artykuł nr 1

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Żelechowie Uchwały Nr XXIII/165/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów

artykuł nr 2

DOKUMENTACJA: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wyłożenie do publicznego wglądu od 26.11.2020 r. do 17.12.2020 r.

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻELECHOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 4

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr SPN-S.7533.29.6.2019.P.J o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości (droga publiczna stanowiąca działkę o nr ewid. 113 poł. w Żelechowie)