główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:"Wykonanie termomodernizacji budynków szkół w mieście i gminie Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 ,
08-430 Żelechów ogłasza przetarg  nieograniczony na roboty budowlane:
"Wykonanie termomodernizacji budynków szkół w mieście i gminie Żelechów"
Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch zadań:
Zadanie I - wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Publicznego Przedszkola w Żelechowie przy ul. Ogrodowej 1 w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem z wykonaniem elewacji, oraz wymiany stolarki okiennej, wymiany pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna x 2), wymiana obróbek blacharskich, remont instalacji odgromowej.
Zadanie II - wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Stefanowie gm. Żelechów w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, z wykonaniem elewacji oraz wymianą stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej , wykonanie cokolika z tynku mozaikowego.
1. Specyfikację  Istotnych Warunkach Zamówienia można nabyć w cenie 70,00 zł w Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47, w lokalu nr 9 w godz. 8:30 - 15:30 .
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ale nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2005 r.                      
4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i spełniają wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w SIWZ
5. Wymagane wadium: 15.000,00 PLN.
6. Kryteria oceny ofert i ich wagi: cena - 100%,
7. Termin związania ofertą: 40 dni od ostatecznego terminu składania ofert
8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 czerwca 2005r. o godz. 11:00  w Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 13.
9. Oferty należy składać w terminie do dnia otwarcia ofert do godziny 1100 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 1 piętro, w trwale zamkniętych kopertach z napisem: "Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków szkół na terenie miasta i gminy Żelechów"

Żelechów 14 kwiecień 2005 r