główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 627517
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2207
Organy
   Burmistrz Żelechowa 12046
     Kompetencje 3262
     Dyżury 2339
     Oświadczenie majątkowe 8924
     Kompetencje 617
     Oświadczenie majątkowe 1126
   Sekretarz Gminy 7500
     Oświadczenie majątkowe 4207
   Skarbnik Gminy 6548
     Oświadczenie majątkowe 4699
   Rada Miasta 8618
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 64
     Skład Rady kadencja 2018-2023 233
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1270
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3953
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1347
     Kompetencje 1842
     Oświadczenia majątkowe 12803
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 985
   Komisje Rady 4350
     Komisja Rolnictwa 2348
     Komisja Komunalna i Budżetu 1928
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2271
     Komisja Sportu i Rekreacji 1978
     Komisja Rewizyjna 1978
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 58
   Komórki organizacyjne 9112
     Wydziały Urzędu 5080
    ›    Wydział Finansów 3126
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2979
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2881
   Urząd Stanu Cywilnego 7946
   Organizacja Urzędu 13911
Prawo Lokalne
   Statut 8156
   Regulamin Organizacyjny 5473
   Budżet 6827
     Projekt Budżetu 2268
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2406
     Sprawozdania opisowe 716
     Spawozdawczość budżetowa 3650
     Opinie RIO 2324
    ›    Rok 2005 920
    ›    Rok 2007 996
     Sprawozdawczość finansowa 54
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 58
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 51
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 16369
     Sesje Kadencja 2018-2023 120
   Transmisje sesji 211
     Kadencja 2018-2023 196
   Uchwały 14854
     Rok 2002 1385
     Rok 2003 2405
     Rok 2004 1825
     Rok 2005 1932
     Rok 2006 1951
     Rok 2007 2936
     Rok 2008 2174
     Rok 2009 2390
     Rok 2010 6711
     Rok 2011 5768
     Rok 2012 3295
     Rok 2013 3328
     Rok 2014 3220
     Rok 2015 3470
     Rok 2016 2943
     Rok 2017 3574
     Rok 2018 1560
     Rok 2019 356
     Kadencja 2014 - 2018 521
   Protokoły z sesji 11270
     Kadencja 2018-2023 126
     Kadencja 2014-2018 2703
     Kadencja 2010 - 2014 5770
     Kadencja 2006-2010 3757
   Podatki i opłaty lokalne 9089
     Podatek od nieruchomości 5916
     Podatek od środków transportowych 3053
     Podatek rolny 4199
     Podatek leśny 3620
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2105
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2716
   Informacje Urzędu 25035
     Zarządzenia Burmistrza 12663
    ›    Rok 2006 4064
    ›    Rok 2007 17812
    ›    Rok 2005 1433
    ›    Rok 2004 1481
    ›    Rok 2003 1412
    ›    Rok 2008 12223
    ›    Rok 2009 14682
    ›    Rok 2010 20853
    ›    Rok 2011 13315
    ›    Rok 2012 15606
    ›    Rok 2013 8602
    ›    Rok 2014 5237
    ›    Rok 2015 20261
    ›    Rok 2016 6511
    ›    Rok 2017 3867
    ›    Rok 2018 3396
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 385
    ›    Rok 2019 1154
     Nabór na wolne stanowiska pracy 11888
    ›    Ogłoszenia 51056
     Obwieszczenia i zawiadomienia 14908
    ›    Rok 2004 1889
    ›    Rok 2005 1719
    ›    Rok 2006 5711
    ›    Rok 2007 9265
    ›    Rok 2008 6869
    ›    Rok 2009 6128
    ›    Rok 2010 8676
    ›    Rok 2011 7579
    ›    Rok 2012 1712
    ›    Rok 2013 4221
    ›    Rok 2014 2931
    ›    Rok 2015 7376
    ›    Rok 2016 2908
    ›    Rok 2017 2675
    ›    Rok 2018 1500
    ›    Rok 2019 833
   Ochrona środowiska 15792
   EKOPORTAL 3125
   Gospodarka nieruchomościami 22938
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2678
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1802
   Ogłoszenia Przetargów 74877
     Rok 2019 6163
     Rok 2018 11648
     Rok 2017 12617
     Rok 2016 26403
     Rok 2015 7915
     Rok 2014 17437
     Rok 2013 13815
     Rok 2012 28477
     Rok 2011 10342
     Rok 2010 12431
     Rok 2009 15848
     Rok 2008 15742
     Rok 2007 22758
     Rok 2006 18266
     Rok 2005 9655
     Rok 2004 4437
     Rok 2003 5499
   Zapytania Ofertowe Urzędu 7222
     Rok 2013 1885
     Rok 2014 20729
     Rok 2015 27701
     Rok 2016 28024
     Rok 2017 15949
     Rok 2018 19592
     Rok 2019 13937
   Zakład Gospodarki Komunalnej 92842
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 8809
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 10928
     Urząd Stanu Cywilnego 2470
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2040
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2063
     Wydział Finansów 1736
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2402
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1412
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1201
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1357
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1510
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1162
    ›    Inne sprawy 3063
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1636
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 881
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 995
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1250
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1199
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1130
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 744
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 881
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1323
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 678
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 964
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 644
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 636
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 585
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 540
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 679
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 506
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 815
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 621
    ›    Podział nieruchomości 737
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 646
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 829
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 611
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1266
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1025
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 473
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 805
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 524
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 658
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 622
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 740
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 987
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 991
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 771
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 710
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 581
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 619
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 713
   Ochrona danych osobowych 394
Inne
   Informacje bieżące 10781
   Jednostki organizacyjne 8497
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3521
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4381
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4749
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3119
    ›    Dokumenty MGOPS 1937
    ›    Ogłoszenia 3177
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 29
     Zakład Gospodarki Komunalnej 6458
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3840
    ›    Podstawowe dokumenty 1038
    ›    Likwidacja WGP 1298
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 4954
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3769
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2509
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2900
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 3053
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2362
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2568
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2249
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 2594
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2299
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2417
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2851
   Raport o stanie gminy 71
   Jednostki pomocnicze 4097
     Sołectwa 4073
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1323
   Rejestr Instytucji Kultury 888
   Redakcja Biuletynu 5453
Wybory Samorządowe 2018
   Informacje Krajowego Biura Wyborczego 655
   Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie 700
   Obwieszczenia Burmistrza Żelechowa 256
   Informacje Urzędnika Wyborczego 349
Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej
   INFORMACJE 400
Wybory Parlamentarne 2019
   Obwieszczenia i informacje 31
Łączna liczba odwiedzin:2049360