EKOPORTAL

miasto - gmina ŻELECHÓW

Urząd Miejski w Żelechowie

ul. Piłsudskiego 47
08-430 Żelechów

wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Karta typu A:
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24360&type=A

Karta typu B:
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24360&type=B

Karta typu C:
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24360&type=C

Karta typu D:
Polityki, strategie, plany lub programy

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24360&type=D

Karta typu E:
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24360&type=E

Karta typu F:
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24360&type=F

Karta typu G:
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24360&type=G

Karta typu H:
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24360&type=H

Karta typu I:
Inne dokumenty

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24360&type=I

Wyszukiwanie kart w Wykazie:

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24360