Ogłoszenie

 Burmistrz Żelechowa ogłasza wyniki naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych.

Obwieszczenie

Burmistrz Żelechowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.09.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej planowanej do realizacji w Żelechowie (wzdłuż części ulicy Wilczyskiej) oraz w Gózdku (wzdłuż dróg powiatowych w terenie zabudowanym), gm. Żelechów.

Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji spółkom wodnym

Załączniki
Ogłoszenie o naborze wniosków   29.693 KB
Wniosek   223.879 KB

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

Załączniki
Sprawozdanie   86.072 KB

Informacja

Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresie zadań partnerów

Ogłoszenie

Burmistrz Żelechowa ogłasza otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie i Mieście Żelechów" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21-08-1997 o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie nr XXVI/223/12 z dnia 29 listopada 2012 r., Burmistrz Żelechowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność gminy Żelechów przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Żelechowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Żelechów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrz Żelechowa w sprawie nieruchomości stanowiących własność Gminy Żelechów, położonych w m. Żelechów i gm. Żelechów przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.