główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 625480
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2159
Organy
   Burmistrz Żelechowa 11949
     Kompetencje 3243
     Dyżury 2303
     Oświadczenie majątkowe 8790
     Kompetencje 610
     Oświadczenie majątkowe 1120
   Sekretarz Gminy 7444
     Oświadczenie majątkowe 4154
   Skarbnik Gminy 6504
     Oświadczenie majątkowe 4659
   Rada Miasta 8528
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 56
     Skład Rady kadencja 2018-2023 212
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1242
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3941
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1332
     Kompetencje 1832
     Oświadczenia majątkowe 12656
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 970
   Komisje Rady 4316
     Komisja Rolnictwa 2341
     Komisja Komunalna i Budżetu 1917
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2259
     Komisja Sportu i Rekreacji 1968
     Komisja Rewizyjna 1970
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 47
   Komórki organizacyjne 9038
     Wydziały Urzędu 5042
    ›    Wydział Finansów 3104
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2935
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2809
   Urząd Stanu Cywilnego 7823
   Organizacja Urzędu 13829
Prawo Lokalne
   Statut 8113
   Regulamin Organizacyjny 5405
   Budżet 6754
     Projekt Budżetu 2223
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2362
     Sprawozdania opisowe 634
     Spawozdawczość budżetowa 3588
     Opinie RIO 2302
    ›    Rok 2005 912
    ›    Rok 2007 988
     Sprawozdawczość finansowa 27
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 44
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 22
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 16294
     Sesje Kadencja 2018-2023 94
   Transmisje sesji 169
     Kadencja 2018-2023 165
   Uchwały 14718
     Rok 2002 1373
     Rok 2003 2389
     Rok 2004 1813
     Rok 2005 1920
     Rok 2006 1938
     Rok 2007 2924
     Rok 2008 2165
     Rok 2009 2381
     Rok 2010 6687
     Rok 2011 5748
     Rok 2012 3284
     Rok 2013 3305
     Rok 2014 3195
     Rok 2015 3432
     Rok 2016 2905
     Rok 2017 3499
     Rok 2018 1473
     Rok 2019 282
     Kadencja 2014 - 2018 516
   Protokoły z sesji 11221
     Kadencja 2018-2023 95
     Kadencja 2014-2018 2689
     Kadencja 2010 - 2014 5759
     Kadencja 2006-2010 3743
   Podatki i opłaty lokalne 8963
     Podatek od nieruchomości 5859
     Podatek od środków transportowych 3021
     Podatek rolny 4169
     Podatek leśny 3592
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2077
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2679
   Informacje Urzędu 24935
     Zarządzenia Burmistrza 12505
    ›    Rok 2006 4054
    ›    Rok 2007 17712
    ›    Rok 2005 1420
    ›    Rok 2004 1469
    ›    Rok 2003 1398
    ›    Rok 2008 12158
    ›    Rok 2009 14617
    ›    Rok 2010 20726
    ›    Rok 2011 13169
    ›    Rok 2012 15487
    ›    Rok 2013 8481
    ›    Rok 2014 5154
    ›    Rok 2015 20009
    ›    Rok 2016 6335
    ›    Rok 2017 3720
    ›    Rok 2018 3194
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 342
    ›    Rok 2019 877
     Nabór na wolne stanowiska pracy 11707
    ›    Ogłoszenia 50369
     Obwieszczenia i zawiadomienia 14638
    ›    Rok 2004 1874
    ›    Rok 2005 1708
    ›    Rok 2006 5686
    ›    Rok 2007 9236
    ›    Rok 2008 6846
    ›    Rok 2009 6100
    ›    Rok 2010 8634
    ›    Rok 2011 7553
    ›    Rok 2012 1698
    ›    Rok 2013 4195
    ›    Rok 2014 2893
    ›    Rok 2015 7218
    ›    Rok 2016 2860
    ›    Rok 2017 2624
    ›    Rok 2018 1453
    ›    Rok 2019 652
   Ochrona środowiska 15605
   EKOPORTAL 3095
   Gospodarka nieruchomościami 22864
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2586
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1656
   Ogłoszenia Przetargów 74370
     Rok 2019 3452
     Rok 2018 11488
     Rok 2017 12572
     Rok 2016 26361
     Rok 2015 7887
     Rok 2014 17412
     Rok 2013 13780
     Rok 2012 28450
     Rok 2011 10324
     Rok 2010 12400
     Rok 2009 15819
     Rok 2008 15716
     Rok 2007 22723
     Rok 2006 18229
     Rok 2005 9620
     Rok 2004 4416
     Rok 2003 5467
   Zapytania Ofertowe Urzędu 7062
     Rok 2013 1874
     Rok 2014 20702
     Rok 2015 27545
     Rok 2016 28004
     Rok 2017 15920
     Rok 2018 19524
     Rok 2019 10365
   Zakład Gospodarki Komunalnej 90177
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 8444
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 10799
     Urząd Stanu Cywilnego 2417
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2006
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2029
     Wydział Finansów 1708
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2342
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1397
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1190
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1347
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1498
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1151
    ›    Inne sprawy 3042
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1622
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 873
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 983
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1241
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1192
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1119
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 734
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 871
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1315
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 666
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 954
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 636
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 617
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 577
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 530
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 670
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 500
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 807
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 613
    ›    Podział nieruchomości 730
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 638
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 821
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 587
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1255
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1019
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 465
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 799
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 516
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 648
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 613
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 729
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 978
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 983
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 762
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 698
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 576
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 609
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 706
   Ochrona danych osobowych 348
Inne
   Informacje bieżące 10575
   Jednostki organizacyjne 8418
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3442
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4310
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4625
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3067
    ›    Dokumenty MGOPS 1920
    ›    Ogłoszenia 3151
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 15
     Zakład Gospodarki Komunalnej 6320
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3737
    ›    Podstawowe dokumenty 1022
    ›    Likwidacja WGP 1275
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 4231
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3704
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2459
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2864
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 2956
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2318
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2477
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2215
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 2552
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2263
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2333
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2818
   Raport o stanie gminy 35
   Jednostki pomocnicze 4067
     Sołectwa 3985
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1278
   Rejestr Instytucji Kultury 860
   Redakcja Biuletynu 5424
Wybory Samorządowe 2018
   Informacje Krajowego Biura Wyborczego 623
   Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie 646
   Obwieszczenia Burmistrza Żelechowa 220
   Informacje Urzędnika Wyborczego 311
Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej
   INFORMACJE 357
Łączna liczba odwiedzin:2024906