Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 670506
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3845
Organy
   Burmistrz Żelechowa 15223
     Kompetencje 4140
     Dyżury 3003
     Oświadczenie majątkowe 13772
     Kompetencje 984
     Oświadczenie majątkowe 1498
   Sekretarz Gminy 9238
     Oświadczenie majątkowe 5749
   Skarbnik Gminy 8255
     Oświadczenie majątkowe 6400
   Rada Miasta 11146
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 636
     Skład Rady kadencja 2024-2029 128
     Skład Rady kadencja 2018-2023 1887
     Skład Rady kadencja 2014-2018 2148
     Skład Rady kadencja 2010-2014 4777
     Skład Rady kadencja 2006-2010 2037
     Kompetencje 2375
     Oświadczenia majątkowe 18621
   Komisje Rady 5564
     Komisja Rolnictwa 2828
     Komisja Komunalna i Budżetu 2398
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2769
     Komisja Sportu i Rekreacji 2435
     Komisja Rewizyjna 2406
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 444
   Komórki organizacyjne 11154
     Wydziały Urzędu 6415
    ›    Wydział Finansów 4323
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 4566
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 4647
   Urząd Stanu Cywilnego 10887
Prawo Lokalne
   Statut 9890
   Regulamin Organizacyjny 6908
   Budżet 9073
     Projekt Budżetu 3314
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 4708
     Sprawozdania opisowe 2432
     Spawozdawczość budżetowa 5763
     Opinie RIO 3802
    ›    Rok 2005 1462
    ›    Rok 2007 1537
     Sprawozdawczość finansowa 758
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 1263
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 898
     Emisja Obligacji 306
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 19072
     Sesje Kadencja 2024 - 2029 112
     Sesje Kadencja 2018-2023 3257
     Archiwum - zawiadomienia o terminie posiedzeń sesji 274
   Transmisje sesji 1466
     Kadencja 2018-2023 2893
   Uchwały 18513
     Rok 2002 1928
     Rok 2003 2894
     Rok 2004 2344
     Rok 2005 2609
     Rok 2006 2426
     Rok 2007 3650
     Rok 2008 2673
     Rok 2009 2926
     Rok 2010 8340
     Rok 2011 7046
     Rok 2012 4654
     Rok 2013 4503
     Rok 2014 4483
     Rok 2015 4791
     Rok 2016 4356
     Rok 2017 5507
     Rok 2018 3609
     Rok 2019 3042
     Rok 2020 1624
     Rok 2021 1752
     Rok 2022 948
     Rok 2023 841
     Rok 2024 162
     Rok 2024 (kadencja 2024-2029) 65
     Kadencja 2014 - 2018 855
   Protokoły z sesji 12676
     Kadencja 2018-2023 1061
     Kadencja 2014-2018 3220
     Kadencja 2010 - 2014 6394
     Kadencja 2006-2010 4274
   Podatki i opłaty lokalne 12920
     Podatek od nieruchomości 8155
     Podatek od środków transportowych 4011
     Podatek rolny 5459
     Podatek leśny 4438
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2776
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 3572
   Informacje Urzędu 28095
     Zarządzenia Burmistrza 17356
    ›    Rok 2006 4886
    ›    Rok 2007 22820
    ›    Rok 2005 2164
    ›    Rok 2004 2255
    ›    Rok 2003 2234
    ›    Rok 2008 16037
    ›    Rok 2009 20140
    ›    Rok 2010 28540
    ›    Rok 2011 21316
    ›    Rok 2012 22673
    ›    Rok 2013 15973
    ›    Rok 2014 10826
    ›    Rok 2015 29619
    ›    Rok 2016 14063
    ›    Rok 2017 9764
    ›    Rok 2018 9602
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 1759
    ›    Rok 2019 9756
    ›    Rok 2020 6246
    ›    Rok 2021 6532
    ›    Rok 2022 6386
    ›    Rok 2023 3970
    ›    Rok 2024 1117
    ›    Rok 2024 (kadencja 2024-2029) 442
     Nabór na wolne stanowiska pracy 18710
    ›    Ogłoszenia 58539
     Obwieszczenia i zawiadomienia 18296
    ›    Rok 2004 2619
    ›    Rok 2005 2365
    ›    Rok 2006 7146
    ›    Rok 2007 11419
    ›    Rok 2008 8133
    ›    Rok 2009 7748
    ›    Rok 2010 11604
    ›    Rok 2011 8809
    ›    Rok 2012 2418
    ›    Rok 2013 5515
    ›    Rok 2014 4770
    ›    Rok 2015 11734
    ›    Rok 2016 6202
    ›    Rok 2017 4868
    ›    Rok 2018 3207
    ›    Rok 2019 3431
    ›    Rok 2020 1835
    ›    Rok 2021 1644
    ›    ROK 2022 1340
    ›    Rok 2023 1149
    ›    Rok 2024 348
   Gminna Ewidencja Zabytków miasta i gminy Żelechów 1117
    ›    Archeologia 466
     Żelechów GEZ - wykaz archeologii 600
    ›    Żelechów GEZ - wykaz archeologii 332
     Żelechów GEZ - wykaz architektury 516
    ›    Architektura 443
    ›    Żelechów GEZ - wykaz architektury 478
   Zagospodarowanie przestrzenne 10543
   Zagospodarowanie przestrzenne - wykaz planów 985
   Ochrona środowiska 22692
   EKOPORTAL 4545
   Gospodarka nieruchomościami 28796
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6007
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 5207
     Plan Zamówień Publicznych - rok 2024 158
   Ogłoszenia Przetargów 85521
     Rok 2024 1575
     Rok 2023 4940
     Rok 2022 5284
     Rok 2021 9739
     Rok 2020 10166
     Rok 2019 18466
     Rok 2018 17329
     Rok 2017 13778
     Rok 2016 28721
     Rok 2015 9158
     Rok 2014 18768
     Rok 2013 15045
     Rok 2012 29723
     Rok 2011 11284
     Rok 2010 13405
     Rok 2009 17025
     Rok 2008 16913
     Rok 2007 24048
     Rok 2006 19784
     Rok 2005 10844
     Rok 2004 5022
     Rok 2003 6511
   Zapytania Ofertowe Urzędu 11154
     Rok 2013 2387
     Rok 2014 21629
     Rok 2015 31249
     Rok 2016 28958
     Rok 2017 16928
     Rok 2018 20917
     Rok 2019 28086
     Rok 2020 15415
     Rok 2021 19781
     Rok 2022 4927
     Rok 2023 3945
     Rok 2024 921
   Zakład Gospodarki Komunalnej 131912
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 20234
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 14365
     Urząd Stanu Cywilnego 4250
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3731
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 3576
     Wydział Finansów 2657
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3779
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2598
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1635
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1789
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 2123
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1603
    ›    Inne sprawy 4041
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 2561
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1315
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1419
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1770
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1679
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1854
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 1195
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 1291
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1830
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 1090
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1392
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1110
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1260
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1060
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 908
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1067
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 895
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1205
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 998
    ›    Podział nieruchomości 1115
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1060
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 1249
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 1253
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1904
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1416
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 841
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1306
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1028
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1099
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1011
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1150
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1619
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1449
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1224
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1170
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 986
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1074
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1113
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 809
Wybory samorządowe 2024
   Obwieszczenia i postanowienia 5206
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1028
   Klauzule Informacyjne RODO 1592
     Wybory uzupełniające 2023 76
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja Dostępności 1424
   Raport dostępności 892
Inne
   Informacje bieżące 18271
   Jednostki organizacyjne 10825
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 5225
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 6088
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8144
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 4948
    ›    Dokumenty MGOPS 2953
    ›    Ogłoszenia 5957
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 947
     Zakład Gospodarki Komunalnej 11635
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 6272
    ›    Podstawowe dokumenty 1977
    ›    Likwidacja WGP 2259
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 9148
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 5479
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 3760
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 4364
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 8302
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 4038
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 6569
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 7341
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 4206
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3852
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 5480
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 4334
   Raport o stanie gminy 1243
   Jednostki pomocnicze 5348
     Sołectwa 6334
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 2876
   Rejestr Instytucji Kultury 2218
   Redakcja Biuletynu 6944
Łączna liczba odwiedzin:2734876