główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 628984
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2220
Organy
   Burmistrz Żelechowa 12124
     Kompetencje 3276
     Dyżury 2358
     Oświadczenie majątkowe 9019
     Kompetencje 619
     Oświadczenie majątkowe 1131
   Sekretarz Gminy 7529
     Oświadczenie majątkowe 4236
   Skarbnik Gminy 6574
     Oświadczenie majątkowe 4737
   Rada Miasta 8660
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 69
     Skład Rady kadencja 2018-2023 249
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1296
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3959
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1357
     Kompetencje 1846
     Oświadczenia majątkowe 12887
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 995
   Komisje Rady 4372
     Komisja Rolnictwa 2354
     Komisja Komunalna i Budżetu 1931
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2276
     Komisja Sportu i Rekreacji 1981
     Komisja Rewizyjna 1981
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 62
   Komórki organizacyjne 9159
     Wydziały Urzędu 5108
    ›    Wydział Finansów 3143
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3012
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2920
   Urząd Stanu Cywilnego 8034
   Organizacja Urzędu 13964
Prawo Lokalne
   Statut 8202
   Regulamin Organizacyjny 5501
   Budżet 6856
     Projekt Budżetu 2283
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2427
     Sprawozdania opisowe 743
     Spawozdawczość budżetowa 3672
     Opinie RIO 2335
    ›    Rok 2005 923
    ›    Rok 2007 998
     Sprawozdawczość finansowa 60
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 65
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 59
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 16416
     Sesje Kadencja 2018-2023 126
   Transmisje sesji 234
     Kadencja 2018-2023 204
   Uchwały 14917
     Rok 2002 1390
     Rok 2003 2410
     Rok 2004 1830
     Rok 2005 1937
     Rok 2006 1955
     Rok 2007 2941
     Rok 2008 2179
     Rok 2009 2393
     Rok 2010 6720
     Rok 2011 5776
     Rok 2012 3299
     Rok 2013 3338
     Rok 2014 3237
     Rok 2015 3488
     Rok 2016 2972
     Rok 2017 3608
     Rok 2018 1619
     Rok 2019 416
     Kadencja 2014 - 2018 525
   Protokoły z sesji 11295
     Kadencja 2018-2023 145
     Kadencja 2014-2018 2709
     Kadencja 2010 - 2014 5776
     Kadencja 2006-2010 3762
   Podatki i opłaty lokalne 9160
     Podatek od nieruchomości 5945
     Podatek od środków transportowych 3070
     Podatek rolny 4216
     Podatek leśny 3635
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2110
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2726
   Informacje Urzędu 25132
     Zarządzenia Burmistrza 12810
    ›    Rok 2006 4072
    ›    Rok 2007 17847
    ›    Rok 2005 1438
    ›    Rok 2004 1487
    ›    Rok 2003 1414
    ›    Rok 2008 12252
    ›    Rok 2009 14711
    ›    Rok 2010 20903
    ›    Rok 2011 13377
    ›    Rok 2012 15644
    ›    Rok 2013 8649
    ›    Rok 2014 5292
    ›    Rok 2015 20438
    ›    Rok 2016 6574
    ›    Rok 2017 3927
    ›    Rok 2018 3462
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 402
    ›    Rok 2019 1375
     Nabór na wolne stanowiska pracy 12061
    ›    Ogłoszenia 51612
     Obwieszczenia i zawiadomienia 15015
    ›    Rok 2004 1898
    ›    Rok 2005 1722
    ›    Rok 2006 5731
    ›    Rok 2007 9284
    ›    Rok 2008 6877
    ›    Rok 2009 6138
    ›    Rok 2010 8695
    ›    Rok 2011 7594
    ›    Rok 2012 1720
    ›    Rok 2013 4237
    ›    Rok 2014 2948
    ›    Rok 2015 7499
    ›    Rok 2016 3592
    ›    Rok 2017 2706
    ›    Rok 2018 1526
    ›    Rok 2019 946
   Ochrona środowiska 15916
   EKOPORTAL 3152
   Gospodarka nieruchomościami 22982
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2743
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1859
   Ogłoszenia Przetargów 75219
     Rok 2019 7966
     Rok 2018 11707
     Rok 2017 12640
     Rok 2016 26480
     Rok 2015 7938
     Rok 2014 17450
     Rok 2013 13828
     Rok 2012 28493
     Rok 2011 10352
     Rok 2010 12446
     Rok 2009 15861
     Rok 2008 15755
     Rok 2007 22773
     Rok 2006 18284
     Rok 2005 9665
     Rok 2004 4448
     Rok 2003 5511
   Zapytania Ofertowe Urzędu 7318
     Rok 2013 1888
     Rok 2014 20741
     Rok 2015 27850
     Rok 2016 28028
     Rok 2017 15959
     Rok 2018 19606
     Rok 2019 16477
   Zakład Gospodarki Komunalnej 94710
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 9041
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 11046
     Urząd Stanu Cywilnego 2525
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2072
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2096
     Wydział Finansów 1747
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2509
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1424
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1208
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1363
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1518
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1171
    ›    Inne sprawy 3075
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1642
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 884
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 997
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1253
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1201
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1145
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 752
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 886
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1329
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 682
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 970
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 649
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 642
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 590
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 545
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 684
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 511
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 820
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 626
    ›    Podział nieruchomości 742
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 653
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 840
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 635
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1273
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1031
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 480
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 810
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 530
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 663
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 627
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 746
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 993
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 998
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 777
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 715
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 586
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 624
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 718
   Ochrona danych osobowych 438
Inne
   Informacje bieżące 10899
   Jednostki organizacyjne 8540
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3589
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4440
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4888
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3142
    ›    Dokumenty MGOPS 1959
    ›    Ogłoszenia 3206
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 50
     Zakład Gospodarki Komunalnej 6544
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3886
    ›    Podstawowe dokumenty 1053
    ›    Likwidacja WGP 1311
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 5089
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3796
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2549
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2917
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 3114
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2384
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2633
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2262
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 2628
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2314
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2486
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2870
   Raport o stanie gminy 82
   Jednostki pomocnicze 4118
     Sołectwa 4142
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1367
   Rejestr Instytucji Kultury 909
   Redakcja Biuletynu 5469
Wybory Parlamentarne 2019
   Obwieszczenia i informacje 85
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 24
   Klauzule Informacyjne RODO 28
Łączna liczba odwiedzin:2065389