główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 632924
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2361
Organy
   Burmistrz Żelechowa 12343
     Kompetencje 3324
     Dyżury 2427
     Oświadczenie majątkowe 9346
     Kompetencje 651
     Oświadczenie majątkowe 1161
   Sekretarz Gminy 7659
     Oświadczenie majątkowe 4339
   Skarbnik Gminy 6675
     Oświadczenie majątkowe 4849
   Rada Miasta 8800
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 98
     Skład Rady kadencja 2018-2023 306
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1364
     Skład Rady kadencja 2010-2014 4002
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1400
     Kompetencje 1877
     Oświadczenia majątkowe 13267
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 1031
   Komisje Rady 4452
     Komisja Rolnictwa 2388
     Komisja Komunalna i Budżetu 1968
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2314
     Komisja Sportu i Rekreacji 2013
     Komisja Rewizyjna 2012
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 92
   Komórki organizacyjne 9290
     Wydziały Urzędu 5198
    ›    Wydział Finansów 3203
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3099
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 3054
   Urząd Stanu Cywilnego 8283
   Organizacja Urzędu 14144
Prawo Lokalne
   Statut 8310
   Regulamin Organizacyjny 5626
   Budżet 7009
     Projekt Budżetu 2379
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2549
     Sprawozdania opisowe 844
     Spawozdawczość budżetowa 3866
     Opinie RIO 2402
    ›    Rok 2005 952
    ›    Rok 2007 1038
     Sprawozdawczość finansowa 104
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 114
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 114
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 16716
     Sesje Kadencja 2018-2023 238
   Transmisje sesji 330
     Kadencja 2018-2023 315
   Uchwały 15247
     Rok 2002 1426
     Rok 2003 2467
     Rok 2004 1870
     Rok 2005 1977
     Rok 2006 1994
     Rok 2007 3003
     Rok 2008 2226
     Rok 2009 2432
     Rok 2010 6780
     Rok 2011 5877
     Rok 2012 3373
     Rok 2013 3414
     Rok 2014 3320
     Rok 2015 3586
     Rok 2016 3078
     Rok 2017 3772
     Rok 2018 1816
     Rok 2019 942
     Rok 2020 85
     Kadencja 2014 - 2018 556
   Protokoły z sesji 11408
     Kadencja 2018-2023 235
     Kadencja 2014-2018 2745
     Kadencja 2010 - 2014 5833
     Kadencja 2006-2010 3798
   Podatki i opłaty lokalne 9587
     Podatek od nieruchomości 6259
     Podatek od środków transportowych 3160
     Podatek rolny 4297
     Podatek leśny 3696
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2159
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2805
   Informacje Urzędu 25386
     Zarządzenia Burmistrza 13235
    ›    Rok 2006 4117
    ›    Rok 2007 18159
    ›    Rok 2005 1475
    ›    Rok 2004 1540
    ›    Rok 2003 1459
    ›    Rok 2008 12443
    ›    Rok 2009 15028
    ›    Rok 2010 21295
    ›    Rok 2011 13895
    ›    Rok 2012 16037
    ›    Rok 2013 9247
    ›    Rok 2014 5611
    ›    Rok 2015 21137
    ›    Rok 2016 7105
    ›    Rok 2017 4295
    ›    Rok 2018 3907
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 491
    ›    Rok 2019 2428
    ›    Rok 2020 170
     Nabór na wolne stanowiska pracy 12513
    ›    Ogłoszenia 52607
     Obwieszczenia i zawiadomienia 15389
    ›    Rok 2004 1967
    ›    Rok 2005 1756
    ›    Rok 2006 5813
    ›    Rok 2007 9385
    ›    Rok 2008 6940
    ›    Rok 2009 6215
    ›    Rok 2010 8842
    ›    Rok 2011 7665
    ›    Rok 2012 1769
    ›    Rok 2013 4313
    ›    Rok 2014 3096
    ›    Rok 2015 7931
    ›    Rok 2016 3726
    ›    Rok 2017 2821
    ›    Rok 2018 1643
    ›    Rok 2019 1278
    ›    Rok 2020 136
   Ochrona środowiska 16352
   EKOPORTAL 3228
   Gospodarka nieruchomościami 23207
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2920
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 2153
   Ogłoszenia Przetargów 76262
     Rok 2020 1479
     Rok 2019 11580
     Rok 2018 12021
     Rok 2017 12766
     Rok 2016 26783
     Rok 2015 8077
     Rok 2014 17589
     Rok 2013 13963
     Rok 2012 28612
     Rok 2011 10421
     Rok 2010 12542
     Rok 2009 15961
     Rok 2008 15856
     Rok 2007 22950
     Rok 2006 18435
     Rok 2005 9792
     Rok 2004 4504
     Rok 2003 5631
   Zapytania Ofertowe Urzędu 7722
     Rok 2013 1929
     Rok 2014 20822
     Rok 2015 28387
     Rok 2016 28086
     Rok 2017 16054
     Rok 2018 19763
     Rok 2019 20531
     Rok 2020 2554
   Zakład Gospodarki Komunalnej 99593
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 9803
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 11313
     Urząd Stanu Cywilnego 2692
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2196
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2188
     Wydział Finansów 1825
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2742
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1497
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1245
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1402
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1561
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1218
    ›    Inne sprawy 3190
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1775
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 926
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1037
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1299
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1242
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1215
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 797
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 927
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1375
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 718
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1008
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 687
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 693
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 623
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 574
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 716
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 549
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 861
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 664
    ›    Podział nieruchomości 773
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 683
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 873
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 682
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1313
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1063
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 505
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 844
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 584
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 697
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 661
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 777
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1041
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1034
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 812
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 751
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 614
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 654
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 748
   Ochrona danych osobowych 528
Inne
   Informacje bieżące 11379
   Jednostki organizacyjne 8675
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3779
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4626
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5146
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3298
    ›    Dokumenty MGOPS 2010
    ›    Ogłoszenia 3308
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 102
     Zakład Gospodarki Komunalnej 6858
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 4103
    ›    Podstawowe dokumenty 1130
    ›    Likwidacja WGP 1392
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 5330
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3958
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2742
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3133
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 3311
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2579
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2821
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2402
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 2736
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2477
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2680
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3025
   Raport o stanie gminy 155
   Jednostki pomocnicze 4204
     Sołectwa 4299
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1481
   Rejestr Instytucji Kultury 1001
   Redakcja Biuletynu 5558
Wybory Prezydenckie 2020
   Obwieszczenia i informacje 259
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 103
   Klauzule Informacyjne RODO 110
Łączna liczba odwiedzin:2121294