Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1847676
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ609751
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 609751
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1865
Organy
   Burmistrz Żelechowa 11103
     Kompetencje 3082
     Dyżury 2103
     Oświadczenie majątkowe 7418
     Kompetencje 542
     Oświadczenie majątkowe 930
   Sekretarz Gminy 6942
     Oświadczenie majątkowe 3765
   Skarbnik Gminy 6168
     Oświadczenie majątkowe 4251
   Rada Miasta 7877
     Skład Rady kadencja 2014-2018 943
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3756
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1175
     Kompetencje 1698
     Oświadczenia majątkowe 10146
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 821
   Komisje Rady 4066
     Komisja Rolnictwa 2255
     Komisja Komunalna i Budżetu 1765
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2199
     Komisja Sportu i Rekreacji 1902
     Komisja Rewizyjna 1848
   Komórki organizacyjne 8518
     Wydziały Urzędu 4766
    ›    Wydział Finansów 2868
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2715
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2324
   Urząd Stanu Cywilnego 7151
   Organizacja Urzędu 13163
Prawo Lokalne
   Statut 7671
   Regulamin Organizacyjny 5063
   Budżet 6307
     Projekt Budżetu 1985
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2090
     Sprawozdania opisowe 407
     Spawozdawczość budżetowa 2912
     Opinie RIO 2091
    ›    Rok 2005 829
    ›    Rok 2007 858
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 15209
   Uchwały 13708
     Rok 2002 1321
     Rok 2003 2261
     Rok 2004 1717
     Rok 2005 1828
     Rok 2006 1848
     Rok 2007 2830
     Rok 2008 2009
     Rok 2009 2214
     Rok 2010 6301
     Rok 2011 5291
     Rok 2012 3095
     Rok 2013 3104
     Rok 2014 2925
     Rok 2015 2865
     Rok 2016 2258
     Rok 2017 2457
     Rok 2018 307
     Kadencja 2014 - 2018 408
   Protokoły z sesji 10794
     Kadencja 2014-2018 2385
     Kadencja 2010 - 2014 5621
     Kadencja 2006-2010 3644
   Podatki i opłaty lokalne 7907
     Podatek od nieruchomości 5306
     Podatek od środków transportowych 2629
     Podatek rolny 3705
     Podatek leśny 3408
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 1888
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2203
   Informacje Urzędu 23891
     Zarządzenia Burmistrza 11033
    ›    Rok 2006 3651
    ›    Rok 2007 15375
    ›    Rok 2005 1285
    ›    Rok 2004 1384
    ›    Rok 2003 1311
    ›    Rok 2008 11391
    ›    Rok 2009 13604
    ›    Rok 2010 18385
    ›    Rok 2011 11859
    ›    Rok 2012 13074
    ›    Rok 2013 7542
    ›    Rok 2014 4006
    ›    Rok 2015 17925
    ›    Rok 2016 4576
    ›    Rok 2017 2745
    ›    Rok 2018 989
     Nabór na wolne stanowiska pracy 10246
    ›    Ogłoszenia 43683
     Obwieszczenia i zawiadomienia 13166
    ›    Rok 2004 1742
    ›    Rok 2005 1563
    ›    Rok 2006 5112
    ›    Rok 2007 8872
    ›    Rok 2008 6614
    ›    Rok 2009 5715
    ›    Rok 2010 7691
    ›    Rok 2011 7248
    ›    Rok 2012 1457
    ›    Rok 2013 3755
    ›    Rok 2014 2408
    ›    Rok 2015 5848
    ›    Rok 2016 2420
    ›    Rok 2017 2064
    ›    Rok 2018 434
   Ochrona środowiska 13300
   EKOPORTAL 2861
   Gospodarka nieruchomościami 22300
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1953
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1049
   Ogłoszenia Przetargów 71836
     Rok 2018 5237
     Rok 2017 12178
     Rok 2016 25150
     Rok 2015 7597
     Rok 2014 16925
     Rok 2013 12958
     Rok 2012 28053
     Rok 2011 10102
     Rok 2010 11852
     Rok 2009 15072
     Rok 2008 15063
     Rok 2007 22335
     Rok 2006 17880
     Rok 2005 9129
     Rok 2004 4272
     Rok 2003 5258
   Zapytania Ofertowe Urzędu 6202
     Rok 2013 1779
     Rok 2014 20178
     Rok 2015 26011
     Rok 2016 27304
     Rok 2017 15619
     Rok 2018 8336
   Zakład Gospodarki Komunalnej 74096
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 6511
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 9838
     Urząd Stanu Cywilnego 1955
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 1638
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 1615
     Wydział Finansów 1474
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1908
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1261
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1088
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1279
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1230
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1067
    ›    Inne sprawy 2811
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1468
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 732
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 794
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1055
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1013
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 998
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 662
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 726
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1215
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 547
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 877
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 573
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 516
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 505
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 491
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 632
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 451
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 706
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 496
    ›    Podział nieruchomości 641
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 539
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 705
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 476
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1084
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 966
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 433
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 713
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 466
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 601
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 536
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 650
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 878
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 779
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 713
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 588
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 536
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 527
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 565
   Ochrona danych osobowych 65
Inne
   Informacje bieżące 9118
   Jednostki organizacyjne 7954
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 2836
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 3632
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3848
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 2597
    ›    Dokumenty MGOPS 1793
    ›    Ogłoszenia 2831
     Zakład Gospodarki Komunalnej 5555
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3016
    ›    Podstawowe dokumenty 849
    ›    Likwidacja WGP 880
     Zespół Szkół w Żelechowie 3665
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3380
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2010
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2306
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 2490
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2060
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2048
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 1928
     Zespół Szkół w Stefanowie 2349
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2033
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2048
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2175
   Jednostki pomocnicze 3871
     Sołectwa 3348
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 932
   Rejestr Instytucji Kultury 636
   Redakcja Biuletynu 5174
Wybory Samorządowe 2018
   Informacje Krajowego Biura Wyborczego 237