główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/19/2018 - IV/31/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr IV/31/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Żelechowa271 KB
Budżet 2019 załączniki cz 3MB
Budżet 2019 załączniki cz 2MB
Budżet 2019 załączniki cz 1MB
Budżet 2019 - część opisowaMB
Uchwała Nr IV/30/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2019 rok594 KB
Uchwała Nr IV/29/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2019 ? 2028MB
Uchwała Nr IV/28/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023212 KB
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023294 KB
Uchwała Nr IV/26/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów257 KB
Uchwała Nr IV/25/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na 2019 rok905 KB
Uchwała Nr IV/24/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2019MB
Uchwała Nr IV/23/2018 w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla radnych292 KB
Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2019 w Gminie Żelechów433 KB
Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemuMB
Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018 709 KB
Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 ? 2028.MB