artykuł nr 1

Uchwały III/18/10 - III/32/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załączniki:
Uchwała Nr III/32/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Żelechów. 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/31/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II / 15 / 10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/30/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok. 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/29/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II /11/ 10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2011r. 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/28/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Żelechów. 271 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/27/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Sokolnikach Gmina Żelechów. 206 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/26/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Żelechów w zamian za wygaśniecie zobowiązania podatkowego. 206 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/25/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Żelechów w zamian za wygaśniecie zobowiązania podatkowego. 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 365 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/23/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łomnica na lata 2010 - 2016 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/22/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Żelechów na lata 2009 - 2016, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/127/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2009 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/21/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żelechów. 309 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan gospodarki odpadami dla gminy Żelechów na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Żelechów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017" 254 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Program ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017 872 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017". 254 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik inwestycyjny do Uchwały Nr III/18/10 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 410 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały II/4/10 - II/17/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r.

Załączniki:
Uchwała Nr II/17/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Żelechów. 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/16/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie : ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/15/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 108 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/14/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie : przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczania podatku leśnego na 2011 r. na terenie gminy Żelechów. 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok. 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r. 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/11/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2011 r. 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie Nr IX / 64 / 07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla radnych Rady Miejskiej w Żelechowie. 72 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Żelechowa. 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg. 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/6/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 143 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/233/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 listopada 2010r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 118 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej. 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Nr I/1/10 - I/3/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2010 r.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIV/233/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 listopada 2010 r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXIII/232/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 września 2010 r.