Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów- II postępowanie.

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   3.949 MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia   11.973 MB
Załącznik nr 1 - wzór umowy   92.000 KB
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy   33.500 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   16.500 KB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia   24.000 KB
Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   3.211 MB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej   17.000 KB
Załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia   17.000 KB
Załącznik nr 8 - 8. Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XLVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,   4.779 MB
Załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów oraz Uchwała Nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów.   7.412 MB
Informacja po otwarciu ofert   1.592 MB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   501.464 KB
Informacja o zawarciu umowy   681.986 KB