artykuł nr 1

Sporządzenie aktu urodzenia

Rejestracja dziecka

Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Zarejestrować dziecko mogą wyłącznie jego rodzice, a gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska – opiekun prawny ustanowiony przez sąd.

Dokumenty do wglądu :

- gdy dziecko pochodzi z małżeństwa – odpis skrócony aktu małżeństwa

- gdy matka jest rozwódką lub pozostaje w separacji – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, ewentualnie prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji,

- gdy matka jest wdową- odpis skrócony aktu zgonu męża

- gdy matka jest panną - dokument tożsamości, odpis skrócony aktu urodzenia matki

- dokumenty tożsamości rodziców dziecka (obcokrajowcy-paszport)

Przy rejestracji dziecka wydawane są, po wypełnieniu na miejscu wniosku, pierwsze 3 skrócone odpisy aktu urodzenia(wolne od opłaty skarbowej).

Podstawa prawna : Art. 38 i następne ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr. 161, poz. 1688)

 

Uznanie ojcostwa

Dokumenty do wglądu : dokumenty tożsamości uznającego ojcostwo i matki dziecka,

Złożenie przez mężczyznę wniosku i oświadczenia, że jest ojcem dziecka, złożenie przez matkę oświadczenia potwierdzającego ojcostwo oraz złożenie przez obojga oświadczeń o wyborze nazwiska dla dziecka następuje osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Ojcostwo można uznać jeszcze przed narodzeniem się dziecka, a najpóźniej – do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletniości, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletniość.

Oświadczenie matki potwierdzające, że mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu ojcostwa jest ojcem dziecka, powinno być złożone jednocześnie z oświadczeniem mężczyzny albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny.

Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo, gdy domniemanie takie zostało sądownie obalone(zaprzeczenie ojcostwa).

Przed kierownikiem USC oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć tylko osoby pełnoletnie , co do których nie istnieją podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą złożyć takie oświadczenia przed sądem opiekuńczym pod warunkiem ukończenia 16. roku życia.

Przy uznaniu ojcostwa rodzice dziecka składają oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka. Mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. W razie braku zgody rodziców co do nazwiska dziecka, nosić ono będzie nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Podstawa prawna : Art. 72 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr. 9, poz. 59 z póź. zm.).

 

  Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Należy złożyć wniosek o przyjęcie oświadczenia.

Dokumenty do wglądu : dokumenty tożsamości, odpis skrócony aktu małżeństwa, jeśli małżeństwo zawarte zostało poza Żelechowem.

Matka dziecka i jej mąż oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża składają osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Nadać nazwisko męża można tylko dziecku małoletniemu.

Jeżeli dziecko ukończyło lat 13 do nadania nazwiska męża matki potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.

Podstawa prawna : Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr. 9, poz. 59 z póź.zm.)