artykuł nr 1

Uchwały XVI/120/2019 - XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/125/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/124/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/122/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Narkomanii w gminie Żelechów na rok 2020 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/120/2019 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2019 - 2028 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/126/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 541 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/121/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2019 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/127/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 842 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/123/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żelechów w roku szkolnym 2019/2020 931 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/128/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwała budżetowa na rok 2020 - część tabelaryczna MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/129/2019 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2020 - 2030 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/130/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2020 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały Nr XV/112/2019 - XV/119/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/119/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa miejscowości Janówek 390 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/118/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów 694 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/117/2019 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2020 w Gminie Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/116/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2020 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/115/2019 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/114/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2019 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/113/2019 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2019 - 2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/112/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Żelechów a Gminą Kłoczew w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego 469 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Nr XIV/104/2019 - XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2019 r.

artykuł nr 4

Uchwały Nr XIII/103/2019 - XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 września 2019 r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2019 r.