artykuł nr 1

Zakres zadań Burmistrza

 

 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek, a jako terenowy organ obrony cywilnej pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
 2. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników wydziałów, którzy odpowiadają przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
 3. W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Burmistrza zastępstwo obejmuje Zastępca Burmistrza.
 4. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
 • gospodarowanie mieniem gminy zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.
 1. Burmistrz jest odpowiedzialny za organizację i wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego i powszechnego obowiązku obrony przez Urząd oraz podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne.
 1. Do zadań Burmistrza należy również nadzór nad Urzędem Stanu Cywilnego, Inspektorem ds. Zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi: Wielobranżowym Gospodarstwem Pomocniczym, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury, Zespołami Szkół w Żelechowie, Stefanowie, Starym Kębłowie, Starym Goniwilku oraz Szkołą Podstawową w Woli Żelechowskiej.