Mapa serwisu BIP

Statut

Regulamin Organizacyjny

Budżet

Projekt Budżetu

Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej

Sprawozdania opisowe

Spawozdawczość budżetowa

Opinie RIO

Rok 2005

Rok 2007

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Sesje Kadencja 2018-2023

Transmisje sesji

Kadencja 2018-2023

Uchwały

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Kadencja 2014 - 2018

Protokoły z sesji

Kadencja 2018-2023

Kadencja 2014-2018

Kadencja 2010 - 2014

Kadencja 2006-2010

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty

Informacje Urzędu

Zarządzenia Burmistrza

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2018 - Kadencja 2018-2023

Rok 2019

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia

Obwieszczenia i zawiadomienia

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Ochrona środowiska

EKOPORTAL

Gospodarka nieruchomościami

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dokumenty do pobrania

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG)

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców

Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą

Wydział Finansów

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu zgonu

Inne sprawy

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia

Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania

Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Ochrona danych osobowych