artykuł nr 1

Zadania Skarbnika Gminy

 1. Skarbnik Gminy – główny księgowy budżetu – podlega bezpośrednio Burmistrzowi – zajmuje się kluczowymi problemami ekonomiczno – finansowymi gminy oraz nadzoruje prowadzenie prawidłowej obsługi finansowej – księgowej urzędu. Skarbnik Gminy prowadzi sprawy dotyczące finansowania zadań gospodarczych z zakresu zarządzania kryzysowego, gospodarczo – obronnych i obrony cywilnej realizowanych przez Urząd,
 2. Skarbnik sprawuje nadzór nad pracą Wydziału Finansów,
 3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
 • opracowywanie projektu budżetu gminy i jego zmian,
 • opracowywanie projektów uchwał podatkowych,
 • zapewnienie komercyjnych źródeł finansowania budżetu gminy,
 • zapewnienie finansowania budżetu gminy z dotacji z funduszy pomocowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
 • kontrola zgodności wykonywania budżetu z planem budżetowym Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Gminy,
 • kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych Urzędu,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,
 • współpraca z Urzędem Skarbowym,
 • współpraca z bankiem,
 • przygotowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza,
 • zatwierdzanie zamówień Urzędu,
 • współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami, które w swych statutowych zadaniach mają realizację programów pomocowych,
 • działania zmierzające do wydzielenia z budżetu gminy środków finansowych przeznaczonych na zadania obronne, finansowanie akcji ratowniczych oraz na pomoc dla poszkodowanych,
 • rozliczenie środków pieniężnych wydawanych na Akcję Kurierską Urzędu oraz na prowadzenie akcji ratunkowych i ewakuacji (przyjęcia) ludności,
 • wykonywanie obowiązków w ramach obsady Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Stanowiska Kierowania Burmistrza.
Dostępne podkategorie:
Oświadczenie majątkowe