artykuł nr 1

Wydział Finansów (WF) - wykaz kart usług

WF 1 - Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku od nieruchomości przez osoby prawne

WF 2 - Złożenie informacji w celu ustalenia podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne

WF 3 - Złożenie informacji w celu ustalenia podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego przez osoby fizyczne

WF 4 - Złożenie informacji w celu ustalenia podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne

WF 5 - Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

WF 6 - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

WF 7- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli