Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1884867
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ612991
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 612991
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1933
Organy
   Burmistrz Żelechowa 11264
     Kompetencje 3107
     Dyżury 2122
     Oświadczenie majątkowe 7667
     Kompetencje 558
     Oświadczenie majątkowe 970
   Sekretarz Gminy 7062
     Oświadczenie majątkowe 3864
   Skarbnik Gminy 6249
     Oświadczenie majątkowe 4345
   Rada Miasta 8005
     Skład Rady kadencja 2014-2018 990
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3799
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1224
     Kompetencje 1714
     Oświadczenia majątkowe 10594
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 841
   Komisje Rady 4114
     Komisja Rolnictwa 2265
     Komisja Komunalna i Budżetu 1774
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2208
     Komisja Sportu i Rekreacji 1912
     Komisja Rewizyjna 1877
   Komórki organizacyjne 8614
     Wydziały Urzędu 4821
    ›    Wydział Finansów 2906
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2762
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2397
   Urząd Stanu Cywilnego 7341
   Organizacja Urzędu 13295
Prawo Lokalne
   Statut 7748
   Regulamin Organizacyjny 5119
   Budżet 6371
     Projekt Budżetu 2017
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2136
     Sprawozdania opisowe 453
     Spawozdawczość budżetowa 3024
     Opinie RIO 2132
    ›    Rok 2005 844
    ›    Rok 2007 878
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 15385
   Uchwały 13878
     Rok 2002 1329
     Rok 2003 2273
     Rok 2004 1728
     Rok 2005 1837
     Rok 2006 1864
     Rok 2007 2854
     Rok 2008 2036
     Rok 2009 2265
     Rok 2010 6396
     Rok 2011 5387
     Rok 2012 3149
     Rok 2013 3153
     Rok 2014 2993
     Rok 2015 3043
     Rok 2016 2429
     Rok 2017 2692
     Rok 2018 537
     Kadencja 2014 - 2018 431
   Protokoły z sesji 10851
     Kadencja 2014-2018 2464
     Kadencja 2010 - 2014 5660
     Kadencja 2006-2010 3668
   Podatki i opłaty lokalne 8049
     Podatek od nieruchomości 5413
     Podatek od środków transportowych 2685
     Podatek rolny 3789
     Podatek leśny 3460
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 1972
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2258
   Informacje Urzędu 24118
     Zarządzenia Burmistrza 11274
    ›    Rok 2006 3739
    ›    Rok 2007 15704
    ›    Rok 2005 1309
    ›    Rok 2004 1396
    ›    Rok 2003 1322
    ›    Rok 2008 11594
    ›    Rok 2009 13877
    ›    Rok 2010 18652
    ›    Rok 2011 12034
    ›    Rok 2012 13529
    ›    Rok 2013 7676
    ›    Rok 2014 4127
    ›    Rok 2015 18426
    ›    Rok 2016 4743
    ›    Rok 2017 2877
    ›    Rok 2018 1438
     Nabór na wolne stanowiska pracy 10494
    ›    Ogłoszenia 44779
     Obwieszczenia i zawiadomienia 13448
    ›    Rok 2004 1763
    ›    Rok 2005 1586
    ›    Rok 2006 5243
    ›    Rok 2007 8955
    ›    Rok 2008 6648
    ›    Rok 2009 5800
    ›    Rok 2010 7819
    ›    Rok 2011 7293
    ›    Rok 2012 1526
    ›    Rok 2013 3856
    ›    Rok 2014 2479
    ›    Rok 2015 6184
    ›    Rok 2016 2504
    ›    Rok 2017 2200
    ›    Rok 2018 720
   Ochrona środowiska 13790
   EKOPORTAL 2936
   Gospodarka nieruchomościami 22397
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2084
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1151
   Ogłoszenia Przetargów 72458
     Rok 2018 7453
     Rok 2017 12311
     Rok 2016 25483
     Rok 2015 7672
     Rok 2014 17018
     Rok 2013 13198
     Rok 2012 28170
     Rok 2011 10154
     Rok 2010 11986
     Rok 2009 15219
     Rok 2008 15206
     Rok 2007 22414
     Rok 2006 17982
     Rok 2005 9213
     Rok 2004 4317
     Rok 2003 5308
   Zapytania Ofertowe Urzędu 6415
     Rok 2013 1806
     Rok 2014 20293
     Rok 2015 26445
     Rok 2016 27503
     Rok 2017 15676
     Rok 2018 13928
   Zakład Gospodarki Komunalnej 77875
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 6947
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 10072
     Urząd Stanu Cywilnego 2044
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 1715
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 1677
     Wydział Finansów 1529
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2086
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1287
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1111
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1293
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1384
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1081
    ›    Inne sprawy 2862
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1495
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 760
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 816
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1104
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1051
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1012
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 676
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 747
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1231
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 565
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 897
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 582
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 528
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 512
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 500
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 640
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 461
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 727
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 519
    ›    Podział nieruchomości 649
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 547
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 725
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 496
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1118
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 976
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 438
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 735
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 474
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 607
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 555
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 675
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 902
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 827
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 725
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 622
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 544
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 543
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 610
   Ochrona danych osobowych 126
Inne
   Informacje bieżące 9488
   Jednostki organizacyjne 8069
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 2998
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 3807
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4027
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 2665
    ›    Dokumenty MGOPS 1828
    ›    Ogłoszenia 2907
     Zakład Gospodarki Komunalnej 5759
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3144
    ›    Podstawowe dokumenty 879
    ›    Likwidacja WGP 899
     Zespół Szkół w Żelechowie 3790
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3452
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2144
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2421
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 2579
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2119
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2145
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1983
     Zespół Szkół w Stefanowie 2382
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2100
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2109
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2336
   Jednostki pomocnicze 3932
     Sołectwa 3457
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1044
   Rejestr Instytucji Kultury 675
   Redakcja Biuletynu 5212
Wybory Samorządowe 2018
   Informacje Krajowego Biura Wyborczego 418
   Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie 56
   Obwieszczenia Burmistrza Żelechowa 4
   Informacje Urzędnika Wyborczego 6