artykuł nr 1

Kompetencje

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów - Pan Andrzej Szubielski upoważniony jest do prowadzenia postępowania i podpisywania pism, a zwłaszcza decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej, dotyczących:
1. decyzji wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2. decyzji określających wysokość zobowiązania podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej, posiadania psów.
3. wydawania zaświadczeń w sprawach finansowych ,
4. postępowania egzekucyjnego w administracji
5. decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych,
6. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
7. zaświadczeń decyzji z ewidencji działalności gospodarczej,
8. decyzji z zakresu :
zezwolenia wycinki drzew, utrzymania czystości i porządku w gminie, ochrony środowiska, odpadów, dróg gminnych, numeracji porządkowych nieruchomości,
9. wydawania zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
10. wydawania zaświadczeń dotyczących udostępniania danych osobowych,
11. decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych,
12. decyzji z zakresu gospodarki gruntami i zasobami mieszkaniowymi,
13. potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów wydawanych przez tut. Urząd
i uprawomacnianie decyzji,
14. pism i decyzji związanych z przygotowaniem inwestycji komunalnych do realizacji,
15. zaświadczeń i pism z zakresu BHP,
16. pism w sprawach współdziałania z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.