artykuł nr 1

Ogłoszenie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

artykuł nr 2

Zawiadomienie w sprawie usuwania i...

W związku z przygotowywaniem wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie przyznania dotacji dotyczących: usuwania i unieszkodliwiania azbestu, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 proszę osoby fizyczne które byłyby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe z gospodarstw domowych - budynki mieszkalne i gospodarcze) lub wykonaniem przydomowej oczyszcz...
artykuł nr 3

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów