Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 665386
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3631
Organy
   Burmistrz Żelechowa 14625
     Kompetencje 3984
     Dyżury 2888
     Oświadczenie majątkowe 12656
     Kompetencje 947
     Oświadczenie majątkowe 1470
   Sekretarz Gminy 8878
     Oświadczenie majątkowe 5544
   Skarbnik Gminy 7998
     Oświadczenie majątkowe 6238
   Rada Miasta 10588
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 548
     Skład Rady kadencja 2018-2023 1548
     Skład Rady kadencja 2014-2018 2008
     Skład Rady kadencja 2010-2014 4692
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1929
     Kompetencje 2311
     Oświadczenia majątkowe 17343
   Komisje Rady 5349
     Komisja Rolnictwa 2766
     Komisja Komunalna i Budżetu 2350
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2710
     Komisja Sportu i Rekreacji 2361
     Komisja Rewizyjna 2365
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 386
   Komórki organizacyjne 10769
     Wydziały Urzędu 6259
    ›    Wydział Finansów 4200
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 4370
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 4433
   Urząd Stanu Cywilnego 10581
Prawo Lokalne
   Statut 9532
   Regulamin Organizacyjny 6572
   Budżet 8857
     Projekt Budżetu 3208
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 4436
     Sprawozdania opisowe 2288
     Spawozdawczość budżetowa 5613
     Opinie RIO 3600
    ›    Rok 2005 1399
    ›    Rok 2007 1477
     Sprawozdawczość finansowa 681
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 1052
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 742
     Emisja Obligacji 225
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 18787
     Sesje Kadencja 2018-2023 2582
     Archiwum - zawiadomienia o terminie posiedzeń sesji 233
   Transmisje sesji 1162
     Kadencja 2018-2023 2397
   Uchwały 18165
     Rok 2002 1870
     Rok 2003 2837
     Rok 2004 2284
     Rok 2005 2543
     Rok 2006 2375
     Rok 2007 3599
     Rok 2008 2615
     Rok 2009 2871
     Rok 2010 8142
     Rok 2011 6860
     Rok 2012 4493
     Rok 2013 4327
     Rok 2014 4352
     Rok 2015 4674
     Rok 2016 4166
     Rok 2017 5245
     Rok 2018 3369
     Rok 2019 2821
     Rok 2020 1482
     Rok 2021 1516
     Rok 2022 760
     Rok 2023 582
     Rok 2024 23
     Kadencja 2014 - 2018 819
   Protokoły z sesji 12450
     Kadencja 2018-2023 968
     Kadencja 2014-2018 3177
     Kadencja 2010 - 2014 6352
     Kadencja 2006-2010 4214
   Podatki i opłaty lokalne 12302
     Podatek od nieruchomości 7999
     Podatek od środków transportowych 3922
     Podatek rolny 5357
     Podatek leśny 4373
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2687
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 3465
   Informacje Urzędu 27534
     Zarządzenia Burmistrza 16784
    ›    Rok 2006 4792
    ›    Rok 2007 22084
    ›    Rok 2005 2054
    ›    Rok 2004 2179
    ›    Rok 2003 2130
    ›    Rok 2008 15560
    ›    Rok 2009 19433
    ›    Rok 2010 27437
    ›    Rok 2011 20110
    ›    Rok 2012 21639
    ›    Rok 2013 14807
    ›    Rok 2014 10158
    ›    Rok 2015 28588
    ›    Rok 2016 12854
    ›    Rok 2017 9002
    ›    Rok 2018 8720
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 1625
    ›    Rok 2019 8877
    ›    Rok 2020 5433
    ›    Rok 2021 5425
    ›    Rok 2022 4922
    ›    Rok 2023 2429
    ›    Rok 2024 141
     Nabór na wolne stanowiska pracy 17777
    ›    Ogłoszenia 57616
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17972
    ›    Rok 2004 2545
    ›    Rok 2005 2284
    ›    Rok 2006 6965
    ›    Rok 2007 11161
    ›    Rok 2008 7962
    ›    Rok 2009 7543
    ›    Rok 2010 11179
    ›    Rok 2011 8663
    ›    Rok 2012 2340
    ›    Rok 2013 5381
    ›    Rok 2014 4526
    ›    Rok 2015 11394
    ›    Rok 2016 5856
    ›    Rok 2017 4576
    ›    Rok 2018 2975
    ›    Rok 2019 3136
    ›    Rok 2020 1678
    ›    Rok 2021 1411
    ›    ROK 2022 1072
    ›    Rok 2023 788
    ›    Rok 2024 63
   Gminna Ewidencja Zabytków miasta i gminy Żelechów 794
    ›    Archeologia 399
     Żelechów GEZ - wykaz archeologii 558
    ›    Żelechów GEZ - wykaz archeologii 278
     Żelechów GEZ - wykaz architektury 432
    ›    Architektura 378
    ›    Żelechów GEZ - wykaz architektury 396
   Zagospodarowanie przestrzenne 10047
   Zagospodarowanie przestrzenne - wykaz planów 689
   Ochrona środowiska 21817
   EKOPORTAL 4262
   Gospodarka nieruchomościami 27717
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5543
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 4678
     Plan Zamówień Publicznych - rok 2024 28
   Ogłoszenia Przetargów 84754
     Rok 2024 339
     Rok 2023 4727
     Rok 2022 5055
     Rok 2021 9586
     Rok 2020 10031
     Rok 2019 18342
     Rok 2018 17190
     Rok 2017 13694
     Rok 2016 28537
     Rok 2015 9042
     Rok 2014 18637
     Rok 2013 14939
     Rok 2012 29609
     Rok 2011 11207
     Rok 2010 13312
     Rok 2009 16881
     Rok 2008 16805
     Rok 2007 23884
     Rok 2006 19633
     Rok 2005 10719
     Rok 2004 4948
     Rok 2003 6397
   Zapytania Ofertowe Urzędu 10615
     Rok 2013 2323
     Rok 2014 21558
     Rok 2015 31116
     Rok 2016 28844
     Rok 2017 16835
     Rok 2018 20808
     Rok 2019 27903
     Rok 2020 15279
     Rok 2021 19654
     Rok 2022 4805
     Rok 2023 3765
     Rok 2024 204
   Zakład Gospodarki Komunalnej 130271
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 19428
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 13940
     Urząd Stanu Cywilnego 4142
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3607
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 3473
     Wydział Finansów 2578
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3684
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2543
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1591
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1747
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 2059
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1552
    ›    Inne sprawy 3927
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 2497
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1262
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1380
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1724
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1606
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1777
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 1153
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 1250
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1788
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 1046
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1355
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1075
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1221
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1006
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 870
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1025
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 856
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1158
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 960
    ›    Podział nieruchomości 1075
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1021
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 1211
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 1177
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1862
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1374
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 798
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1228
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 987
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1051
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 969
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1111
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1579
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1399
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1168
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1127
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 943
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1039
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1078
Wybory samorządowe 2024
   Obwieszczenia i postanowienia 669
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 858
   Klauzule Informacyjne RODO 1138
     Wybory uzupełniające 2023 51
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja Dostępności 1036
   Raport dostępności 727
Inne
   Informacje bieżące 17419
   Jednostki organizacyjne 10448
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 5110
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 5960
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7880
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 4795
    ›    Dokumenty MGOPS 2851
    ›    Ogłoszenia 5636
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 828
     Zakład Gospodarki Komunalnej 11106
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 6053
    ›    Podstawowe dokumenty 1894
    ›    Likwidacja WGP 2098
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 8252
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 5356
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 3682
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 4265
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 8051
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3910
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 6115
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 7187
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 4082
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3668
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 5281
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 4236
   Raport o stanie gminy 1061
   Jednostki pomocnicze 4983
     Sołectwa 6060
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 2600
   Rejestr Instytucji Kultury 1781
   Redakcja Biuletynu 6438
Łączna liczba odwiedzin:2651972