główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Statut (1)

Regulamin Organizacyjny (1)

Budżet (0)

Projekt Budżetu (0)

Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej (12)

Projekt Budżetu (1)

Załączniki (1)

Sprawozdania opisowe (5)

Uchwały budżetowe i WPF (3)

Budżet (1)

Załączniki (1)

Spawozdawczość budżetowa (12)

Realizacja planowanych dochodów i wydatków (0)

Opinie RIO (13)

Podstawowe informacje o budżecie (0)

Rok 2005 (1)

Rok 2007 (2)

Sprawozdawczość finansowa (0)

Sprawozdania finansowe jednostkowe (2)

Sprawozdania finansowe zbiorcze (2)

Budżet (0)

Sesje i Komisje Rady Miejskiej (27)

Sesje Kadencja 2018-2023 (28)

Transmisje sesji (0)

Kadencja 2018-2023 (26)

Uchwały (0)

Rok 2002 (1)

Rok 2003 (1)

Rok 2004 (1)

Rok 2005 (1)

Rok 2006 (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2010 (17)

Rok 2011 (13)

Rok 2012 (12)

Rok 2013 (13)

Rok 2014 (15)

Rok 2015 (11)

Rok 2016 (12)

Rok 2017 (13)

Rok 2018 (14)

Rok 2019 (11)

Rok 2020 (10)

Rok 2021 (1)

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady (0)

Kadencja 2014 - 2018 (1)

Protokoły z sesji (0)

Kadencja 2018-2023 (1)

Kadencja 2014-2018 (1)

Kadencja 2010 - 2014 (1)

Kadencja 2006-2010 (1)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Podatek od nieruchomości (10)

Podatek od środków transportowych (8)

Podatek rolny (10)

Podatek leśny (10)

Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. (1)

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty (1)

Informacje Urzędu (0)

Zarządzenia Burmistrza (0)

Rok 2003 (1)

Rok 2004 (1)

Rok 2005 (1)

Rok 2006 (5)

Rok 2007 (59)

Rok 2008 (45)

Rok 2009 (58)

Rok 2010 (92)

Rok 2011 (100)

Rok 2012 (82)

Rok 2013 (76)

Rok 2014 (63)

Rok 2015 (94)

Rok 2016 (91)

Rok 2017 (65)

Rok 2018 (69)

Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 (7)

Rok 2019 (92)

Rok 2020 (77)

Rok 2021 (12)

Nabór na wolne stanowiska pracy (1)

Ogłoszenia (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (1)

Rok 2021 (1)

Rok 2020 (7)

Rok 2019 (16)

Rok 2018 (12)

Rok 2017 (20)

Rok 2016 (25)

Rok 2015 (21)

Rok 2014 (12)

Rok 2013 (10)

Rok 2012 (3)

Rok 2011 (9)

Rok 2010 (28)

Rok 2009 (14)

Rok 2008 (8)

Rok 2007 (16)

Rok 2006 (8)

Rok 2005 (1)

Rok 2004 (2)

Zagospodarowanie przestrzenne (4)

Ochrona środowiska (29)

EKOPORTAL (1)

Gospodarka nieruchomościami (9)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (6)

Dokumenty do pobrania (7)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) (0)

Urząd Stanu Cywilnego (1)

Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców (1)

Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą (1)

Wydział Finansów (1)

Małżeństwa, narodziny, zgony (0)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (1)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (1)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (1)

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (1)

Sporządzenie aktu urodzenia (1)

Sporządzenie aktu zgonu (1)

Inne sprawy (6)

Dowody osobiste (0)

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (2)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (1)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia (1)

Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności (1)

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza (1)

Meldunki (0)

Zameldowanie na pobyt stały (0)

Zameldowanie na pobyt czasowy (0)

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (0)

Wymeldowanie z pobytu stałego (0)

Wymeldowanie z pobytu czasowego (0)

Mieszkania (0)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (1)

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Nieruchomości (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (0)

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem (1)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (0)

Podział nieruchomości (0)

Rozgraniczenie nieruchomości (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania (0)

Działalność gospodarcza (0)

Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej (1)

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (1)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (0)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (0)

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (0)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (0)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (0)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (1)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (1)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (1)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (0)

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych (0)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Ochrona danych osobowych (0)

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2015 (6)

Procedury udziału w wyborach (6)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 (12)

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 2012 (6)

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU 7.09.2014 r. (1)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (1)

WYBORY PREZYDENCKIE 2015 (1)

REFERENDUM 6 września 2015 r. (1)

WYBORY DO SEJMU RP i SENATU RP 2015 (1)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 (0)

Informacje bieżące (35)

Jednostki organizacyjne (0)

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury (1)

Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK (5)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)

Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka (6)

Dokumenty MGOPS (1)

Ogłoszenia (6)

Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)

Zakład Gospodarki Komunalnej (1)

Likwidacja WGP (1)

Podstawowe dokumenty (1)

Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka (6)

Szkoła Podstawowa w Żelechowie (1)

Oświadczenie majątkowe dyrektora (6)

Publiczne Przedszkole w Żelechowie (1)

Oświadczenie majątkowe dyrektora (6)

Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie (1)

Oświadczenie majątkowe dyrektora (7)

Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku (1)

Oświadczenie majątkowe dyrektora (6)

Szkoła Podstawowa w Stefanowie (1)

Oświadczenie majątkowe dyrektora (6)

Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej (1)

Oświadczenie majątkowe dyrektora (6)

Hala Sportowa w Żelechowie (1)

Oświadczenie majątkowe kierownika (0)

Raport o stanie gminy (1)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (1)

Statut Sołectw (0)

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych (1)

Rejestr Instytucji Kultury (2)

Redakcja Biuletynu (1)

Pliki na serwerze (1)