Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 657616
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3284
Organy
   Burmistrz Żelechowa 13961
     Kompetencje 3799
     Dyżury 2751
     Oświadczenie majątkowe 11792
     Kompetencje 860
     Oświadczenie majątkowe 1381
   Sekretarz Gminy 8532
     Oświadczenie majątkowe 5136
   Skarbnik Gminy 7589
     Oświadczenie majątkowe 5833
   Rada Miasta 10052
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 409
     Skład Rady kadencja 2018-2023 1081
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1724
     Skład Rady kadencja 2010-2014 4353
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1753
     Kompetencje 2173
     Oświadczenia majątkowe 16033
   Komisje Rady 5100
     Komisja Rolnictwa 2640
     Komisja Komunalna i Budżetu 2234
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2592
     Komisja Sportu i Rekreacji 2260
     Komisja Rewizyjna 2253
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 283
   Komórki organizacyjne 10375
     Wydziały Urzędu 5972
    ›    Wydział Finansów 3867
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 4001
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 4057
   Urząd Stanu Cywilnego 9906
Prawo Lokalne
   Statut 9188
   Regulamin Organizacyjny 6292
   Budżet 8397
     Projekt Budżetu 2997
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 3950
     Sprawozdania opisowe 1798
     Spawozdawczość budżetowa 5109
     Opinie RIO 3145
    ›    Rok 2005 1268
    ›    Rok 2007 1338
     Sprawozdawczość finansowa 512
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 641
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 536
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 18323
     Sesje Kadencja 2018-2023 1689
     Archiwum - zawiadomienia o terminie posiedzeń sesji 123
   Transmisje sesji 890
     Kadencja 2018-2023 1728
   Uchwały 17483
     Rok 2002 1712
     Rok 2003 2725
     Rok 2004 2158
     Rok 2005 2394
     Rok 2006 2271
     Rok 2007 3477
     Rok 2008 2489
     Rok 2009 2752
     Rok 2010 7767
     Rok 2011 6593
     Rok 2012 4174
     Rok 2013 4053
     Rok 2014 4066
     Rok 2015 4369
     Rok 2016 3889
     Rok 2017 4866
     Rok 2018 2931
     Rok 2019 2327
     Rok 2020 1187
     Rok 2021 1017
     Rok 2022 309
     Kadencja 2014 - 2018 725
   Protokoły z sesji 12107
     Kadencja 2018-2023 722
     Kadencja 2014-2018 3036
     Kadencja 2010 - 2014 6249
     Kadencja 2006-2010 4066
   Podatki i opłaty lokalne 11561
     Podatek od nieruchomości 7617
     Podatek od środków transportowych 3746
     Podatek rolny 5106
     Podatek leśny 4204
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2518
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 3304
   Informacje Urzędu 27004
     Zarządzenia Burmistrza 16081
    ›    Rok 2006 4574
    ›    Rok 2007 20853
    ›    Rok 2005 1874
    ›    Rok 2004 1977
    ›    Rok 2003 1909
    ›    Rok 2008 14637
    ›    Rok 2009 18147
    ›    Rok 2010 25609
    ›    Rok 2011 18290
    ›    Rok 2012 19991
    ›    Rok 2013 13190
    ›    Rok 2014 8829
    ›    Rok 2015 26993
    ›    Rok 2016 11223
    ›    Rok 2017 7675
    ›    Rok 2018 7414
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 1299
    ›    Rok 2019 7282
    ›    Rok 2020 4032
    ›    Rok 2021 3631
    ›    Rok 2022 1953
    ›    Rok 2023 69
     Nabór na wolne stanowiska pracy 16632
    ›    Ogłoszenia 56580
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17411
    ›    Rok 2004 2355
    ›    Rok 2005 2111
    ›    Rok 2006 6650
    ›    Rok 2007 10657
    ›    Rok 2008 7629
    ›    Rok 2009 7167
    ›    Rok 2010 10522
    ›    Rok 2011 8345
    ›    Rok 2012 2157
    ›    Rok 2013 5051
    ›    Rok 2014 4088
    ›    Rok 2015 10825
    ›    Rok 2016 5276
    ›    Rok 2017 4110
    ›    Rok 2018 2594
    ›    Rok 2019 2628
    ›    Rok 2020 1381
    ›    Rok 2021 918
    ›    ROK 2022 488
    ›    Rok 2023 27
   Gminna Ewidencja Zabytków miasta i gminy Żelechów 442
    ›    Archeologia 201
     Żelechów GEZ - wykaz archeologii 426
    ›    Żelechów GEZ - wykaz archeologii 129
     Żelechów GEZ - wykaz architektury 255
    ›    Architektura 202
    ›    Żelechów GEZ - wykaz architektury 198
   Zagospodarowanie przestrzenne 9067
   Zagospodarowanie przestrzenne - wykaz planów 409
   Ochrona środowiska 20095
   EKOPORTAL 4012
   Gospodarka nieruchomościami 25130
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4647
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 3920
   Ogłoszenia Przetargów 83351
     Rok 2023 204
     Rok 2022 4184
     Rok 2021 8806
     Rok 2020 9759
     Rok 2019 17759
     Rok 2018 16838
     Rok 2017 13451
     Rok 2016 28017
     Rok 2015 8747
     Rok 2014 18400
     Rok 2013 14686
     Rok 2012 29325
     Rok 2011 10986
     Rok 2010 13077
     Rok 2009 16649
     Rok 2008 16552
     Rok 2007 23639
     Rok 2006 19292
     Rok 2005 10485
     Rok 2004 4828
     Rok 2003 6201
   Zapytania Ofertowe Urzędu 10065
     Rok 2013 2206
     Rok 2014 21377
     Rok 2015 30862
     Rok 2016 28654
     Rok 2017 16629
     Rok 2018 20534
     Rok 2019 27341
     Rok 2020 14958
     Rok 2021 18031
     Rok 2022 3965
     Rok 2023 203
   Zakład Gospodarki Komunalnej 126098
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 17347
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 13390
     Urząd Stanu Cywilnego 3831
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3249
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 3183
     Wydział Finansów 2401
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3493
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2394
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1482
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1615
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1902
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1453
    ›    Inne sprawy 3700
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 2318
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1164
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1275
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1619
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1487
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1602
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 1054
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 1154
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1686
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 938
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1251
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 969
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1091
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 877
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 780
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 923
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 754
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1061
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 865
    ›    Podział nieruchomości 977
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 929
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 1100
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 1045
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1712
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1275
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 711
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1075
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 886
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 936
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 865
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1012
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1427
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1280
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1053
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1020
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 837
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 889
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 972
Inne
   Informacje bieżące 15553
   Jednostki organizacyjne 9987
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 4871
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 5585
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7191
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 4336
    ›    Dokumenty MGOPS 2612
    ›    Ogłoszenia 4969
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 612
     Zakład Gospodarki Komunalnej 9815
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 5634
    ›    Podstawowe dokumenty 1644
    ›    Likwidacja WGP 1868
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 7520
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 5004
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 3488
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3959
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 4876
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3552
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 4971
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3364
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 3713
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3327
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 4545
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3913
   Raport o stanie gminy 782
   Jednostki pomocnicze 4751
     Sołectwa 5519
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 2269
   Rejestr Instytucji Kultury 1533
   Redakcja Biuletynu 6196
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 636
   Klauzule Informacyjne RODO 863
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja Dostępności 760
   Raport dostępności 426
Łączna liczba odwiedzin:2505825