artykuł nr 1

Zawarcie małżeństwa w USC - ślub cywilny

Zawarcie małżeństwa w USC – ślub cywilny

 

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych kompletu dokumentów i zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. (Opłata skarbowa w dniu składania zapewnień wynosi 84 zł na konto BS Garwolin Oddział Żelechów Nr. 32 9210 0008 0019 2239 2000 0040)

 Wymagane dokumenty to : odpisy skrócone aktów urodzenia, dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeśli osoba pozostawała już w związku małżeńskim (owdowiali odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, rozwiedzeni – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocny wyrok rozwodowy), postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo(dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia), pisemne zapewnienia nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego(dokument sporządzany w Urzędzie Stanu Cywilnego). Odpisów aktów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

 Z ważnych względów termin może być skrócony decyzją Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.(Opłata skarbowa wynosi – 39 zł).

Wymagane dokumenty : wniosek o skrócenie terminu wraz z uzasadnieniem, dokumenty uzasadniające skrócenie terminu, np. zaświadczenie lekarskie o ciąży

Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zapewnienie można złożyć przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą – przed polskim konsulem.

Obcokrajowiec, oprócz odpisu aktu urodzenia i zapewnienia, powinien złożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez jego władze ojczyste lub placówkę dyplomatyczną w Polsce albo w państwie aktualnego stałego zamieszkania. W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia powinien uzyskać prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu od ich składania. Dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział tłumacza w czasie ślubu.

Pierwsze trzy odpisy aktu małżeństwa zostaną małżonkom wręczone w czasie ceremonii zawarcia małżeństwa.(odpisy zwolnione z opłaty skarbowej).

Podstawa prawna : Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr. 9 poz.59 z póź.zm.),

Art. 53 i następne ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego(tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)