artykuł nr 1

Uchwały Nr XXXVII/260/2021 - XXXVII/271/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 grudnia 2021 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XXXVII/271/2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Antonówka, Borki, Bród, Brzeziaki, Budki, Budki, Goniwilk Las, Jezioro, Józefów, Kałuskie, Koziarnia, Ług, Łużki, Michalin, Michalin, Nad Rzeką, Nad Rzeką, Ostrożeń Trzeci, Pod Lasem, Podlasie, Podwierzbie, Ragusin, Warda, Grabarka, Klamka, Krupa, Księżyzna, Letnisko-Warda oraz Wilczyska. 241 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/257/2021 r. Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Antonówka, Borki, Bród, Brzeziaki, Budki, Budki, Goniwilk Las, Jezioro, Józefów, Kałuskie, Koziarnia, Ług, Łużki, Michalin, Michalin, Nad Rzeką, Nad Rzeką, Ostrożeń Trzeci, Pod Lasem, Podlasie, Podwierzbie, Ragusin, Warda, Grabarka, Klamka, Krupa, Księżyzna, Letnisko-Warda oraz Wilczyska. 225 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVII/269/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVII/268/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 170 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVII/267/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na 2022 rok. 257 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2022. 273 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVII/265/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów. 251 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVII/264/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2022. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVII/263/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2022 ? 2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVII/262/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 344 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVII/261/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r. 465 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVII/260/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2021-2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały Nr XXXVI/252/2021 - XXXVI/259/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 2 grudnia 2021 r.

artykuł nr 3

Uchwały Nr XXXV/240/2021 - XXXV/251/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 listopada 2021 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XXXV/251/2021 w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2021 r. stwierdzającego wygaśnięcie mandatu radnego Gminy Żelechów Pana Andrzeja Brycha. 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXV/250/2021 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXV/249/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 165 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXV/248/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów. 165 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXV/247/2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów. 325 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXV/246/2021 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2022 w Gminie Żelechów. 282 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXV/245/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2022. 446 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXV/244/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2022. 166 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXV/243/2021 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2022. 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXV/242/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022. 216 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXV/241/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXV/240/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2021-2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Uchwały Nr XXXIV/234/2021 - XXXIV/239/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 października 2021 r.

artykuł nr 5

Uchwały Nr XXXIII/227/2021 - XXXIII/233/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 sierpnia 2021 r.