główna zawartość
artykuł nr 1

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów- II postępowanie.

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy682 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej501 KB
Informacja po otwarciu ofertMB
Załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów oraz Uchwała Nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów.MB
Załącznik nr 8 - 8. Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XLVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,MB
Załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia17 KB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej17 KB
Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaMB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 24 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu17 KB
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy34 KB
Załącznik nr 1 - wzór umowy92 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia12 MB
Ogłoszenie o przetarguMB