Uchwała Nr IV/19/2018 - IV/31/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załączniki
Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 ? 2028.   3.559 MB
Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018   708.944 KB
Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu   3.150 MB
Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2019 w Gminie Żelechów   433.251 KB
Uchwała Nr IV/23/2018 w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla radnych   291.718 KB
Uchwała Nr IV/24/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2019   1.759 MB
Uchwała Nr IV/25/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na 2019 rok   904.795 KB
Uchwała Nr IV/26/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów   256.559 KB
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023   293.896 KB
Uchwała Nr IV/28/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023   212.098 KB
Uchwała Nr IV/29/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2019 ? 2028   3.259 MB
Uchwała Nr IV/30/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2019 rok   593.690 KB
Budżet 2019 - część opisowa   4.866 MB
Budżet 2019 załączniki cz 1   2.707 MB
Budżet 2019 załączniki cz 2   5.815 MB
Budżet 2019 załączniki cz 3   2.057 MB
Uchwała Nr IV/31/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Żelechowa   335.368 KB