główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Nr III/7/2018 - III/18/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego205 KB
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2018 r.MB
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów463 KB
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.MB
Uchwała III/14/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania279 KB
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023536 KB
Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żelechów na rok 2019899 KB
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2019354 KB
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie ogłoszenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania wysokości podatku leśnego na rok 2019157 KB
Uchwała Nr III/9/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019267 KB
Uchwała Nr III/8/2018 w sprawie zmiany w WPF Gminy Żelechów na 2018 rokMB
Uchwała Nr III/7/2018 w sprawie uchylenia uchwały XLV/295/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ w Garwolinie234 KB