główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 631259
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2278
Organy
   Burmistrz Żelechowa 12238
     Kompetencje 3293
     Dyżury 2383
     Oświadczenie majątkowe 9190
     Kompetencje 634
     Oświadczenie majątkowe 1149
   Sekretarz Gminy 7591
     Oświadczenie majątkowe 4300
   Skarbnik Gminy 6629
     Oświadczenie majątkowe 4798
   Rada Miasta 8737
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 83
     Skład Rady kadencja 2018-2023 279
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1330
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3983
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1378
     Kompetencje 1862
     Oświadczenia majątkowe 13089
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 1014
   Komisje Rady 4408
     Komisja Rolnictwa 2369
     Komisja Komunalna i Budżetu 1951
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2291
     Komisja Sportu i Rekreacji 1997
     Komisja Rewizyjna 1995
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 76
   Komórki organizacyjne 9225
     Wydziały Urzędu 5143
    ›    Wydział Finansów 3173
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3053
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2992
   Urząd Stanu Cywilnego 8189
   Organizacja Urzędu 14058
Prawo Lokalne
   Statut 8261
   Regulamin Organizacyjny 5557
   Budżet 6936
     Projekt Budżetu 2324
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2481
     Sprawozdania opisowe 797
     Spawozdawczość budżetowa 3780
     Opinie RIO 2370
    ›    Rok 2005 934
    ›    Rok 2007 1014
     Sprawozdawczość finansowa 83
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 83
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 83
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 16576
     Sesje Kadencja 2018-2023 186
   Transmisje sesji 286
     Kadencja 2018-2023 248
   Uchwały 15100
     Rok 2002 1406
     Rok 2003 2428
     Rok 2004 1851
     Rok 2005 1951
     Rok 2006 1971
     Rok 2007 2965
     Rok 2008 2196
     Rok 2009 2412
     Rok 2010 6752
     Rok 2011 5819
     Rok 2012 3329
     Rok 2013 3371
     Rok 2014 3275
     Rok 2015 3542
     Rok 2016 3036
     Rok 2017 3682
     Rok 2018 1749
     Rok 2019 633
     Kadencja 2014 - 2018 539
   Protokoły z sesji 11355
     Kadencja 2018-2023 190
     Kadencja 2014-2018 2729
     Kadencja 2010 - 2014 5804
     Kadencja 2006-2010 3780
   Podatki i opłaty lokalne 9397
     Podatek od nieruchomości 6096
     Podatek od środków transportowych 3117
     Podatek rolny 4259
     Podatek leśny 3671
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2137
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2770
   Informacje Urzędu 25291
     Zarządzenia Burmistrza 13057
    ›    Rok 2006 4097
    ›    Rok 2007 18007
    ›    Rok 2005 1459
    ›    Rok 2004 1515
    ›    Rok 2003 1436
    ›    Rok 2008 12358
    ›    Rok 2009 14867
    ›    Rok 2010 21125
    ›    Rok 2011 13668
    ›    Rok 2012 15825
    ›    Rok 2013 8817
    ›    Rok 2014 5450
    ›    Rok 2015 20793
    ›    Rok 2016 6806
    ›    Rok 2017 4103
    ›    Rok 2018 3645
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 455
    ›    Rok 2019 1912
    ›    Rok 2020 37
     Nabór na wolne stanowiska pracy 12317
    ›    Ogłoszenia 52205
     Obwieszczenia i zawiadomienia 15243
    ›    Rok 2004 1924
    ›    Rok 2005 1735
    ›    Rok 2006 5772
    ›    Rok 2007 9340
    ›    Rok 2008 6914
    ›    Rok 2009 6183
    ›    Rok 2010 8771
    ›    Rok 2011 7633
    ›    Rok 2012 1741
    ›    Rok 2013 4277
    ›    Rok 2014 3014
    ›    Rok 2015 7715
    ›    Rok 2016 3664
    ›    Rok 2017 2777
    ›    Rok 2018 1591
    ›    Rok 2019 1168
    ›    Rok 2020 34
   Ochrona środowiska 16144
   EKOPORTAL 3190
   Gospodarka nieruchomościami 23090
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2850
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 2010
   Ogłoszenia Przetargów 75818
     Rok 2020 273
     Rok 2019 10768
     Rok 2018 11879
     Rok 2017 12704
     Rok 2016 26612
     Rok 2015 8007
     Rok 2014 17505
     Rok 2013 13886
     Rok 2012 28546
     Rok 2011 10383
     Rok 2010 12490
     Rok 2009 15907
     Rok 2008 15804
     Rok 2007 22861
     Rok 2006 18344
     Rok 2005 9721
     Rok 2004 4469
     Rok 2003 5564
   Zapytania Ofertowe Urzędu 7537
     Rok 2013 1907
     Rok 2014 20780
     Rok 2015 28092
     Rok 2016 28052
     Rok 2017 16000
     Rok 2018 19707
     Rok 2019 19846
     Rok 2020 581
   Zakład Gospodarki Komunalnej 97689
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 9388
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 11178
     Urząd Stanu Cywilnego 2607
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2130
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2139
     Wydział Finansów 1787
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2651
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1455
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1229
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1384
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1539
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1196
    ›    Inne sprawy 3138
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1698
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 907
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1018
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1277
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1222
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1190
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 777
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 909
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1358
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 706
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 991
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 671
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 677
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 605
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 564
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 703
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 533
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 842
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 645
    ›    Podział nieruchomości 760
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 672
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 858
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 663
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1296
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1049
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 494
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 827
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 549
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 678
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 644
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 762
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1028
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1015
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 796
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 734
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 601
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 641
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 735
   Ochrona danych osobowych 482
Inne
   Informacje bieżące 11138
   Jednostki organizacyjne 8605
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3706
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4535
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5026
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3221
    ›    Dokumenty MGOPS 1984
    ›    Ogłoszenia 3267
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 80
     Zakład Gospodarki Komunalnej 6697
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 4010
    ›    Podstawowe dokumenty 1082
    ›    Likwidacja WGP 1343
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 5235
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3894
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2663
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3033
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 3220
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2491
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2728
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2329
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 2687
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2397
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2589
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2942
   Raport o stanie gminy 129
   Jednostki pomocnicze 4156
     Sołectwa 4231
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1429
   Rejestr Instytucji Kultury 947
   Redakcja Biuletynu 5515
Wybory Parlamentarne 2019
   Obwieszczenia i informacje 169
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 64
   Klauzule Informacyjne RODO 71
Łączna liczba odwiedzin:2095668