główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 638237
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2607
Organy
   Burmistrz Żelechowa 12694
     Kompetencje 3440
     Dyżury 2504
     Oświadczenie majątkowe 9845
     Kompetencje 715
     Oświadczenie majątkowe 1207
   Sekretarz Gminy 7897
     Oświadczenie majątkowe 4559
   Skarbnik Gminy 6886
     Oświadczenie majątkowe 5074
   Rada Miasta 9077
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 179
     Skład Rady kadencja 2018-2023 440
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1465
     Skład Rady kadencja 2010-2014 4073
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1475
     Kompetencje 1957
     Oświadczenia majątkowe 13954
   Komisje Rady 4631
     Komisja Rolnictwa 2453
     Komisja Komunalna i Budżetu 2029
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2422
     Komisja Sportu i Rekreacji 2081
     Komisja Rewizyjna 2074
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 143
   Komórki organizacyjne 9538
     Wydziały Urzędu 5363
    ›    Wydział Finansów 3333
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3268
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 3265
   Urząd Stanu Cywilnego 8602
   Organizacja Urzędu 14455
Prawo Lokalne
   Statut 8553
   Regulamin Organizacyjny 5797
   Budżet 7269
     Projekt Budżetu 2494
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2826
     Sprawozdania opisowe 1080
     Spawozdawczość budżetowa 4193
     Opinie RIO 2600
    ›    Rok 2005 1054
    ›    Rok 2007 1131
     Sprawozdawczość finansowa 199
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 266
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 240
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 17244
     Sesje Kadencja 2018-2023 527
   Transmisje sesji 508
     Kadencja 2018-2023 616
   Uchwały 15674
     Rok 2002 1502
     Rok 2003 2556
     Rok 2004 1952
     Rok 2005 2078
     Rok 2006 2086
     Rok 2007 3071
     Rok 2008 2301
     Rok 2009 2516
     Rok 2010 7052
     Rok 2011 6090
     Rok 2012 3604
     Rok 2013 3602
     Rok 2014 3534
     Rok 2015 3807
     Rok 2016 3334
     Rok 2017 4065
     Rok 2018 2136
     Rok 2019 1360
     Rok 2020 341
     Kadencja 2014 - 2018 603
   Protokoły z sesji 11594
     Kadencja 2018-2023 382
     Kadencja 2014-2018 2835
     Kadencja 2010 - 2014 5897
     Kadencja 2006-2010 3866
   Podatki i opłaty lokalne 10046
     Podatek od nieruchomości 6547
     Podatek od środków transportowych 3333
     Podatek rolny 4471
     Podatek leśny 3840
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2243
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2932
   Informacje Urzędu 25680
     Zarządzenia Burmistrza 13806
    ›    Rok 2006 4213
    ›    Rok 2007 18864
    ›    Rok 2005 1586
    ›    Rok 2004 1638
    ›    Rok 2003 1574
    ›    Rok 2008 12996
    ›    Rok 2009 15863
    ›    Rok 2010 22348
    ›    Rok 2011 14937
    ›    Rok 2012 17106
    ›    Rok 2013 10220
    ›    Rok 2014 6436
    ›    Rok 2015 22863
    ›    Rok 2016 8199
    ›    Rok 2017 5117
    ›    Rok 2018 4833
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 691
    ›    Rok 2019 3763
    ›    Rok 2020 1048
     Nabór na wolne stanowiska pracy 13215
    ›    Ogłoszenia 53637
     Obwieszczenia i zawiadomienia 15830
    ›    Rok 2004 2062
    ›    Rok 2005 1849
    ›    Rok 2006 6032
    ›    Rok 2007 9693
    ›    Rok 2008 7129
    ›    Rok 2009 6461
    ›    Rok 2010 9272
    ›    Rok 2011 7845
    ›    Rok 2012 1863
    ›    Rok 2013 4498
    ›    Rok 2014 3369
    ›    Rok 2015 9002
    ›    Rok 2016 4166
    ›    Rok 2017 3178
    ›    Rok 2018 1892
    ›    Rok 2019 1629
    ›    Rok 2020 519
   Ochrona środowiska 17244
   EKOPORTAL 3395
   Gospodarka nieruchomościami 23556
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3293
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 2517
   Ogłoszenia Przetargów 78334
     Rok 2020 7027
     Rok 2019 13616
     Rok 2018 12331
     Rok 2017 12998
     Rok 2016 27240
     Rok 2015 8278
     Rok 2014 17890
     Rok 2013 14171
     Rok 2012 28821
     Rok 2011 10610
     Rok 2010 12693
     Rok 2009 16155
     Rok 2008 16062
     Rok 2007 23159
     Rok 2006 18678
     Rok 2005 9991
     Rok 2004 4586
     Rok 2003 5811
   Zapytania Ofertowe Urzędu 8531
     Rok 2013 1999
     Rok 2014 20988
     Rok 2015 29383
     Rok 2016 28269
     Rok 2017 16204
     Rok 2018 19966
     Rok 2019 22280
     Rok 2020 10132
   Zakład Gospodarki Komunalnej 106353
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 11991
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 11946
     Urząd Stanu Cywilnego 3025
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2566
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2530
     Wydział Finansów 2005
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2961
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1644
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1299
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1457
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1630
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1286
    ›    Inne sprawy 3296
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1910
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 988
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1093
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1375
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1299
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1328
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 862
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 989
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1456
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 769
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1060
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 737
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 776
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 679
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 624
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 760
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 600
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 901
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 707
    ›    Podział nieruchomości 818
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 754
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 935
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 778
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1375
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1114
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 554
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 893
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 637
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 757
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 705
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 826
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1101
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1089
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 866
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 802
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 664
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 700
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 801
Inne
   Informacje bieżące 12329
   Jednostki organizacyjne 8958
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 4069
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4967
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5525
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3574
    ›    Dokumenty MGOPS 2179
    ›    Ogłoszenia 3588
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 225
     Zakład Gospodarki Komunalnej 7544
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 4532
    ›    Podstawowe dokumenty 1249
    ›    Likwidacja WGP 1504
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 5700
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 4199
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2935
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3380
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 3563
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2852
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 3217
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2659
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 2925
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2720
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2971
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3273
   Raport o stanie gminy 296
   Jednostki pomocnicze 4358
     Sołectwa 4559
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1666
   Rejestr Instytucji Kultury 1138
   Redakcja Biuletynu 5718
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 258
   Klauzule Informacyjne RODO 336
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja Dostępności 33
Łączna liczba odwiedzin:2214205