główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 623851
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2127
Organy
   Burmistrz Żelechowa 11867
     Kompetencje 3227
     Dyżury 2288
     Oświadczenie majątkowe 8676
     Kompetencje 609
     Oświadczenie majątkowe 1117
   Sekretarz Gminy 7399
     Oświadczenie majątkowe 4106
   Skarbnik Gminy 6455
     Oświadczenie majątkowe 4611
   Rada Miasta 8457
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 49
     Skład Rady kadencja 2018-2023 188
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1223
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3927
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1323
     Kompetencje 1824
     Oświadczenia majątkowe 12460
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 954
   Komisje Rady 4296
     Komisja Rolnictwa 2332
     Komisja Komunalna i Budżetu 1909
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2252
     Komisja Sportu i Rekreacji 1960
     Komisja Rewizyjna 1965
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 39
   Komórki organizacyjne 8972
     Wydziały Urzędu 5005
    ›    Wydział Finansów 3084
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2903
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2760
   Urząd Stanu Cywilnego 7735
   Organizacja Urzędu 13769
Prawo Lokalne
   Statut 8071
   Regulamin Organizacyjny 5372
   Budżet 6711
     Projekt Budżetu 2206
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2341
     Sprawozdania opisowe 619
     Spawozdawczość budżetowa 3567
     Opinie RIO 2294
    ›    Rok 2005 910
    ›    Rok 2007 986
     Sprawozdawczość finansowa 21
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 41
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 18
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 16249
     Sesje Kadencja 2018-2023 80
   Transmisje sesji 142
     Kadencja 2018-2023 151
   Uchwały 14583
     Rok 2002 1361
     Rok 2003 2327
     Rok 2004 1772
     Rok 2005 1899
     Rok 2006 1929
     Rok 2007 2921
     Rok 2008 2158
     Rok 2009 2370
     Rok 2010 6666
     Rok 2011 5730
     Rok 2012 3276
     Rok 2013 3291
     Rok 2014 3175
     Rok 2015 3395
     Rok 2016 2879
     Rok 2017 3444
     Rok 2018 1400
     Rok 2019 195
     Kadencja 2014 - 2018 513
   Protokoły z sesji 11182
     Kadencja 2018-2023 49
     Kadencja 2014-2018 2680
     Kadencja 2010 - 2014 5754
     Kadencja 2006-2010 3735
   Podatki i opłaty lokalne 8879
     Podatek od nieruchomości 5819
     Podatek od środków transportowych 3008
     Podatek rolny 4153
     Podatek leśny 3584
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2062
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2640
   Informacje Urzędu 24873
     Zarządzenia Burmistrza 12355
    ›    Rok 2006 4047
    ›    Rok 2007 17673
    ›    Rok 2005 1411
    ›    Rok 2004 1461
    ›    Rok 2003 1391
    ›    Rok 2008 12131
    ›    Rok 2009 14574
    ›    Rok 2010 20661
    ›    Rok 2011 13062
    ›    Rok 2012 15430
    ›    Rok 2013 8426
    ›    Rok 2014 5107
    ›    Rok 2015 19846
    ›    Rok 2016 6258
    ›    Rok 2017 3651
    ›    Rok 2018 3128
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 319
    ›    Rok 2019 692
     Nabór na wolne stanowiska pracy 11551
    ›    Ogłoszenia 49844
     Obwieszczenia i zawiadomienia 14458
    ›    Rok 2004 1865
    ›    Rok 2005 1705
    ›    Rok 2006 5678
    ›    Rok 2007 9219
    ›    Rok 2008 6834
    ›    Rok 2009 6084
    ›    Rok 2010 8618
    ›    Rok 2011 7538
    ›    Rok 2012 1691
    ›    Rok 2013 4177
    ›    Rok 2014 2879
    ›    Rok 2015 7101
    ›    Rok 2016 2835
    ›    Rok 2017 2597
    ›    Rok 2018 1423
    ›    Rok 2019 509
   Ochrona środowiska 15425
   EKOPORTAL 3082
   Gospodarka nieruchomościami 22816
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2504
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1582
   Ogłoszenia Przetargów 74031
     Rok 2019 2086
     Rok 2018 11425
     Rok 2017 12562
     Rok 2016 26335
     Rok 2015 7872
     Rok 2014 17391
     Rok 2013 13766
     Rok 2012 28436
     Rok 2011 10314
     Rok 2010 12382
     Rok 2009 15807
     Rok 2008 15705
     Rok 2007 22710
     Rok 2006 18214
     Rok 2005 9606
     Rok 2004 4408
     Rok 2003 5454
   Zapytania Ofertowe Urzędu 6951
     Rok 2013 1870
     Rok 2014 20689
     Rok 2015 27422
     Rok 2016 27995
     Rok 2017 15907
     Rok 2018 19483
     Rok 2019 7546
   Zakład Gospodarki Komunalnej 88032
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 8085
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 10593
     Urząd Stanu Cywilnego 2286
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 1918
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 1940
     Wydział Finansów 1639
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2313
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1383
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1187
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1342
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1489
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1147
    ›    Inne sprawy 3030
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1614
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 870
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 981
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1233
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1188
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1114
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 730
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 867
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1310
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 662
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 950
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 632
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 600
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 571
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 527
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 665
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 495
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 804
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 609
    ›    Podział nieruchomości 728
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 635
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 816
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 579
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1249
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1015
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 462
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 795
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 513
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 645
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 608
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 726
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 976
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 981
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 760
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 696
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 573
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 607
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 703
   Ochrona danych osobowych 291
Inne
   Informacje bieżące 10447
   Jednostki organizacyjne 8321
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3377
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4249
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4521
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3040
    ›    Dokumenty MGOPS 1899
    ›    Ogłoszenia 3100
     Zakład Gospodarki Komunalnej 6207
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3642
    ›    Podstawowe dokumenty 1010
    ›    Likwidacja WGP 1264
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 4073
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3675
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2424
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2842
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 2884
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2292
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2408
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2194
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 2518
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2237
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2294
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2795
   Jednostki pomocnicze 4035
     Sołectwa 3922
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1246
   Rejestr Instytucji Kultury 833
   Redakcja Biuletynu 5409
Wybory Samorządowe 2018
   Informacje Krajowego Biura Wyborczego 603
   Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie 621
   Obwieszczenia Burmistrza Żelechowa 189
   Informacje Urzędnika Wyborczego 294
Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej
   INFORMACJE 335
Łączna liczba odwiedzin:2007569