez osoby fizyczne

WF 4 - Złożenie informacji w celu ustalenia podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne

WF 5 - Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

WF 6 - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości

WF 7 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WF 8 - Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

WF 9 - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

WF 10 - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

WF 11 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendium szkolne, zasiłek szkolny

WF 12 - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli