artykuł nr 1

Odbudowa drogi gminnej nr 131412W w miejscowości Sokolniki na odcinku od km 0+485 do km 1+435 o długości 0,95 km wraz z przepustami w km 0+790 i 1+017.

artykuł nr 2

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Zespołu Szkół w Żelechowie

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia SIWZ 318 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia 363 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 243 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz asortymentu - zadanie V - Pieczywo i wyroby ciastkarskie 242 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz asortymentu - zadanie IV - Produkty Mleczarskie 312 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz asortymentu - zadanie III - Różne produkty spożywcze MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz asortymentu - zadanie II - Warzywa i owoce świerze 984 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz asortymentu - zadanie I - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 797 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 633 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 419 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 852 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - wzór umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń zlokalizowanych w budynku ratusza w Żelechowie - II postępowanie

artykuł nr 4

Modernizacja dróg gminnych w gminie Żelechów

artykuł nr 5

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń zlokalizowanych w budynku ratusza w Żelechowie.

obrazek