Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1954654
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ618267
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 618267
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2022
Organy
   Burmistrz Żelechowa 11643
     Kompetencje 3180
     Dyżury 2228
     Oświadczenie majątkowe 8315
     Kompetencje 598
     Oświadczenie majątkowe 1082
   Sekretarz Gminy 7269
     Oświadczenie majątkowe 3987
   Skarbnik Gminy 6344
     Oświadczenie majątkowe 4505
   Rada Miasta 8280
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 21
     Skład Rady kadencja 2018-2023 99
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1168
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3902
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1301
     Kompetencje 1797
     Oświadczenia majątkowe 11717
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 896
   Komisje Rady 4224
     Komisja Rolnictwa 2312
     Komisja Komunalna i Budżetu 1873
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2235
     Komisja Sportu i Rekreacji 1943
     Komisja Rewizyjna 1935
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 18
   Komórki organizacyjne 8802
     Wydziały Urzędu 4908
    ›    Wydział Finansów 2997
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2838
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2602
   Urząd Stanu Cywilnego 7485
   Organizacja Urzędu 13525
Prawo Lokalne
   Statut 7932
   Regulamin Organizacyjny 5261
   Budżet 6533
     Projekt Budżetu 2146
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2255
     Sprawozdania opisowe 530
     Spawozdawczość budżetowa 3337
     Opinie RIO 2228
    ›    Rok 2005 895
    ›    Rok 2007 970
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 15923
     Sesje Kadencja 2018-2023 47
   Transmisje sesji 60
     Kadencja 2018-2023 73
   Uchwały 14235
     Rok 2002 1348
     Rok 2003 2307
     Rok 2004 1758
     Rok 2005 1878
     Rok 2006 1905
     Rok 2007 2892
     Rok 2008 2115
     Rok 2009 2335
     Rok 2010 6576
     Rok 2011 5652
     Rok 2012 3219
     Rok 2013 3220
     Rok 2014 3084
     Rok 2015 3281
     Rok 2016 2740
     Rok 2017 3200
     Rok 2018 1041
     Kadencja 2014 - 2018 493
   Protokoły z sesji 11097
     Kadencja 2014-2018 2638
     Kadencja 2010 - 2014 5722
     Kadencja 2006-2010 3713
   Podatki i opłaty lokalne 8554
     Podatek od nieruchomości 5646
     Podatek od środków transportowych 2912
     Podatek rolny 4070
     Podatek leśny 3538
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2033
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2468
   Informacje Urzędu 24440
     Zarządzenia Burmistrza 11809
    ›    Rok 2006 3992
    ›    Rok 2007 17358
    ›    Rok 2005 1385
    ›    Rok 2004 1442
    ›    Rok 2003 1364
    ›    Rok 2008 11924
    ›    Rok 2009 14331
    ›    Rok 2010 20268
    ›    Rok 2011 12753
    ›    Rok 2012 15109
    ›    Rok 2013 8103
    ›    Rok 2014 4842
    ›    Rok 2015 19369
    ›    Rok 2016 5899
    ›    Rok 2017 3381
    ›    Rok 2018 2760
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 225
    ›    Rok 2019 91
     Nabór na wolne stanowiska pracy 10919
    ›    Ogłoszenia 46703
     Obwieszczenia i zawiadomienia 13935
    ›    Rok 2004 1806
    ›    Rok 2005 1678
    ›    Rok 2006 5569
    ›    Rok 2007 9122
    ›    Rok 2008 6757
    ›    Rok 2009 5998
    ›    Rok 2010 8445
    ›    Rok 2011 7484
    ›    Rok 2012 1655
    ›    Rok 2013 4105
    ›    Rok 2014 2781
    ›    Rok 2015 6838
    ›    Rok 2016 2727
    ›    Rok 2017 2455
    ›    Rok 2018 1251
    ›    Rok 2019 56
   Ochrona środowiska 14776
   EKOPORTAL 3014
   Gospodarka nieruchomościami 22621
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2311
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1319
   Ogłoszenia Przetargów 73250
     Rok 2019 185
     Rok 2018 10179
     Rok 2017 12466
     Rok 2016 26048
     Rok 2015 7773
     Rok 2014 17243
     Rok 2013 13442
     Rok 2012 28320
     Rok 2011 10249
     Rok 2010 12292
     Rok 2009 15671
     Rok 2008 15582
     Rok 2007 22609
     Rok 2006 18095
     Rok 2005 9510
     Rok 2004 4364
     Rok 2003 5389
   Zapytania Ofertowe Urzędu 6649
     Rok 2013 1845
     Rok 2014 20587
     Rok 2015 27135
     Rok 2016 27798
     Rok 2017 15851
     Rok 2018 19315
     Rok 2019 629
   Zakład Gospodarki Komunalnej 82908
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 7581
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 10338
     Urząd Stanu Cywilnego 2167
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 1827
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 1758
     Wydział Finansów 1590
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2205
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1331
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1169
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1328
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1461
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1119
    ›    Inne sprawy 2981
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1581
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 853
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 954
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1204
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1164
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1086
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 706
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 843
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1292
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 642
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 934
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 617
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 569
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 553
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 521
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 658
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 483
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 787
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 597
    ›    Podział nieruchomości 716
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 626
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 800
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 541
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1206
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1003
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 453
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 784
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 505
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 638
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 599
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 714
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 957
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 955
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 748
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 681
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 565
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 596
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 692
   Ochrona danych osobowych 224
Inne
   Informacje bieżące 9956
   Jednostki organizacyjne 8196
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3172
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4102
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4277
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 2923
    ›    Dokumenty MGOPS 1863
    ›    Ogłoszenia 3017
     Zakład Gospodarki Komunalnej 6002
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3455
    ›    Podstawowe dokumenty 970
    ›    Likwidacja WGP 1131
     Zespół Szkół w Żelechowie 3939
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3574
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2322
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2738
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 2723
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2214
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2279
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2115
     Zespół Szkół w Stefanowie 2452
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2182
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2210
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2712
   Jednostki pomocnicze 3983
     Sołectwa 3637
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1166
   Rejestr Instytucji Kultury 764
   Redakcja Biuletynu 5318
Wybory Samorządowe 2018
   Informacje Krajowego Biura Wyborczego 551
   Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie 532
   Obwieszczenia Burmistrza Żelechowa 138
   Informacje Urzędnika Wyborczego 215
Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej
   INFORMACJE 192