główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 630030
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2243
Organy
   Burmistrz Żelechowa 12160
     Kompetencje 3285
     Dyżury 2365
     Oświadczenie majątkowe 9066
     Kompetencje 623
     Oświadczenie majątkowe 1139
   Sekretarz Gminy 7549
     Oświadczenie majątkowe 4263
   Skarbnik Gminy 6594
     Oświadczenie majątkowe 4761
   Rada Miasta 8692
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 72
     Skład Rady kadencja 2018-2023 261
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1305
     Skład Rady kadencja 2010-2014 3968
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1366
     Kompetencje 1849
     Oświadczenia majątkowe 12977
     Wybory uzupełniające - oświadczenia majątkowe 1004
   Komisje Rady 4383
     Komisja Rolnictwa 2357
     Komisja Komunalna i Budżetu 1937
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2279
     Komisja Sportu i Rekreacji 1984
     Komisja Rewizyjna 1986
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 65
   Komórki organizacyjne 9180
     Wydziały Urzędu 5117
    ›    Wydział Finansów 3152
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3024
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2940
   Urząd Stanu Cywilnego 8091
   Organizacja Urzędu 13998
Prawo Lokalne
   Statut 8232
   Regulamin Organizacyjny 5528
   Budżet 6880
     Projekt Budżetu 2299
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 2446
     Sprawozdania opisowe 760
     Spawozdawczość budżetowa 3735
     Opinie RIO 2348
    ›    Rok 2005 927
    ›    Rok 2007 1002
     Sprawozdawczość finansowa 66
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 70
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 69
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 16484
     Sesje Kadencja 2018-2023 145
   Transmisje sesji 250
     Kadencja 2018-2023 213
   Uchwały 14994
     Rok 2002 1399
     Rok 2003 2417
     Rok 2004 1839
     Rok 2005 1942
     Rok 2006 1960
     Rok 2007 2948
     Rok 2008 2185
     Rok 2009 2400
     Rok 2010 6732
     Rok 2011 5797
     Rok 2012 3315
     Rok 2013 3354
     Rok 2014 3259
     Rok 2015 3514
     Rok 2016 2994
     Rok 2017 3644
     Rok 2018 1683
     Rok 2019 490
     Kadencja 2014 - 2018 530
   Protokoły z sesji 11316
     Kadencja 2018-2023 161
     Kadencja 2014-2018 2717
     Kadencja 2010 - 2014 5784
     Kadencja 2006-2010 3770
   Podatki i opłaty lokalne 9214
     Podatek od nieruchomości 5993
     Podatek od środków transportowych 3092
     Podatek rolny 4231
     Podatek leśny 3649
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2121
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2744
   Informacje Urzędu 25195
     Zarządzenia Burmistrza 12904
    ›    Rok 2006 4085
    ›    Rok 2007 17906
    ›    Rok 2005 1445
    ›    Rok 2004 1498
    ›    Rok 2003 1422
    ›    Rok 2008 12297
    ›    Rok 2009 14773
    ›    Rok 2010 21000
    ›    Rok 2011 13535
    ›    Rok 2012 15719
    ›    Rok 2013 8726
    ›    Rok 2014 5357
    ›    Rok 2015 20587
    ›    Rok 2016 6668
    ›    Rok 2017 3992
    ›    Rok 2018 3535
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 425
    ›    Rok 2019 1560
     Nabór na wolne stanowiska pracy 12167
    ›    Ogłoszenia 51873
     Obwieszczenia i zawiadomienia 15075
    ›    Rok 2004 1909
    ›    Rok 2005 1728
    ›    Rok 2006 5749
    ›    Rok 2007 9309
    ›    Rok 2008 6894
    ›    Rok 2009 6158
    ›    Rok 2010 8728
    ›    Rok 2011 7610
    ›    Rok 2012 1729
    ›    Rok 2013 4253
    ›    Rok 2014 2971
    ›    Rok 2015 7588
    ›    Rok 2016 3621
    ›    Rok 2017 2735
    ›    Rok 2018 1548
    ›    Rok 2019 1029
   Ochrona środowiska 15990
   EKOPORTAL 3164
   Gospodarka nieruchomościami 23030
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2780
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1926
   Ogłoszenia Przetargów 75493
     Rok 2019 9342
     Rok 2018 11792
     Rok 2017 12658
     Rok 2016 26541
     Rok 2015 7959
     Rok 2014 17467
     Rok 2013 13850
     Rok 2012 28508
     Rok 2011 10360
     Rok 2010 12462
     Rok 2009 15874
     Rok 2008 15771
     Rok 2007 22798
     Rok 2006 18300
     Rok 2005 9681
     Rok 2004 4456
     Rok 2003 5525
   Zapytania Ofertowe Urzędu 7370
     Rok 2013 1896
     Rok 2014 20754
     Rok 2015 27942
     Rok 2016 28038
     Rok 2017 15969
     Rok 2018 19651
     Rok 2019 18018
   Zakład Gospodarki Komunalnej 95960
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 9193
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 11107
     Urząd Stanu Cywilnego 2562
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2090
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2110
     Wydział Finansów 1767
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2598
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1433
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1214
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1367
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1527
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1176
    ›    Inne sprawy 3090
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1662
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 890
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1002
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1258
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1205
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1169
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 761
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 893
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1342
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 691
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 974
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 653
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 654
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 594
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 549
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 688
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 517
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 826
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 630
    ›    Podział nieruchomości 746
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 660
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 845
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 643
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1278
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1035
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 484
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 814
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 533
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 667
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 631
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 751
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1014
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1002
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 781
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 719
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 590
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 628
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 722
   Ochrona danych osobowych 456
Inne
   Informacje bieżące 11002
   Jednostki organizacyjne 8568
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 3645
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 4480
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4938
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3167
    ›    Dokumenty MGOPS 1968
    ›    Ogłoszenia 3228
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 60
     Zakład Gospodarki Komunalnej 6604
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3919
    ›    Podstawowe dokumenty 1062
    ›    Likwidacja WGP 1325
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 5158
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3831
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 2595
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2960
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 3152
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2414
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 2673
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2282
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 2644
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2333
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 2523
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2891
   Raport o stanie gminy 96
   Jednostki pomocnicze 4132
     Sołectwa 4183
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1388
   Rejestr Instytucji Kultury 924
   Redakcja Biuletynu 5483
Wybory Parlamentarne 2019
   Obwieszczenia i informacje 113
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 37
   Klauzule Informacyjne RODO 39
Łączna liczba odwiedzin:2077433