artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

  Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą


Wymagane dokumenty do wydania zaświadczenia – wniosek o wydanie zaświadczenia, odpis skrócony aktu urodzenia, dowód ustania poprzedniego małżeństwa jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim (osoba owdowiała-odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, osoba rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocny wyrok rozwodowy), postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo(dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia), pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego(dokument jest sporządzany w Urzędzie Stanu Cywilnego). (Opłata skarbowa wynosi 38 zł)

Zaświadczenie może otrzymać obywatel polski lub bezpaństwowiec zamieszkały w Polsce.

Wniosek składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16. roku życia i stale przebywa za granicą zaświadczenie wydaje konsul.

We wniosku należy podać obywatelstwo osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo za granicą, jej dane osobowe, stan cywilny, miejsce zamieszkania.

Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.

Podstawa prawna : Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (teks jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr. 161, poz. 1688, z póź.zm.)