główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 634885
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2472
Organy
   Burmistrz Żelechowa 12465
     Kompetencje 3362
     Dyżury 2462
     Oświadczenie majątkowe 9512
     Kompetencje 675
     Oświadczenie majątkowe 1179
   Sekretarz Gminy 7731
     Oświadczenie majątkowe 4402
   Skarbnik Gminy 6733
     Oświadczenie majątkowe 4920
   Rada Miasta 8878
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 120
     Skład Rady kadencja 2018-2023 349
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1397
     Skład Rady kadencja 2010-2014 4031
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1428
     Kompetencje 1903
     Oświadczenia majątkowe 13484
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 1060
   Komisje Rady 4508
     Komisja Rolnictwa 2410
     Komisja Komunalna i Budżetu 1994
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2358
     Komisja Sportu i Rekreacji 2036
     Komisja Rewizyjna 2035
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 110
   Komórki organizacyjne 9376
     Wydziały Urzędu 5266
    ›    Wydział Finansów 3249
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3157
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 3138
   Urząd Stanu Cywilnego 8393
   Organizacja Urzędu 14246
Prawo Lokalne
   Statut 8377
   Regulamin Organizacyjny 5681
   Budżet 7094
     Projekt Budżetu 2422
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2666
     Sprawozdania opisowe 905
     Spawozdawczość budżetowa 3991
     Opinie RIO 2477
    ›    Rok 2005 993
    ›    Rok 2007 1074
     Sprawozdawczość finansowa 143
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 183
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 167
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 16949
     Sesje Kadencja 2018-2023 366
   Transmisje sesji 403
     Kadencja 2018-2023 425
   Uchwały 15409
     Rok 2002 1457
     Rok 2003 2498
     Rok 2004 1896
     Rok 2005 2010
     Rok 2006 2030
     Rok 2007 3028
     Rok 2008 2249
     Rok 2009 2462
     Rok 2010 6864
     Rok 2011 5947
     Rok 2012 3472
     Rok 2013 3494
     Rok 2014 3400
     Rok 2015 3676
     Rok 2016 3173
     Rok 2017 3862
     Rok 2018 1956
     Rok 2019 1123
     Rok 2020 166
     Kadencja 2014 - 2018 567
   Protokoły z sesji 11475
     Kadencja 2018-2023 295
     Kadencja 2014-2018 2785
     Kadencja 2010 - 2014 5859
     Kadencja 2006-2010 3831
   Podatki i opłaty lokalne 9749
     Podatek od nieruchomości 6374
     Podatek od środków transportowych 3228
     Podatek rolny 4366
     Podatek leśny 3758
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2190
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2857
   Informacje Urzędu 25491
     Zarządzenia Burmistrza 13441
    ›    Rok 2006 4153
    ›    Rok 2007 18414
    ›    Rok 2005 1513
    ›    Rok 2004 1565
    ›    Rok 2003 1493
    ›    Rok 2008 12624
    ›    Rok 2009 15414
    ›    Rok 2010 21697
    ›    Rok 2011 14268
    ›    Rok 2012 16485
    ›    Rok 2013 9614
    ›    Rok 2014 5917
    ›    Rok 2015 21665
    ›    Rok 2016 7523
    ›    Rok 2017 4608
    ›    Rok 2018 4318
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 566
    ›    Rok 2019 3024
    ›    Rok 2020 361
     Nabór na wolne stanowiska pracy 12719
    ›    Ogłoszenia 52966
     Obwieszczenia i zawiadomienia 15560
    ›    Rok 2004 2008
    ›    Rok 2005 1786
    ›    Rok 2006 5892
    ›    Rok 2007 9484
    ›    Rok 2008 7006
    ›    Rok 2009 6314
    ›    Rok 2010 9012
    ›    Rok 2011 7727
    ›    Rok 2012 1812
    ›    Rok 2013 4392
    ›    Rok 2014 3202
    ›    Rok 2015 8258
    ›    Rok 2016 3905
    ›    Rok 2017 2956
    ›    Rok 2018 1737
    ›    Rok 2019 1406
    ›    Rok 2020 276
   Ochrona środowiska 16666
   EKOPORTAL 3284
   Gospodarka nieruchomościami 23332
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3013
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 2293
   Ogłoszenia Przetargów 76983
     Rok 2020 3512
     Rok 2019 12287
     Rok 2018 12124
     Rok 2017 12837
     Rok 2016 26949
     Rok 2015 8151
     Rok 2014 17699
     Rok 2013 14051
     Rok 2012 28681
     Rok 2011 10484
     Rok 2010 12601
     Rok 2009 16041
     Rok 2008 15933
     Rok 2007 23030
     Rok 2006 18538
     Rok 2005 9875
     Rok 2004 4540
     Rok 2003 5706
   Zapytania Ofertowe Urzędu 7915
     Rok 2013 1959
     Rok 2014 20881
     Rok 2015 28712
     Rok 2016 28148
     Rok 2017 16106
     Rok 2018 19840
     Rok 2019 21136
     Rok 2020 4501
   Zakład Gospodarki Komunalnej 101389
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 10610
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 11457
     Urząd Stanu Cywilnego 2775
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2259
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2250
     Wydział Finansów 1876
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2825
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1559
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1270
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1427
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1589
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1245
    ›    Inne sprawy 3251
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1831
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 958
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1062
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1328
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1261
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1237
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 828
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 946
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1406
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 737
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1028
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 707
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 720
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 642
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 596
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 736
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 566
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 875
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 682
    ›    Podział nieruchomości 794
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 701
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 898
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 719
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1341
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1082
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 522
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 864
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 606
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 718
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 686
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 796
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1063
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1060
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 835
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 769
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 631
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 673
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 769
   Ochrona danych osobowych 581
Inne
   Informacje bieżące 11683
   Jednostki organizacyjne 8783
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3874
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4760
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5313
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3436
    ›    Dokumenty MGOPS 2083
    ›    Ogłoszenia 3390
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 162
     Zakład Gospodarki Komunalnej 7177
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 4306
    ›    Podstawowe dokumenty 1183
    ›    Likwidacja WGP 1433
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 5425
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 4035
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2799
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3253
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 3405
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2693
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2941
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2518
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 2809
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2592
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2762
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3139
   Raport o stanie gminy 207
   Jednostki pomocnicze 4263
     Sołectwa 4378
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1539
   Rejestr Instytucji Kultury 1053
   Redakcja Biuletynu 5605
Wybory Prezydenckie 2020
   Obwieszczenia i informacje 429
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 145
   Klauzule Informacyjne RODO 166
Łączna liczba odwiedzin:2154101