Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1709337
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ594712
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 594712
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1585
Organy
   Burmistrz Żelechowa 10533
     Kompetencje 2879
     Dyżury 1976
     Oświadczenie majątkowe 6756
     Kompetencje 454
     Oświadczenie majątkowe 829
   Sekretarz Gminy 6567
     Oświadczenie majątkowe 3429
   Skarbnik Gminy 5783
     Oświadczenie majątkowe 3933
   Rada Miasta 7512
     Skład Rady kadencja 2014-2018 729
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3627
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1041
     Kompetencje 1589
     Oświadczenia majątkowe 8981
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 712
   Komisje Rady 3873
     Komisja Rolnictwa 2140
     Komisja Komunalna i Budżetu 1663
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2113
     Komisja Sportu i Rekreacji 1812
     Komisja Rewizyjna 1733
   Komórki organizacyjne 8378
     Wydziały Urzędu 4597
    ›    Wydział Finansów 2670
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2529
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2121
   Urząd Stanu Cywilnego 6497
   Samodzielne stanowiska 7760
   Organizacja Urzędu 12469
Prawo Lokalne
   Statut 7393
   Regulamin Organizacyjny 4715
   Budżet 5898
     Projekt Budżetu 1825
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 1738
     Sprawozdania opisowe 116
     Spawozdawczość budżetowa 2392
     Opinie RIO 1824
    ›    Rok 2005 736
    ›    Rok 2007 764
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 13647
   Uchwały 12629
     Rok 2002 1223
     Rok 2003 2164
     Rok 2004 1596
     Rok 2005 1707
     Rok 2006 1740
     Rok 2007 2668
     Rok 2008 1865
     Rok 2009 2059
     Rok 2010 5945
     Rok 2011 4912
     Rok 2012 2834
     Rok 2013 2815
     Rok 2014 2563
     Rok 2015 2373
     Rok 2016 1807
     Rok 2017 1075
   Protokoły z posiedzeń Komisji Rady 416
     Kadencja 2014 - 2018 320
   Protokoły z sesji 10190
     Kadencja 2014-2018 1912
     Kadencja 2010 - 2014 5448
     Kadencja 2006-2010 3502
   Podatki i opłaty lokalne 7100
     Podatek od nieruchomości 4800
     Podatek od środków transportowych 2404
     Podatek rolny 3438
     Podatek leśny 3203
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 1764
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 1787
   Informacje Urzędu 23067
     Zarządzenia Burmistrza 9993
    ›    Rok 2006 3359
    ›    Rok 2007 13968
    ›    Rok 2005 1091
    ›    Rok 2004 1180
    ›    Rok 2003 1125
    ›    Rok 2008 10372
    ›    Rok 2009 12582
    ›    Rok 2010 17208
    ›    Rok 2011 10761
    ›    Rok 2012 12055
    ›    Rok 2013 6546
    ›    Rok 2014 3283
    ›    Rok 2015 15941
    ›    Rok 2016 3310
    ›    Rok 2017 1184
     Nabór na wolne stanowiska pracy 9548
    ›    Ogłoszenia 38679
     Obwieszczenia i zawiadomienia 11917
    ›    Rok 2004 1569
    ›    Rok 2005 1424
    ›    Rok 2006 4800
    ›    Rok 2007 8477
    ›    Rok 2008 6371
    ›    Rok 2009 5341
    ›    Rok 2010 7263
    ›    Rok 2011 6994
    ›    Rok 2012 1275
    ›    Rok 2013 3460
    ›    Rok 2014 2070
    ›    Rok 2015 4595
    ›    Rok 2016 1907
    ›    Rok 2017 893
   Ochrona środowiska 11502
   EKOPORTAL 2522
   Gospodarka nieruchomościami 21647
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1442
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 488
   Ogłoszenia Przetargów 68558
     Rok 2017 8672
     Rok 2016 22025
     Rok 2015 7243
     Rok 2014 16498
     Rok 2013 12247
     Rok 2012 27521
     Rok 2011 9890
     Rok 2010 11559
     Rok 2009 14671
     Rok 2008 14731
     Rok 2007 21952
     Rok 2006 17512
     Rok 2005 8815
     Rok 2004 4122
     Rok 2003 5047
   Zapytania Ofertowe Urzędu 5398
     Rok 2013 1611
     Rok 2014 19933
     Rok 2015 24754
     Rok 2016 24526
     Rok 2017 8776
   Zakład Gospodarki Komunalnej 57719
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 5005
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 9003
     Urząd Stanu Cywilnego 1584
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 1322
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 1303
     Wydział Finansów 1229
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1604
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1128
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 967
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1132
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1114
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 981
    ›    Inne sprawy 2638
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1333
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 652
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 705
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 900
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 882
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 907
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 573
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 639
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1093
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 463
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 765
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 483
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 425
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 419
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 431
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 554
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 380
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 615
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 433
    ›    Podział nieruchomości 566
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 445
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 606
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 401
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 989
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 888
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 372
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 656
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 403
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 544
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 466
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 582
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 791
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 700
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 622
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 499
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 474
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 461
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 505
Inne
   Informacje bieżące 7626
   Jednostki organizacyjne 7533
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 2495
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 3108
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3417
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 2364
    ›    Dokumenty MGOPS 1667
    ›    Ogłoszenia 2632
     Zakład Gospodarki Komunalnej 5034
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 2606
    ›    Podstawowe dokumenty 746
    ›    Likwidacja WGP 716
     Zespół Szkół w Żelechowie 3450
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3098
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 1797
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2066
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 2221
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1834
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 1809
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1727
     Zespół Szkół w Stefanowie 2228
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1800
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 1857
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1982
   Jednostki pomocnicze 3673
     Sołectwa 3026
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 710
   Rejestr Instytucji Kultury 398
   Redakcja Biuletynu 4807