główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 646576
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2889
Organy
   Burmistrz Żelechowa 13174
     Kompetencje 3586
     Dyżury 2612
     Oświadczenie majątkowe 10686
     Kompetencje 769
     Oświadczenie majątkowe 1282
   Sekretarz Gminy 8147
     Oświadczenie majątkowe 4789
   Skarbnik Gminy 7146
     Oświadczenie majątkowe 5375
   Rada Miasta 9446
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 286
     Skład Rady kadencja 2018-2023 671
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1593
     Skład Rady kadencja 2010-2014 4169
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1563
     Kompetencje 2044
     Oświadczenia majątkowe 14816
   Komisje Rady 4787
     Komisja Rolnictwa 2521
     Komisja Komunalna i Budżetu 2098
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2491
     Komisja Sportu i Rekreacji 2154
     Komisja Rewizyjna 2138
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 200
   Komórki organizacyjne 9847
     Wydziały Urzędu 5598
    ›    Wydział Finansów 3534
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3513
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 3606
   Urząd Stanu Cywilnego 9094
Prawo Lokalne
   Statut 8821
   Regulamin Organizacyjny 5997
   Budżet 7726
     Projekt Budżetu 2689
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 3301
     Sprawozdania opisowe 1319
     Spawozdawczość budżetowa 4691
     Opinie RIO 2825
    ›    Rok 2005 1156
    ›    Rok 2007 1232
     Sprawozdawczość finansowa 315
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 402
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 369
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 17804
     Sesje Kadencja 2018-2023 950
     Archiwum - zawiadomienia o terminie posiedzeń sesji 23
   Transmisje sesji 643
     Kadencja 2018-2023 949
   Uchwały 16505
     Rok 2002 1577
     Rok 2003 2625
     Rok 2004 2044
     Rok 2005 2250
     Rok 2006 2166
     Rok 2007 3280
     Rok 2008 2379
     Rok 2009 2626
     Rok 2010 7390
     Rok 2011 6308
     Rok 2012 3850
     Rok 2013 3798
     Rok 2014 3784
     Rok 2015 4081
     Rok 2016 3593
     Rok 2017 4423
     Rok 2018 2522
     Rok 2019 1929
     Rok 2020 848
     Rok 2021 298
     Kadencja 2014 - 2018 666
   Protokoły z sesji 11756
     Kadencja 2018-2023 537
     Kadencja 2014-2018 2936
     Kadencja 2010 - 2014 6087
     Kadencja 2006-2010 3972
   Podatki i opłaty lokalne 10686
     Podatek od nieruchomości 7052
     Podatek od środków transportowych 3531
     Podatek rolny 4807
     Podatek leśny 4000
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2344
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 3078
   Informacje Urzędu 26196
     Zarządzenia Burmistrza 14760
    ›    Rok 2006 4360
    ›    Rok 2007 19707
    ›    Rok 2005 1688
    ›    Rok 2004 1760
    ›    Rok 2003 1695
    ›    Rok 2008 13698
    ›    Rok 2009 16837
    ›    Rok 2010 23784
    ›    Rok 2011 16457
    ›    Rok 2012 18333
    ›    Rok 2013 11525
    ›    Rok 2014 7542
    ›    Rok 2015 25151
    ›    Rok 2016 9588
    ›    Rok 2017 6268
    ›    Rok 2018 5984
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 949
    ›    Rok 2019 5367
    ›    Rok 2020 2513
    ›    Rok 2021 1142
     Nabór na wolne stanowiska pracy 14597
    ›    Ogłoszenia 54622
     Obwieszczenia i zawiadomienia 16532
    ›    Rok 2004 2189
    ›    Rok 2005 1955
    ›    Rok 2006 6307
    ›    Rok 2007 10120
    ›    Rok 2008 7333
    ›    Rok 2009 6782
    ›    Rok 2010 9821
    ›    Rok 2011 8065
    ›    Rok 2012 1995
    ›    Rok 2013 4730
    ›    Rok 2014 3677
    ›    Rok 2015 10294
    ›    Rok 2016 4683
    ›    Rok 2017 3588
    ›    Rok 2018 2218
    ›    Rok 2019 2061
    ›    Rok 2020 1067
    ›    Rok 2021 365
   Gminna Ewidencja Zabytków miasta i gminy Żelechów 58
    ›    Archeologia 66
     Żelechów GEZ - wykaz archeologii 20
    ›    Żelechów GEZ - wykaz archeologii 28
     Żelechów GEZ - wykaz architektury 72
    ›    Architektura 68
    ›    Żelechów GEZ - wykaz architektury 31
   Zagospodarowanie przestrzenne 8342
   Zagospodarowanie przestrzenne - wykaz planów 69
   Ochrona środowiska 18327
   EKOPORTAL 3559
   Gospodarka nieruchomościami 24076
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3810
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 3116
   Ogłoszenia Przetargów 81115
     Rok 2021 4495
     Rok 2020 9274
     Rok 2019 15455
     Rok 2018 12606
     Rok 2017 13195
     Rok 2016 27583
     Rok 2015 8506
     Rok 2014 18118
     Rok 2013 14395
     Rok 2012 29037
     Rok 2011 10779
     Rok 2010 12855
     Rok 2009 16366
     Rok 2008 16267
     Rok 2007 23354
     Rok 2006 18938
     Rok 2005 10204
     Rok 2004 4672
     Rok 2003 5977
   Zapytania Ofertowe Urzędu 9331
     Rok 2013 2083
     Rok 2014 21154
     Rok 2015 30538
     Rok 2016 28433
     Rok 2017 16402
     Rok 2018 20239
     Rok 2019 24526
     Rok 2020 14496
     Rok 2021 10204
   Zakład Gospodarki Komunalnej 118127
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 14180
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 12631
     Urząd Stanu Cywilnego 3441
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2923
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2859
     Wydział Finansów 2127
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3266
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2019
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1371
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1532
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1751
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1367
    ›    Inne sprawy 3473
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 2105
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1070
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1175
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1495
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1376
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1425
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 949
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 1063
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1553
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 843
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1134
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 864
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 941
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 759
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 688
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 825
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 665
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 974
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 774
    ›    Podział nieruchomości 885
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 830
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 1011
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 897
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1492
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1184
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 620
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 967
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 739
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 827
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 770
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 897
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1252
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1174
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 945
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 879
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 742
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 777
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 877
Inne
   Informacje bieżące 13442
   Jednostki organizacyjne 9360
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 4438
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 5191
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6142
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3913
    ›    Dokumenty MGOPS 2364
    ›    Ogłoszenia 4090
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 388
     Zakład Gospodarki Komunalnej 8374
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 5040
    ›    Podstawowe dokumenty 1396
    ›    Likwidacja WGP 1650
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 6342
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 4537
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 3184
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3652
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 3947
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3153
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 3935
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2965
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 3244
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2961
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 3489
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3541
   Raport o stanie gminy 441
   Jednostki pomocnicze 4503
     Sołectwa 4950
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1895
   Rejestr Instytucji Kultury 1289
   Redakcja Biuletynu 5894
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 385
   Klauzule Informacyjne RODO 536
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja Dostępności 335
   Raport dostępności 94
Łączna liczba odwiedzin:2338862