Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1776982
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ602512
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 602512
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1756
Organy
   Burmistrz Żelechowa 10798
     Kompetencje 2978
     Dyżury 2057
     Oświadczenie majątkowe 7132
     Kompetencje 517
     Oświadczenie majątkowe 896
   Sekretarz Gminy 6808
     Oświadczenie majątkowe 3643
   Skarbnik Gminy 6025
     Oświadczenie majątkowe 4122
   Rada Miasta 7729
     Skład Rady kadencja 2014-2018 866
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3709
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1130
     Kompetencje 1662
     Oświadczenia majątkowe 9588
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 785
   Komisje Rady 4001
     Komisja Rolnictwa 2220
     Komisja Komunalna i Budżetu 1735
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2171
     Komisja Sportu i Rekreacji 1874
     Komisja Rewizyjna 1818
     Wydziały Urzędu 4685
    ›    Wydział Finansów 2793
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2644
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2227
   Urząd Stanu Cywilnego 6876
   Organizacja Urzędu 12905
Prawo Lokalne
   Statut 7568
   Regulamin Organizacyjny 4921
   Budżet 6111
     Projekt Budżetu 1918
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 1949
     Sprawozdania opisowe 255
     Spawozdawczość budżetowa 2578
     Opinie RIO 1949
    ›    Rok 2005 797
    ›    Rok 2007 824
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 14627
   Uchwały 13367
     Rok 2002 1290
     Rok 2003 2223
     Rok 2004 1680
     Rok 2005 1785
     Rok 2006 1816
     Rok 2007 2759
     Rok 2008 1944
     Rok 2009 2142
     Rok 2010 6127
     Rok 2011 5067
     Rok 2012 2958
     Rok 2013 2950
     Rok 2014 2742
     Rok 2015 2609
     Rok 2016 2042
     Rok 2017 2056
     Rok 2018 92
     Kadencja 2014 - 2018 381
   Protokoły z sesji 10656
     Kadencja 2014-2018 2239
     Kadencja 2010 - 2014 5551
     Kadencja 2006-2010 3575
   Podatki i opłaty lokalne 7582
     Podatek od nieruchomości 5082
     Podatek od środków transportowych 2525
     Podatek rolny 3583
     Podatek leśny 3312
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 1847
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 1996
   Informacje Urzędu 23523
     Zarządzenia Burmistrza 10545
    ›    Rok 2006 3519
    ›    Rok 2007 14737
    ›    Rok 2005 1204
    ›    Rok 2004 1299
    ›    Rok 2003 1236
    ›    Rok 2008 10915
    ›    Rok 2009 13140
    ›    Rok 2010 17645
    ›    Rok 2011 11103
    ›    Rok 2012 12339
    ›    Rok 2013 6883
    ›    Rok 2014 3546
    ›    Rok 2015 16845
    ›    Rok 2016 3736
    ›    Rok 2017 2203
    ›    Rok 2018 326
     Nabór na wolne stanowiska pracy 9931
    ›    Ogłoszenia 41968
     Obwieszczenia i zawiadomienia 12583
    ›    Rok 2004 1677
    ›    Rok 2005 1509
    ›    Rok 2006 5004
    ›    Rok 2007 8689
    ›    Rok 2008 6502
    ›    Rok 2009 5551
    ›    Rok 2010 7469
    ›    Rok 2011 7126
    ›    Rok 2012 1378
    ›    Rok 2013 3623
    ›    Rok 2014 2259
    ›    Rok 2015 5317
    ›    Rok 2016 2183
    ›    Rok 2017 1713
    ›    Rok 2018 118
   Ochrona środowiska 12415
   EKOPORTAL 2668
   Gospodarka nieruchomościami 22052
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1688
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 866
   Ogłoszenia Przetargów 70762
     Rok 2018 1330
     Rok 2017 11882
     Rok 2016 24637
     Rok 2015 7424
     Rok 2014 16670
     Rok 2013 12538
     Rok 2012 27792
     Rok 2011 9988
     Rok 2010 11703
     Rok 2009 14879
     Rok 2008 14904
     Rok 2007 22185
     Rok 2006 17737
     Rok 2005 9014
     Rok 2004 4220
     Rok 2003 5174
   Zapytania Ofertowe Urzędu 5963
     Rok 2013 1715
     Rok 2014 20083
     Rok 2015 25523
     Rok 2016 26957
     Rok 2017 15471
     Rok 2018 2138
   Zakład Gospodarki Komunalnej 68219
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 5855
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 9533
     Urząd Stanu Cywilnego 1792
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 1478
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 1465
     Wydział Finansów 1362
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1810
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1224
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1055
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1238
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1186
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1038
    ›    Inne sprawy 2737
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1425
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 698
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 763
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1007
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 976
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 962
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 622
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 692
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1169
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 520
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 835
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 553
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 486
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 473
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 470
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 608
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 425
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 669
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 474
    ›    Podział nieruchomości 617
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 506
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 675
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 444
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1051
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 939
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 409
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 695
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 446
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 579
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 515
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 627
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 844
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 754
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 683
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 559
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 516
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 508
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 545
Inne
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 9
   Informacje bieżące 8391
   Jednostki organizacyjne 7761
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 2660
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 3425
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3656
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 2478
    ›    Dokumenty MGOPS 1751
    ›    Ogłoszenia 2748
     Zakład Gospodarki Komunalnej 5334
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 2821
    ›    Podstawowe dokumenty 815
    ›    Likwidacja WGP 790
     Zespół Szkół w Żelechowie 3568
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3248
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 1932
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2196
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 2364
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1944
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 1935
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1829
     Zespół Szkół w Stefanowie 2302
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1909
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 1976
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2089
   Jednostki pomocnicze 3792
     Sołectwa 3193
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 848
   Rejestr Instytucji Kultury 536
   Redakcja Biuletynu 5092