artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu "Odbieranie,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów"

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 529 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert 900 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do SIWZ -Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do SIWZ- Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów 273 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 284 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2- formularz ofertowy 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1- Wzór umowy 237 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 349 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu "Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów dla mieszkańców w ramach projektu: "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów""

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu w części 2 825 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty w części 2 oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert 1,017 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 298 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 848 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 6- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- część 2- kotły na biomasę 254 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 1- kotły gazowe 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 2a- szczegółowa kalkulacja cenowa 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2- formularz ofertowy 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1- Wzór umowy 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 273 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu 286 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów - etap I"

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy 267 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. 979 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 280 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - Wykaz usług 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - Standardy zapisu dokumentów planistycznych 651 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Wzór umowy 400 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 503 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu 329 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie przebudowy ulicy Kochanowskiego w Żelechowie, odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej oraz drogi gminnej Nr 131410W w Woli Żelechowskiej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów"

Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 349 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 - Wykaz wykonanych usług 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 - Standardy zapisu dokumentów planistycznych 651 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 ? Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 ? Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Wzór umowy 377 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki nr 2,3,4 - Oświadczenia 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 468 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu 397 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer