Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1987136
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ621457
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 621457
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2075
Organy
   Burmistrz Żelechowa 11780
     Kompetencje 3213
     Dyżury 2256
     Oświadczenie majątkowe 8571
     Kompetencje 608
     Oświadczenie majątkowe 1113
   Sekretarz Gminy 7353
     Oświadczenie majątkowe 4076
   Skarbnik Gminy 6410
     Oświadczenie majątkowe 4581
   Rada Miasta 8396
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 40
     Skład Rady kadencja 2018-2023 165
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1209
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3922
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1316
     Kompetencje 1814
     Oświadczenia majątkowe 12267
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 933
   Komisje Rady 4275
     Komisja Rolnictwa 2327
     Komisja Komunalna i Budżetu 1902
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2247
     Komisja Sportu i Rekreacji 1957
     Komisja Rewizyjna 1954
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 32
   Komórki organizacyjne 8922
     Wydziały Urzędu 4980
    ›    Wydział Finansów 3045
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2883
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2704
   Urząd Stanu Cywilnego 7614
   Organizacja Urzędu 13698
Prawo Lokalne
   Statut 8011
   Regulamin Organizacyjny 5336
   Budżet 6612
     Projekt Budżetu 2180
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2306
     Sprawozdania opisowe 559
     Spawozdawczość budżetowa 3440
     Opinie RIO 2282
    ›    Rok 2005 909
    ›    Rok 2007 985
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 16172
     Sesje Kadencja 2018-2023 67
   Transmisje sesji 113
     Kadencja 2018-2023 122
   Uchwały 14427
     Rok 2002 1358
     Rok 2003 2322
     Rok 2004 1769
     Rok 2005 1894
     Rok 2006 1923
     Rok 2007 2917
     Rok 2008 2153
     Rok 2009 2365
     Rok 2010 6659
     Rok 2011 5719
     Rok 2012 3257
     Rok 2013 3278
     Rok 2014 3158
     Rok 2015 3365
     Rok 2016 2845
     Rok 2017 3357
     Rok 2018 1281
     Rok 2019 67
     Kadencja 2014 - 2018 506
   Protokoły z sesji 11150
     Kadencja 2018-2023 31
     Kadencja 2014-2018 2671
     Kadencja 2010 - 2014 5752
     Kadencja 2006-2010 3730
   Podatki i opłaty lokalne 8772
     Podatek od nieruchomości 5775
     Podatek od środków transportowych 2987
     Podatek rolny 4141
     Podatek leśny 3571
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2054
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2556
   Informacje Urzędu 24773
     Zarządzenia Burmistrza 12132
    ›    Rok 2006 4036
    ›    Rok 2007 17660
    ›    Rok 2005 1404
    ›    Rok 2004 1454
    ›    Rok 2003 1383
    ›    Rok 2008 12078
    ›    Rok 2009 14530
    ›    Rok 2010 20650
    ›    Rok 2011 13051
    ›    Rok 2012 15420
    ›    Rok 2013 8365
    ›    Rok 2014 5081
    ›    Rok 2015 19786
    ›    Rok 2016 6243
    ›    Rok 2017 3609
    ›    Rok 2018 3075
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 297
    ›    Rok 2019 470
     Nabór na wolne stanowiska pracy 11367
    ›    Ogłoszenia 49229
     Obwieszczenia i zawiadomienia 14238
    ›    Rok 2004 1843
    ›    Rok 2005 1701
    ›    Rok 2006 5641
    ›    Rok 2007 9193
    ›    Rok 2008 6803
    ›    Rok 2009 6069
    ›    Rok 2010 8587
    ›    Rok 2011 7531
    ›    Rok 2012 1683
    ›    Rok 2013 4163
    ›    Rok 2014 2862
    ›    Rok 2015 7046
    ›    Rok 2016 2825
    ›    Rok 2017 2563
    ›    Rok 2018 1403
    ›    Rok 2019 252
   Ochrona środowiska 15121
   EKOPORTAL 3059
   Gospodarka nieruchomościami 22770
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2420
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1458
   Ogłoszenia Przetargów 73675
     Rok 2019 610
     Rok 2018 11126
     Rok 2017 12525
     Rok 2016 26259
     Rok 2015 7851
     Rok 2014 17356
     Rok 2013 13636
     Rok 2012 28419
     Rok 2011 10296
     Rok 2010 12369
     Rok 2009 15790
     Rok 2008 15683
     Rok 2007 22679
     Rok 2006 18177
     Rok 2005 9582
     Rok 2004 4393
     Rok 2003 5421
   Zapytania Ofertowe Urzędu 6780
     Rok 2013 1862
     Rok 2014 20674
     Rok 2015 27350
     Rok 2016 27941
     Rok 2017 15890
     Rok 2018 19431
     Rok 2019 3570
   Zakład Gospodarki Komunalnej 85300
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 7923
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 10481
     Urząd Stanu Cywilnego 2235
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 1887
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 1923
     Wydział Finansów 1619
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2257
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1359
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1184
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1338
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1484
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1135
    ›    Inne sprawy 3018
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1606
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 868
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 980
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1231
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1184
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1108
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 728
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 865
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1306
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 661
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 947
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 629
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 593
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 558
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 526
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 664
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 490
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 803
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 607
    ›    Podział nieruchomości 726
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 634
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 814
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 569
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1227
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1014
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 459
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 793
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 512
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 644
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 607
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 725
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 971
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 980
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 759
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 694
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 571
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 605
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 700
   Ochrona danych osobowych 261
Inne
   Informacje bieżące 10304
   Jednostki organizacyjne 8265
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3284
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4201
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4436
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3018
    ›    Dokumenty MGOPS 1889
    ›    Ogłoszenia 3075
     Zakład Gospodarki Komunalnej 6106
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3577
    ›    Podstawowe dokumenty 996
    ›    Likwidacja WGP 1206
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 4031
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3655
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2380
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2827
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 2791
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2263
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2351
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2174
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 2486
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2229
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2240
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2786
   Jednostki pomocnicze 4011
     Sołectwa 3827
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1207
   Rejestr Instytucji Kultury 812
   Redakcja Biuletynu 5365
Wybory Samorządowe 2018
   Informacje Krajowego Biura Wyborczego 588
   Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie 590
   Obwieszczenia Burmistrza Żelechowa 165
   Informacje Urzędnika Wyborczego 267
Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej
   INFORMACJE 304