Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1914570
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ615168
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 615168
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1972
Organy
   Burmistrz Żelechowa 11432
     Kompetencje 3132
     Dyżury 2140
     Oświadczenie majątkowe 7968
     Kompetencje 580
     Oświadczenie majątkowe 1014
   Sekretarz Gminy 7157
     Oświadczenie majątkowe 3920
   Skarbnik Gminy 6291
     Oświadczenie majątkowe 4407
   Rada Miasta 8108
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1107
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3859
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1270
     Kompetencje 1746
     Oświadczenia majątkowe 11116
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 853
   Komisje Rady 4150
     Komisja Rolnictwa 2276
     Komisja Komunalna i Budżetu 1812
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2222
     Komisja Sportu i Rekreacji 1924
     Komisja Rewizyjna 1912
   Komórki organizacyjne 8711
     Wydziały Urzędu 4860
    ›    Wydział Finansów 2951
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2798
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2473
   Urząd Stanu Cywilnego 7406
   Organizacja Urzędu 13387
Prawo Lokalne
   Statut 7845
   Regulamin Organizacyjny 5197
   Budżet 6438
     Projekt Budżetu 2067
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2182
     Sprawozdania opisowe 489
     Spawozdawczość budżetowa 3191
     Opinie RIO 2161
    ›    Rok 2005 871
    ›    Rok 2007 919
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 15589
     Sesje Kadencja 2018-2023 1
   Uchwały 13976
     Rok 2002 1336
     Rok 2003 2283
     Rok 2004 1735
     Rok 2005 1848
     Rok 2006 1878
     Rok 2007 2870
     Rok 2008 2067
     Rok 2009 2304
     Rok 2010 6463
     Rok 2011 5498
     Rok 2012 3186
     Rok 2013 3190
     Rok 2014 3024
     Rok 2015 3157
     Rok 2016 2582
     Rok 2017 2892
     Rok 2018 714
     Kadencja 2014 - 2018 459
   Protokoły z sesji 10962
     Kadencja 2014-2018 2503
     Kadencja 2010 - 2014 5690
     Kadencja 2006-2010 3685
   Podatki i opłaty lokalne 8137
     Podatek od nieruchomości 5479
     Podatek od środków transportowych 2774
     Podatek rolny 3914
     Podatek leśny 3498
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2006
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2311
   Informacje Urzędu 24234
     Zarządzenia Burmistrza 11428
    ›    Rok 2006 3851
    ›    Rok 2007 16333
    ›    Rok 2005 1352
    ›    Rok 2004 1418
    ›    Rok 2003 1338
    ›    Rok 2008 11786
    ›    Rok 2009 14110
    ›    Rok 2010 19317
    ›    Rok 2011 12266
    ›    Rok 2012 14335
    ›    Rok 2013 7861
    ›    Rok 2014 4441
    ›    Rok 2015 18838
    ›    Rok 2016 5217
    ›    Rok 2017 3069
    ›    Rok 2018 2046
     Nabór na wolne stanowiska pracy 10614
    ›    Ogłoszenia 45356
     Obwieszczenia i zawiadomienia 13656
    ›    Rok 2004 1780
    ›    Rok 2005 1628
    ›    Rok 2006 5420
    ›    Rok 2007 9022
    ›    Rok 2008 6686
    ›    Rok 2009 5862
    ›    Rok 2010 8085
    ›    Rok 2011 7375
    ›    Rok 2012 1586
    ›    Rok 2013 3976
    ›    Rok 2014 2648
    ›    Rok 2015 6493
    ›    Rok 2016 2593
    ›    Rok 2017 2316
    ›    Rok 2018 958
   Ochrona środowiska 14286
   EKOPORTAL 2972
   Gospodarka nieruchomościami 22471
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2201
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1208
   Ogłoszenia Przetargów 72770
     Rok 2018 8496
     Rok 2017 12383
     Rok 2016 25730
     Rok 2015 7721
     Rok 2014 17095
     Rok 2013 13365
     Rok 2012 28256
     Rok 2011 10192
     Rok 2010 12125
     Rok 2009 15380
     Rok 2008 15362
     Rok 2007 22464
     Rok 2006 18041
     Rok 2005 9331
     Rok 2004 4337
     Rok 2003 5347
   Zapytania Ofertowe Urzędu 6488
     Rok 2013 1823
     Rok 2014 20418
     Rok 2015 26768
     Rok 2016 27638
     Rok 2017 15755
     Rok 2018 16531
   Zakład Gospodarki Komunalnej 80144
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 7198
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 10202
     Urząd Stanu Cywilnego 2106
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 1762
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 1724
     Wydział Finansów 1559
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2145
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1309
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1137
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1308
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1414
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1097
    ›    Inne sprawy 2906
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1537
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 803
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 869
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1156
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1099
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1045
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 686
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 795
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1264
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 596
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 908
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 594
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 535
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 524
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 510
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 648
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 473
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 761
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 564
    ›    Podział nieruchomości 686
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 589
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 752
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 510
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1172
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 987
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 445
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 759
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 486
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 615
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 575
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 698
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 936
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 883
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 734
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 649
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 551
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 568
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 661
   Ochrona danych osobowych 166
Inne
   Informacje bieżące 9734
   Jednostki organizacyjne 8134
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3092
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 3945
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4142
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 2792
    ›    Dokumenty MGOPS 1844
    ›    Ogłoszenia 2957
     Zakład Gospodarki Komunalnej 5880
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3310
    ›    Podstawowe dokumenty 922
    ›    Likwidacja WGP 992
     Zespół Szkół w Żelechowie 3854
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3517
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2232
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2582
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 2659
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2177
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2221
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2043
     Zespół Szkół w Stefanowie 2420
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2149
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2162
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2536
   Jednostki pomocnicze 3960
     Sołectwa 3544
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1110
   Rejestr Instytucji Kultury 707
   Redakcja Biuletynu 5256
Wybory Samorządowe 2018
   Informacje Krajowego Biura Wyborczego 510
   Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie 381
   Obwieszczenia Burmistrza Żelechowa 89
   Informacje Urzędnika Wyborczego 169
Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej
   INFORMACJE 7