UCHWAŁY 2008

obrazek
Załączniki
UCHWAŁA Nr XI/86/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żelechów za 2007 rok   128.500 KB
UCHWAŁA Nr XI/87/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.   1.045 MB
UCHWAŁA Nr XI/88/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   188.500 KB
UCHWAŁA Nr XI/89/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2008 roku dla Gminy Żelechów   1.175 MB
UCHWAŁA Nr XI/90/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku   293.000 KB
UCHWAŁA Nr XI/91/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Starym Goniwilku   287.000 KB
UCHWAŁA Nr XI/93/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie: uchwalenia zmiany Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żelechów na lata 2007-2015   130.500 KB
UCHWAŁA Nr XI/94/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie: wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16.07.1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej   548.000 KB
UCHWAŁA Nr XI/95/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie: wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2008r. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów   373.500 KB
UCHWAŁA Nr XI/96/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych   10.500 KB
Uchwała Nr XII/97/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: przyznania prawa do posiadania sztandaru Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku   1.282 MB
Uchwała Nr XII/98/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: przyznania prawa do posiadania sztandaru Gimnazjum w Starym Goniwilku   1.090 MB
Uchwała Nr XII/99/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.   5.962 MB
Uchwała Nr XII/100/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Żelechów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny   1.180 MB
Uchwała Nr XIII/101/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.   816.500 KB
Uchwała Nr XIII/102/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   642.500 KB
Uchwała Nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Żelechowie   1.045 MB
Uchwała Nr XIV/104/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2009 r.   3.716 MB
Uchwała Nr XIV/105/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 r.   2.765 MB
Uchwała Nr XIV/106/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2009 rok.   1.262 MB
Uchwała Nr XIV/107/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku   5.644 MB
Uchwała Nr XIV/108/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na 2009 rok   1.951 MB
Uchwała Nr XIV/109/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe   1.917 MB
Uchwała Nr XIV/111/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.   4.611 MB
cz. 2 Uchwała Nr XIV/111/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.   4.871 MB
Uchwała Nr XIV/112/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów   1.222 MB
Uchwała Nr XIV/113/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. "Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych z Gminy Żelechów" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu operacyjnego - Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz budżetu Miasta i Gminy Żelechów   234.000 KB
Uchwała Nr XIV/114/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kosciołów i związków wyznaniowych na 2009 r.   812.000 KB
Uchwała Nr XIV/115/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Żelechów udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żelechowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2058/1 o pow. 0,1084 ha   166.000 KB
Uchwała Nr XIV/116/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Starym Goniwilku   176.000 KB
Uchwała Nr XIV/117/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnych, oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości   227.500 KB
Uchwała Nr XIV/118/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żelechów   154.000 KB
Uchwała Nr XIV/119/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów na okres 5 lat   166.000 KB
Uchwała Nr XIV/121/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Barbary Morańskiej   810.000 KB
Uchwała Nr XV/122/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.   1.478 MB
Uchwała Nr XV/123/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żelechów na 2009 rok   592.773 KB
Uchwała Nr XV/124/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Żelechów   494.153 KB
Uchwała Nr XV/125/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie Nr XIV/107/08 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku   365.204 KB
Uchwała Nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie Nr XIV/107/08 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 36575 (obecny numer 1330 W) Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny- Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w miejscowości Nowy Kębłów   383.376 KB