artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu "Odbieranie,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu "Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2014 roku"

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy 594 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o otwarciu ofert i wyborze oferty 439 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
19. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości kwoty długu. 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
18. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu WPF na lata 2014-2026. 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
17. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2014 rok. 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
16. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2013 rok. 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przez Gminę Żelechów kredytu w wysokości 500 000 zł. 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
14. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku. 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
13. Rb -N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku. 355 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
12. Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. 272 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
11. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku. 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
10. Rb -N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku. 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9. Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku. 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku. 112 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7. Rb -N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku. 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6. Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/352/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2014 roku. 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki nr 2,3,4 - Oświadczenia 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 420 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów"

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów"

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów"