główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 636410
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2543
Organy
   Burmistrz Żelechowa 12588
     Kompetencje 3390
     Dyżury 2481
     Oświadczenie majątkowe 9676
     Kompetencje 695
     Oświadczenie majątkowe 1195
   Sekretarz Gminy 7822
     Oświadczenie majątkowe 4479
   Skarbnik Gminy 6815
     Oświadczenie majątkowe 4999
   Rada Miasta 8980
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 153
     Skład Rady kadencja 2018-2023 403
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1431
     Skład Rady kadencja 2010-2014 4052
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1456
     Kompetencje 1929
     Oświadczenia majątkowe 13688
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 1084
   Komisje Rady 4580
     Komisja Rolnictwa 2434
     Komisja Komunalna i Budżetu 2012
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2402
     Komisja Sportu i Rekreacji 2056
     Komisja Rewizyjna 2055
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 129
   Komórki organizacyjne 9449
     Wydziały Urzędu 5309
    ›    Wydział Finansów 3277
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3204
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 3187
   Urząd Stanu Cywilnego 8519
   Organizacja Urzędu 14355
Prawo Lokalne
   Statut 8453
   Regulamin Organizacyjny 5735
   Budżet 7179
     Projekt Budżetu 2463
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2752
     Sprawozdania opisowe 953
     Spawozdawczość budżetowa 4080
     Opinie RIO 2538
    ›    Rok 2005 1025
    ›    Rok 2007 1105
     Sprawozdawczość finansowa 174
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 226
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 215
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 17127
     Sesje Kadencja 2018-2023 458
   Transmisje sesji 462
     Kadencja 2018-2023 514
   Uchwały 15542
     Rok 2002 1474
     Rok 2003 2523
     Rok 2004 1923
     Rok 2005 2031
     Rok 2006 2057
     Rok 2007 3054
     Rok 2008 2278
     Rok 2009 2492
     Rok 2010 6946
     Rok 2011 6017
     Rok 2012 3539
     Rok 2013 3547
     Rok 2014 3462
     Rok 2015 3727
     Rok 2016 3243
     Rok 2017 3958
     Rok 2018 2033
     Rok 2019 1238
     Rok 2020 246
     Kadencja 2014 - 2018 584
   Protokoły z sesji 11541
     Kadencja 2018-2023 339
     Kadencja 2014-2018 2812
     Kadencja 2010 - 2014 5880
     Kadencja 2006-2010 3843
   Podatki i opłaty lokalne 9891
     Podatek od nieruchomości 6457
     Podatek od środków transportowych 3280
     Podatek rolny 4421
     Podatek leśny 3800
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2213
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2905
   Informacje Urzędu 25591
     Zarządzenia Burmistrza 13596
    ›    Rok 2006 4189
    ›    Rok 2007 18651
    ›    Rok 2005 1559
    ›    Rok 2004 1602
    ›    Rok 2003 1535
    ›    Rok 2008 12805
    ›    Rok 2009 15635
    ›    Rok 2010 22023
    ›    Rok 2011 14593
    ›    Rok 2012 16788
    ›    Rok 2013 9908
    ›    Rok 2014 6167
    ›    Rok 2015 22168
    ›    Rok 2016 7868
    ›    Rok 2017 4853
    ›    Rok 2018 4563
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 630
    ›    Rok 2019 3406
    ›    Rok 2020 620
     Nabór na wolne stanowiska pracy 12936
    ›    Ogłoszenia 53262
     Obwieszczenia i zawiadomienia 15675
    ›    Rok 2004 2037
    ›    Rok 2005 1814
    ›    Rok 2006 5950
    ›    Rok 2007 9582
    ›    Rok 2008 7066
    ›    Rok 2009 6388
    ›    Rok 2010 9123
    ›    Rok 2011 7787
    ›    Rok 2012 1843
    ›    Rok 2013 4448
    ›    Rok 2014 3278
    ›    Rok 2015 8556
    ›    Rok 2016 4031
    ›    Rok 2017 3059
    ›    Rok 2018 1819
    ›    Rok 2019 1506
    ›    Rok 2020 387
   Ochrona środowiska 16951
   EKOPORTAL 3349
   Gospodarka nieruchomościami 23438
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3157
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 2399
   Ogłoszenia Przetargów 77640
     Rok 2020 5501
     Rok 2019 12941
     Rok 2018 12233
     Rok 2017 12912
     Rok 2016 27114
     Rok 2015 8214
     Rok 2014 17813
     Rok 2013 14123
     Rok 2012 28758
     Rok 2011 10541
     Rok 2010 12647
     Rok 2009 16100
     Rok 2008 15997
     Rok 2007 23098
     Rok 2006 18615
     Rok 2005 9943
     Rok 2004 4567
     Rok 2003 5754
   Zapytania Ofertowe Urzędu 8144
     Rok 2013 1981
     Rok 2014 20929
     Rok 2015 28975
     Rok 2016 28204
     Rok 2017 16151
     Rok 2018 19894
     Rok 2019 21659
     Rok 2020 6679
   Zakład Gospodarki Komunalnej 103302
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 11211
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 11663
     Urząd Stanu Cywilnego 2880
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2384
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2447
     Wydział Finansów 1935
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2895
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1601
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1284
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1441
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1605
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1261
    ›    Inne sprawy 3272
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1865
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 971
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1073
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1346
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1279
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1285
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 841
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 955
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1427
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 752
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1041
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 720
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 741
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 657
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 608
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 747
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 577
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 887
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 693
    ›    Podział nieruchomości 805
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 714
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 910
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 739
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1360
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1100
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 539
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 875
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 620
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 736
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 696
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 807
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1072
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1073
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 848
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 785
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 643
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 684
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 778
Inne
   Informacje bieżące 11966
   Jednostki organizacyjne 8897
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3979
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4870
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5423
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3510
    ›    Dokumenty MGOPS 2132
    ›    Ogłoszenia 3483
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 199
     Zakład Gospodarki Komunalnej 7351
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 4415
    ›    Podstawowe dokumenty 1217
    ›    Likwidacja WGP 1469
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 5512
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 4119
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2848
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3320
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 3473
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2776
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 3033
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2578
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 2856
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2641
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2847
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3203
   Raport o stanie gminy 258
   Jednostki pomocnicze 4321
     Sołectwa 4457
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1609
   Rejestr Instytucji Kultury 1103
   Redakcja Biuletynu 5660
Wybory Prezydenckie 2020
   Obwieszczenia i informacje 582
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 221
   Klauzule Informacyjne RODO 256
Łączna liczba odwiedzin:2182174