główna zawartość
artykuł nr 1

Stawki podatku od nieruchomości w 2017r.

 

Lp

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku od 1 m2

powierzchni gruntu

Stawka podatku od 1m2 powierzchni użytkowej

budynku

1.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,60 zł

-

2.

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

4,49 zł

 

 

3.

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,16 zł

-

4.

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015., poz. 1777),

2,00 zł

 

3.

Od budynków lub ich części :  mieszkalnych

-

0,45 zł

4.

Od budynków : związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

-

16,06 zł

5.

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

-

8,91 zł

6.

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

-

4,61 zł

7

Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

-

4,49 zł

8

Od budowli - 2 %

-

-