artykuł nr 1

Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej


Wymagane dokumenty:
1. EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 
Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. działalności gospodarczej pok. nr 14, w godzinach pracy urzędu. tel. (25) 75 41 144
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Żelechowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić organ ewidencyjny w ciągu 14 dni o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
a) Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
b) Prawomocnego orzeczenia zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności objętej wpisem
3. Organ ewidencyjny doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Podstawa prawna:
art. 7 e ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)