artykuł nr 1

Kompetencje

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:
1) uchwalanie Statutu Gminy,
2) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest Głównym Księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy- na wniosek Burmistrza,
3) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu.
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w  sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
 a/ określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
 b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
 c/ zaciągania długoterminowych długów i pożyczek i kredytów,
 d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
 e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską,
 f/ tworzenia i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
 h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,
 i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych
przez Burmistrza w roku budżetowym.
10/ określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,
11/ podejmowanie uchwał w sprawie zawierania porozumień z organami administracji rządowej oraz organami powiatu i województwa,
12/ podejmowanie uchwał w  sprawie współdziałania z innymi organami
gminy oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14/ podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15/ nadawania honorowego obywatelstwa gminy,
16/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17/ podejmowanie uchwał w sprawach przeprowadzania referendum,
18/ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy