artykuł nr 1

Dane przestrzenne dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów, plik geotiff, legenda .jpg

artykuł nr 2

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 3

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa z dnia 7 czerwca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 4

Zmiana MPZP Miasta Żelechów - plik geotiff

artykuł nr 5

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko