główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane"Wykonanie remontu drogi gminnej w Woli Żelechowskiej"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 ,
08-430 Żelechów ogłasza przetarg  nieograniczony na roboty budowlane"Wykonanie remontu drogi gminnej w Woli Żelechowskiej"


Zamówienie obejmuje wykonanie:
uzupełnienia podbudowy z betonu, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie przepustu pod drogą, uzupełnienie i wyrównanie poboczy, renowacja rowów.
 
1.  Specyfikację  Istotnych Warunkach Zamówienia można nabyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47, w lokalu nr 9 w godz. 8.00 - 16.00 .

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani  wariantowych.

3.  Termin realizacji zamówienia: do 24 października  2005 r.                      

4.  W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1 którzy spełniają wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w SIWZ

5.   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6.   Kryteria oceny ofert i ich wagi: cena - 100%,

7.   Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

8.   Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 września 2005 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 13.

9.   Oferty należy składać w terminie do dnia otwarcia ofert do godziny 10.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 1 piętro, w trwale zamkniętych kopertach z napisem: "Przetarg na wykonanie remontu drogi gminnej w Woli Żelechowskiej"


Żelechów 12-09-2005 r