Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1720636
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ596785
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 596785
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1639
Organy
   Burmistrz Żelechowa 10626
     Kompetencje 2916
     Dyżury 2004
     Oświadczenie majątkowe 6859
     Kompetencje 480
     Oświadczenie majątkowe 859
   Sekretarz Gminy 6631
     Oświadczenie majątkowe 3480
   Skarbnik Gminy 5870
     Oświadczenie majątkowe 3988
   Rada Miasta 7581
     Skład Rady kadencja 2014-2018 772
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3660
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1077
     Kompetencje 1621
     Oświadczenia majątkowe 9111
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 741
   Komisje Rady 3920
     Komisja Rolnictwa 2172
     Komisja Komunalna i Budżetu 1693
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2142
     Komisja Sportu i Rekreacji 1843
     Komisja Rewizyjna 1771
     Wydziały Urzędu 4641
    ›    Wydział Finansów 2727
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2579
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2170
   Urząd Stanu Cywilnego 6610
   Organizacja Urzędu 12588
Prawo Lokalne
   Statut 7452
   Regulamin Organizacyjny 4768
   Budżet 5971
     Projekt Budżetu 1859
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 1794
     Sprawozdania opisowe 186
     Spawozdawczość budżetowa 2461
     Opinie RIO 1856
    ›    Rok 2005 761
    ›    Rok 2007 790
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 13848
   Uchwały 12842
     Rok 2002 1254
     Rok 2003 2190
     Rok 2004 1626
     Rok 2005 1733
     Rok 2006 1776
     Rok 2007 2707
     Rok 2008 1893
     Rok 2009 2095
     Rok 2010 5996
     Rok 2011 4952
     Rok 2012 2870
     Rok 2013 2850
     Rok 2014 2611
     Rok 2015 2434
     Rok 2016 1884
     Rok 2017 1344
     Kadencja 2014 - 2018 351
   Protokoły z sesji 10331
     Kadencja 2014-2018 2028
     Kadencja 2010 - 2014 5490
     Kadencja 2006-2010 3529
   Podatki i opłaty lokalne 7238
     Podatek od nieruchomości 4863
     Podatek od środków transportowych 2442
     Podatek rolny 3490
     Podatek leśny 3242
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 1793
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 1836
   Informacje Urzędu 23258
     Zarządzenia Burmistrza 10153
    ›    Rok 2006 3421
    ›    Rok 2007 14205
    ›    Rok 2005 1136
    ›    Rok 2004 1225
    ›    Rok 2003 1168
    ›    Rok 2008 10571
    ›    Rok 2009 12784
    ›    Rok 2010 17326
    ›    Rok 2011 10816
    ›    Rok 2012 12116
    ›    Rok 2013 6608
    ›    Rok 2014 3334
    ›    Rok 2015 16200
    ›    Rok 2016 3421
    ›    Rok 2017 1497
     Nabór na wolne stanowiska pracy 9703
    ›    Ogłoszenia 39832
     Obwieszczenia i zawiadomienia 12102
    ›    Rok 2004 1609
    ›    Rok 2005 1464
    ›    Rok 2006 4891
    ›    Rok 2007 8562
    ›    Rok 2008 6425
    ›    Rok 2009 5431
    ›    Rok 2010 7335
    ›    Rok 2011 7045
    ›    Rok 2012 1324
    ›    Rok 2013 3533
    ›    Rok 2014 2146
    ›    Rok 2015 4850
    ›    Rok 2016 2019
    ›    Rok 2017 1163
   Ochrona środowiska 11682
   EKOPORTAL 2586
   Gospodarka nieruchomościami 21770
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1507
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 574
   Ogłoszenia Przetargów 69251
     Rok 2017 9948
     Rok 2016 23191
     Rok 2015 7304
     Rok 2014 16558
     Rok 2013 12395
     Rok 2012 27638
     Rok 2011 9927
     Rok 2010 11611
     Rok 2009 14753
     Rok 2008 14812
     Rok 2007 22042
     Rok 2006 17615
     Rok 2005 8895
     Rok 2004 4169
     Rok 2003 5097
   Zapytania Ofertowe Urzędu 5618
     Rok 2013 1659
     Rok 2014 19997
     Rok 2015 25036
     Rok 2016 25627
     Rok 2017 11863
   Zakład Gospodarki Komunalnej 61495
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 5320
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 9180
     Urząd Stanu Cywilnego 1655
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 1391
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 1365
     Wydział Finansów 1292
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1679
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1171
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1010
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1178
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1133
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1003
    ›    Inne sprawy 2675
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1360
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 670
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 728
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 935
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 916
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 922
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 585
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 654
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1117
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 482
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 786
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 500
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 439
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 434
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 441
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 571
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 395
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 633
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 446
    ›    Podział nieruchomości 581
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 468
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 626
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 414
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1009
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 906
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 384
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 670
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 414
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 557
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 481
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 598
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 809
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 722
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 639
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 524
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 489
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 476
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 514
Inne
   Informacje bieżące 7754
   Jednostki organizacyjne 7624
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 2551
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 3220
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3513
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 2395
    ›    Dokumenty MGOPS 1690
    ›    Ogłoszenia 2669
     Zakład Gospodarki Komunalnej 5150
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 2667
    ›    Podstawowe dokumenty 769
    ›    Likwidacja WGP 740
     Zespół Szkół w Żelechowie 3494
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3133
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 1847
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2110
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 2273
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1869
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 1855
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1760
     Zespół Szkół w Stefanowie 2251
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1836
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 1903
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2007
   Jednostki pomocnicze 3719
     Sołectwa 3080
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 758
   Rejestr Instytucji Kultury 450
   Redakcja Biuletynu 4917