artykuł nr 1

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiana wpisu

 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiana wpisu

Wymagane dokumenty:
1. EDG-1 wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej .

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. działalności gospodarczej pok. nr 14
tel. (25) 75 41 144

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Żelechowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ulgi
Nie przewiduje się.

Dodatkowe informacje:
1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna
2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy,
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD
4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności. 3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 4. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu gdy:
1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,
2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .

Podstawa prawna:
art. 7 b ust. 1-3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)